Fjernledelse

Mange statlige virksomheter har medarbeidere som er lokalisert et annet sted enn der deres kollegaer og leder sitter. Hva skal til for at fjernledelse fungerer godt både for medarbeidere og for ledere?

Illustrasjon av statsansatte spredt over hele Norge
Illustrasjon: DFØ

Etter virusutbruddet i mars 2020 er fjernledelse blitt noe som angår de fleste ledere i staten med personalansvar siden det å jobbe hjemmefra er et av myndighetenes smittevernstiltak.

Hva bør du som leder ha ekstra oppmerksomhet på i din utøvelse av lederrollen når du leder på avstand? Hvordan kan medarbeiderne dine bidra til at fjernarbeid fungerer godt i hverdagen?  

På disse sidene gir vi deg

 • informasjon til deg som statlig arbeidsgiver
 • tips og råd om god fjernledelse
 • tips og råd om ledelse under koronakrisen
 • informasjon om digitale kompetansetiltak om fjernledelse og andre relevante temaer for deg som fjernleder

Tips og råd om god fjernledelse

Å utvikle ditt lederskap krever at du som leder investerer tid til refleksjon og øvelser. Vi har derfor utviklet et e-læringskurs i fjernledelse som du kan gjennomføre enten på egenhånd eller sammen med din ledergruppe.

Nedenfor peker vi på fem områder som du bør være oppmerksom på som fjernleder. Vi har trukket ut tips og råd fra kurset og gir deg noen verktøy som vi har utviklet for at du skal kunne jobbe videre med din hverdagsledelse.

Vi anbefaler at du setter av 30 minutter og tar kurset som ligger på DFØs læringsplattform. I kurset får du mange flere konkrete råd og tips, øvelser og verktøy som du kan bruke for å utvikle deg på disse områdene. 

Ivareta arbeidsmiljøet

Et viktig spørsmål, som du bør være opptatt av, er hva fjernarbeid gjør med arbeidsmiljøet vårt. Med arbeidsmiljø mener vi faktorer ved arbeidet som har konsekvenser for jobbtilfredshet, helse og produktivitet. Jobben er en viktig kilde til å dekke våre sosiale behov. Den gir mening og verdi i tilværelsen vår, gir oss utfordringer og mestring, og skaper tilhørighet og identitet. Når så viktige faktorer utfordres eller endres radikalt, vil det kunne få negative konsekvenser.

Tips og råd til deg som fjernleder for å ivareta arbeidsmiljøet:

 • anerkjenn at fjernarbeid har noen negative konsekvenser og forsøk å kompensere for det sosiale som dere får «gratis» når alle sitter på ett sted
 • sikre at alle har daglig sosial kontakt med kollegaer
 • ha tett og løpende dialog med de ansatte
 • etabler uformelle sosiale arenaer
 • kommuniser tydelige felles mål
 • ha klarhet i roller, ansvar og oppgaver
 • vær bevisst rollen din som forbilde og rollemodell i hvordan du som leder skiller mellom arbeidstid og fritid
 • vær også oppmerksom på konflikt, utestengelse, mobbing/trakassering eller annen negativ atferd

Disse rådene er et utdrag fra DFØs e-læringskurs i fjernledelse og er hentet fra modulen om arbeidsmiljø og fjernarbeid. E-læringskurset er gratis å ta og ligger på DFØs læringsplattform.

I e-læringskurset finner du også et enkelt verktøy som du som leder kan ta i bruk for å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet. Last det ned:

Verktøy for oppfølging av arbeidsmiljø .- for fjernledere
pptx 3.14 MB

Prat med folka dine

Relasjonen du har til dine medarbeidere er det viktigste verktøyet du har som leder. Fjernledelse øker betydningen av å ha gode og respektfulle relasjoner. Disse relasjonene bygger du blant annet ved å være tydelig på roller og ansvar – både dine egne og dine medarbeiders.

Dette innebærer å avklare og legge til rette for medarbeiderskap, altså

 • selvledelse (ansvar for egen jobb, egen videreutvikling og egen trivsel og motivasjon)
 • med-ledelse (melde inn ønsker og behov til nærmeste leder, være konstruktiv og gjøre lederen god)
 • medarbeiderledelse (bidra positivt til arbeids- og læringsmiljø)

Tips og råd til deg som fjernleder for å legge til rette for at dine medarbeidere kan utøve aktivt medarbeiderskap:

 • tørre å være mer personlig, uten å være altfor privat
 • bry seg om og legge til rette for at medarbeidere kan dele refleksjoner om livsfase, livssituasjon, balanse mellom jobb og fritid
 • være bevisst på at medarbeiderne reagerer ulikt og har ulike behov knyttet til kompetanse og motivasjon
 • lytte til dine medarbeidere og spørre aktivt
 • være bevisst på at gode relasjoner blant annet bidrar til bedre arbeidsprestasjoner og høyere tilfredshet og organisasjonsforpliktelse

Disse rådene er et utdrag fra DFØs e-læringskurs i fjernledelse og er hentet fra modulen om medarbeiderskap. E-læringskurset er gratis å ta og ligger på DFØs læringsplattform.

I e-læringskurset finner du verktøy som du kan bruke for å bygge gode relasjoner og legge til rette for aktivt medarbeiderskap. Last ned:

Verktøy for lyttesamtale - for fjernledere
pptx 2.96 MB

Kommuniser effektivt og klart digitalt

Fjernledelse av medarbeidere stiller store krav til ledere og evnen til å kommunisere. Det er en sterk sammenheng mellom å lede og kommunisere. God kommunikasjon er en prosess som forbedres av relasjonen mellom de som kommuniserer. For å kommunisere godt, må vi sette av tid til å bygge relasjoner til andre. Men hvordan gjør du som leder dette i praksis?

Tips og råd til for å bygge relasjoner og styrke kommunikasjonen:

 • se og bli sett av dine medarbeidere - bruk videosamtale når dette er mulig fremfor å sende en e-post, selv om du bare skal formidle en kort beskjed
 • etabler trygghet ved å ha hyppig kontakt med dine medarbeidere i flere ulike situasjoner i løpet av en arbeidsuke
 • gjør hele enheten tryggere ved å ha jevnlige møter der dere diskuterer og resonnerer dere frem til en løsning sammen
 • bruk møtene til å etterspørre og anerkjenne alles bidrag i gruppen
 • la refleksjon og deling av kunnskap være et mål med møtet i seg selv
 • gjennomfør prosesser der alle blir sett og hørt
 • legg opp til at medarbeiderne dine arrangerer digitale sosiale sammenkomster

Disse rådene er et utdrag fra DFØs e-læringskurs i fjernledelse og er hentet fra modulen om kommunikasjon i den digitale hverdagen. E-læringskurset er gratis å ta og ligger på DFØs læringsplattform.

I e-læringskurset finner du flere verktøy som du kan bruke for å reflekter over din egen praksis om hvordan du kommuniserer digitalt. Vi har også utviklet en sjekkliste som kan hjelpe deg til å planlegge, strukturere og gjennomføre gode og effektive digitale møter.

Verktøy for kommunikasjon i den digitale hverdagen - for fjernledere
pptx 2.91 MB

Legg til rette for at dine medarbeidere leder seg selv

Selvledelse er å lede seg selv, ta ansvar for å gjøre jobben og utvikle eller forbedre den. I et arbeidsliv med en stadig flatere struktur, en lederstil basert på tillitt og en sektor preget av kunnskapsmedarbeidere, er behovet for å lede seg selv blitt større.

Selvledelse omfatter

 • å kunne sette egne mål, planlegge og gjennomføre oppgaver
 • å kunne prioritere for effektiv og riktig oppgaveløsning
 • å kunne forankre egne mål og oppgaver hos deg som leder og andre interessenter
 • å kunne avstemme krav til kvalitet, ressursbruk og resultater
 • å kunne håndtere eget arbeidspress og stress
 • å kunne involvere deg som leder på riktig tidspunkt og på riktig måte for å lykkes i jobben

Råd om hvordan du kan hjelpe medarbeidere til å lede seg selv:

 • tilpass din ledelse den enkelte medarbeider
 • tydeliggjør forventingene til selvledelse
 • ha dialog om muligheter og utfordringer ved selvledelse
 • spør hvordan du som leder kan hjelpe for at de skal lykkes med å lede seg selv

Disse rådene er et utdrag fra DFØs e-læringskurs i fjernledelse og er hentet fra modulen om selvledelse. E-læringskurset er gratis å ta og ligger på DFØs læringsplattform.

I e-læringskurset finner du et verktøy som du kan bruke for å snakke med dine medarbeidere om selvledelse. Last ned verjtøyet:

Verktøy for samtale om selvledelse - for fjernledere
pptx 2.05 MB

Vis omsorg for deg selv

I krevende tider blir du som leder på en måte dobbelt rammet; du må håndtere det som skjer for egen del og som medarbeider. I tillegg må du håndtere situasjonen som en leder overfor medarbeiderne. Det er viktig å ivareta seg selv som leder, vise egenomsorg, og sørge for at du står godt igjennom de krevende tidene. Så hvordan kan du som leder unngå stress, helseplager, sykdom eller utbrenthet?

Tips og råd til deg som fjernleder for å ivareta egenomsorg:

 • benytt mulighetene lederrollen medfører til å ivareta deg selv - som leder har du ofte mer kontroll og innflytelse på din egen arbeidshverdag enn andre medarbeidere
 • ikke la krav, stress og belastinger ta for mye plass før du tar affære
 • tenk langsiktig på din egen rolle, at den skal være bærekraftig for deg
 • bruk nærmeste leder eller en lederkollega på samme nivå til å diskutere eller «sparre» med
 • vær en god rollemodell og et forbilde for dine ansatte ved å treffe nødvendige tiltak for å unngå stress, belastning og helseplager
 • sørg for at dine grunnleggende fysiologiske behov blir ivaretatt

Disse rådene er et utdrag fra DFØs e-læringskurs i fjernledelse og er hentet fra modulen om egenomsorg. E-læringskurset er gratis å ta og ligger på DFØs læringsplattform.

I e-læringskurset finner du også flere verktøy som du som leder kan ta i bruk for å for å ivareta dine psykologiske og sosiale behov og utvikle ditt lederskap i krevende situasjoner.

Verkøty for å ivareta psykologiske og sosiale behov - egenomsorg for fjernledere
pptx 2.91 MB

Se webinar om fjernledelse

Jobb videre med ditt lederskap

På DFØs læringsplattform finner du flere relevante nettkurs for deg som fjernleder. Alle kursene er gratis, og tar 30-40 minutter å gjennomføre. 

Oppdatert: 3. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.