Nytt verktøy for medarbeiderundersøkelse i staten (MUST)

DFØ og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) samarbeider om å utvikle og tilby et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelse i staten (MUST). På denne siden får du informasjon om det pågående arbeidet.

Informasjon om forsinkelse

Utviklingen av Medarbeiderundersøkelsen i statens (MUST) tekniske løsning har støtt på noen uforutsette utfordringer. Dette medfører dessverre forsinket oppstart av MUST. Forsinkelsen skyldes forhold knyttet til pandemien og tilgang på kvalifiserte IT-utviklere. 

MUST vil være tilgjengelig for statlige virksomheter innen utgangen av 1. kvartal 2022, og arbeidet er i rute.

Les nyhetssak

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utarbeider selve verktøyet for MUST – Medarbeiderundersøkelsen i staten. STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet og kompetanseorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet, og underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). DFØ har ansvaret for at undersøkelsen er tilgjengelig, og for informasjon og støttemateriell.

Aktuelt i utviklingsfasen

Vil du bidra?

Ta kontakt dersom du vil delta i arbeidet med å teste nytt veilednings- og støttemateriell fra DFØ eller om virksomheten din har materiell som vi kan ha nytte av.

Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

En referansegruppe fra ulike deler av forvaltningen har vært tilknyttet arbeidet, og bistår nå med kommentarer og testing av nytt veilednings- og støttemateriell fra DFØ.

Pilot for MUST vil bli gjennomført i forkant av lansering, og gi nyttig kunnskap om funksjonalitet.

Du kan bestille tilgang til MUST når undersøkelsen er klar via en lenke her på Arbeidsgiverportalen. Supplerende moduler til undersøkelsen vil bli utarbeidet. Mer informasjon kommer når disse blir klare. 

Undersøkelsen er ny. Både spørreskjemaene og den tekniske løsningen vil kunne utvikles og endres på sikt etter hvert som STAMI får erfaring med gjennomføring av MUST. Det innebærer også at det vil ta litt tid før det er bygget opp et samlet datamateriale for sammenlikning. Første gang virksomheten bruker undersøkelsen, vil dere ikke kunne sammenlikne dere med andre virksomheter i staten, men dette vil bli mulig etter en tids bruk. 

MUST vil handle om:

 • en obligatorisk hovedstamme på omtrent 70 spørsmål
 • ulike elementer av arbeidsmiljøfaktorer og temaer
 • valgfrie tilleggsmoduler som vil gi fordypning i ulike temaer, som for eksempel ledelse, digital samhandling og organisasjonsendring.

Hvilken fleksibilitet har vi som virksomhet i denne løsningen?

Tilleggsmodulene gir fleksibilitet for virksomhetene ved at dere for eksempel kan velge fordypning i ledelse ett år, og digital samhandling et annet år. Det vil ikke være anledning til å legge inn egne spørsmål i undersøkelsen i denne omgang.

Temaer i hovedstammen

 • anerkjennelse, arbeid hjemmefra, arbeidsoppgaver, arbeidsevne, arbeid-privatliv-balanse
 • innovasjonskultur, innsats-belønning
 • jobbengasjement, jobbusikkerhet
 • kompetanseutvikling, konflikt, kontorløsning, kontroll, krav
 • ledelse, likebehandling
 • meningsfullhet
 • psykiske plager, psykologisk trygghet
 • rettferdig ledelse, rolleklarhet, rollekonflikt
 • selvledelse, sosialt klima, støtte fra kolleger, smerter
 • tilbakemeldinger fra leder, tilhørighet, trakassering, turnoverintensjon
 • uønsket seksuell oppmerksomhet

Digital selvbetjeningsløsning

MUST er en digital selvbetjeningsløsning, og dere som virksomhet kan bruke undersøkelsen når dere ønsker. Dere må selv legge inn data for virksomheten. Etter at undersøkelsen er gjennomført, kan dere ta ut rapporter og distribuere til aktuelle enheter. Dette medfører noe manuelt arbeid i virksomheten.

5 organisatoriske nivåer

Kartleggingsverktøyet kan brukes på inntil 5 organisatoriske nivåer. Er det flere nivåer i virksomheten, kan man vurdere å sette opp flere undersøkelser. Hovedstammen er uansett den samme, og med denne framgangsmåten kan ulike tilvalgsmoduler velges for hver undersøkelse for å imøtekomme ulike behov. 

Bakgrunnsvariabler kjønn og alder

Bakgrunnsvariablene kjønn og alder vil kun registreres i kartleggingen til forskningsdelen, og det vil ikke bli stilt andre bakgrunns-spørsmål (for eksempel om man er leder). Rapportene til virksomheten vil ikke fordele resultatene på bakgrunnsvariabler. Eventuelle resultater som viser forekomst av momenter som trakassering, vil kun vises på virksomhetsnivå.

Støttemateriell

DFØ er i ferd med å utvikle relevant opplærings- og støttemateriell som skal sette HR i virksomhetene i stand til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd. Dere vil få støttemateriell til hele prosessen, fra arbeidet som skal gjøres i forkant av en undersøkelse, til hvordan legge inn data i løsningen. Det vil komme veiledning til tolking av rapportene, som handler om hvordan de ferdige rapportene skal leses og forstås.

Nytt i medarbeiderundersøkelsen

Den nye undersøkelsen vil i større grad enn tidligere være en kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer. Denne dreiningen er et uttrykk for at vi ønsker en forskningsbasert kartlegging.
Forskning viser at det er svært mange aspekter ved arbeidet som påvirker de ansattes motivasjon, helse og prestasjoner. Disse faktorene kan deles inn i tre områder som henger sammen:

 1. faktorer knyttet til arbeidsoppgavene
 2. faktorer knyttet til sosiale relasjoner og samhandling
 3. faktorer knyttet til organisering og konteksten omkring arbeidet

Disse tre faktorene påvirker hverandre. I medarbeiderundersøkelser måles den subjektive opplevelsen av arbeidet. Dette gjør vi fordi den subjektive opplevelsen vil bidra til psykologiske tilstander, som igjen påvirker holdninger og prosesser, og jobbatferd.

Undersøkelsen er basert på etablerte og dokumenterte teorier om arbeidsmiljø, og legger vitenskapelige prinsipper til grunn.

For å kunne måle ulike faktorer i arbeidsmiljøet, er det viktig at vi bruker måleskalaer. En måleskala er en sammensetning av spesifikke og presise påstander som måler ulike aspekter ved et bestemt fenomen i arbeidsmiljøet, som for eksempel rolleklarhet. En måleskala sikrer at vi måler akkurat det vi har til hensikt å måle (validitet), og at vi måler nøyaktig og likt fra gang til gang (reliabilitet). Dette kan bety at noen vil oppleve enkelte spørsmål som mindre intuitive og relevante for virksomheten. Dette vil belyses i opplærings- og støttemateriellet som vil ligge tilgjengelig.

Samarbeidet kommer samfunnet til gode

STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet og kompetanseorganet på arbeidsmiljø- og -helseområdet i Norge. De har lang erfaring med å utvikle forskningsbaserte spørreskjemaer og gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger i statlige virksomheter.

Samarbeidet mellom forskningsinstituttet og DFØ vil gi offentlig sektor en medarbeiderundersøkelse av høy faglig kvalitet. Ved at STAMI får anledning til å forske på dataene, vil dette på sikt komme samfunnet og brukerne til gode.

Kontakt oss

Har du spørsmål om medarbeiderundersøkelsen?

Oppdatert: 25. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord