Tillitsarbeid i praksis

Tillit er en grunnleggende forutsetning når dere skal skape bedre tjenester for brukerne. Det er viktig at både ledere og medarbeidere kjenner seg trygge på at de kan komme med ideer som forbedrer arbeidsprosesser og tjenester. Et godt partsamarbeid og å involvere medarbeidere er en nøkkel for å få til dette.

Denne siden er både for deg som er leder, uansett nivå, og HR og handler om hvordan drive tillitsarbeid i praksis gjennom ledelse, kompetanseutvikling, partssamarbeid og innovasjon. Vi deler også gode historier fra virksomheter på disse feltene. 

Verktøy for hvordan sette tillitsreform på agendaen

NAV og Bufetat deler kjøreplaner for samlinger og konkrete samtaleverktøy og spørreundersøkelser som dere kan la dere inspirere av i deres arbeid.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har lagt ut en oversikt over tiltak som er i gang under reformen.

Tillitsreformen i praksis 

Regjeringen har satt en tillitsreform på dagsorden fordi de mener tillit er en forutsetning for at offentlig sektor skal være omstillingsdyktig og tilpasse seg nye økonomiske rammebetingelser. Tillit er en del av virksomhetens hverdagsledelse, og den må tas vare på og jobbes med kontinuerlig. Medarbeiderne som får tillit, opplever at arbeidet er mer meningsfylt og at det er attraktivt å jobbe for deg som arbeidsgiver.  

Under kan du lese et intervju med statssekretær Gunn Karin Gjul der hun forteller mer om hva tillitsreformen betyr:

" "

Tillitsbasert ledelse og selvledelse  

Ledere som klarer å lede tillitsbasert, vet at tillit er et resultat av gjentatte tillitsskapende handlinger. Slike handlinger skjer hver dag mellom deg som leder og medarbeiderne. Et viktig prinsipp i tillitsbasert styring og ledelse er at du skal ha få, men tydelige mål. Dette skal bidra til tydelig retning og redusert detaljstyring. Tillitsbasert ledelse handler da om å skape de nødvendige forutsetningene for at medarbeider kan og vil ta ut sitt beste, og at du som leder har en tiltro til at medarbeidere klarer å lede seg selv.  

Hva gjør ledere som lykkes med tillitsbasert ledelse? 

 • Du handler slik at dine medarbeidere har tillit til deg.  
 • Du tydeliggjør ansvar og delegerer myndighet.  
 • Du setter tydelige mål for medarbeideren.
 • Du involverer og oppfordrer til åpenhet. 
 • Du gir konstruktive tilbakemeldinger  .

Les mer om å lede tillitsbasert og få konkrete tips til hvordan du legger til rette for selvledelse på vår fagside om:

Når du skal lede tillitsbasert, må du vite hva dine roller og ansvar er i partssamarbeidet og hvordan du sikrer medbestemmelse. Det kan du lære mer om i vårt e-læringskurs om arbeidsgiverrollen og medbestemmelse:

" "

Partssamarbeid i tillitsarbeidet  

Virksomhetsleder er virksomhetens viktigste drivkraft for å fremme kultur for nytenkning. En måte å gjøre dette på er at du som toppleder setter tillitsbasert ledelse, partssamarbeid og utvikling av virksomheten synlig på agendaen.   

Som virksomhetsleder, er du ansvarlig for partssamarbeidet. Ved aktivt å involvere de tillitsvalgte i virksomhetens utviklingsprosesser, bidrar du til tillitsarbeid i praksis. Tillitsvalgte sitter ofte på kunnskap og erfaringer som ikke alltid kommer lederne for øret, både om arbeidsmiljø, samarbeid og sluttbrukeropplevelser. Partssamarbeidet kan derfor være med på å gi viktige perspektiver på hvordan dere som virksomhet bør løse oppgavene deres.  

Hva gjør virksomhetsledere som lykkes med utvikling og fremmer innovasjon?

Virksomheter som får til å bruke partssamarbeidet på en god måte for å fremme innovasjon, involverer de tillitsvalgte i strategi- og utviklingsarbeid tidlig i prosessen.  Noen måter å gjøre dette på kan være at:  

 • Du som virksomhetsleder sammen med ledere og tillitsvalgte kommer frem til retningen som virksomheten skal utvikle seg i, og uttrykker tydelige forventninger til at ledere på alle nivåer skal bidra.   
 • Du ser på virksomhetsstrategien og målene, og knytter disse til tiltak, som for eksempel kulturbygging og lederutvikling, som bidrar til innovasjon og utvikling. 
 • Du forteller at innovasjon og utvikling ikke betyr at medarbeidere skal miste jobben, men heller understreker hvorfor det er viktig å tenke nytt. 
 • Du ser på innovasjon og teknologiprosjekter som en del av organisasjonsutviklingen, og involverer fagavdelingene i arbeidet. 
 • Du kommuniserer godt rundt endringsprosesser og støtter deg på et samarbeid mellom HR og kommunikasjonsenheten i kommunikasjonsarbeidet. 

I artikkelen under får du oversikt over ditt ansvar og rolle i partssamarbeidet:

Du kan også lese våre råd om hvordan du som virksomhetsleder kan drive et profesjonelt partssamarbeid:

Eksempel på virksomhet som involverer hele organisasjonen i strategiarbeidet

" "

Tillit tilrettelegger for innovasjon, nye ideer og utvikling 

Flere virksomheter ser på innovasjon og digitalisering som organisasjonsutvikling og involverer derfor ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet. Tillitsreformen legger vekt på at utviklingsarbeid bør skje nedenfra og opp og i samarbeid med de tillitsvalgte.  

Virksomheter som klarer å skape nye og innovative måter å jobbe på og bedre tjenester for brukerne, lager faste arenaer for idemyldring, utvikling og innovasjon, der flere fagretninger møter hverandre.  

Hvordan legger virksomheten til rette for nedenfra og opp-innovasjon? 

 • Virksomheten legger til rette for atallemedarbeider kan spille inn ideer, behov og tiltak knyttet til egne oppgaver og arbeidsprosesser. De som sitter nærmest oppgavene og utfordringene, er som regel de som vet best hva som fungerer og ikke i dagens leveranse.  
 • Virksomheten etablerer egne kanaler der medarbeidere kan spille inn forslag til endringer. 
 • Virksomheten sørger for at dere samarbeider på tvers av fagretninger når dere skal utvikle nye digitale tjenester. 
 • Du som virksomhetsleder kommuniserer at mange små skritt til slutt kan gi store endringer . 
 • Virksomheten vurderer alle ideer, uansett store eller små, og melder tilbake til medarbeiderne på disse.  
 • Virksomheten etablerer kompetansetiltak som understøtter medarbeiderdrevet innovasjon .  

Få praktiske råd og tips til hvordan virksomheten kan etablere en kultur for innovasjon og utvikling. 

Eksempler på erfaringer fra virksomheter som jobber med nedenfra og opp-innovasjon

" "

Kompetanseheving for medarbeidere inngir tillit   

Virksomheter som jobber aktivt med å skape fremtidsrettede og relevante tjenester for sine brukere, har kompetansearbeid høyt på agendaen. De vet at medarbeidere med oppdatert og riktig kompetanse er avgjørende for engasjement og for at de aktivt skal kunne bidra med utviklings- og forbedringsforslag.  

Virksomheter som lykkes med felles kompetanseheving, oppgir disse suksesskriteriene: 

 • De skaper et felles språk for nye arbeidsmetoder, utvikling og innovasjon fordi fremmede ord og ulik forståelse, skaper usikkerhet.   
 • De lager felles kompetanseprosjekter i virksomheten for å heve kompetanse, skape større bevissthet, og legge til rette for å skape nye ideer.   
 • De lærer seg nye arbeidsmetoder som for eksempel å involvere sluttbrukere i utvikling og forbedring av tjenestene til virksomheten.   

Ønsker du å vite hvordan du praktisk kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling, lage større kompetanseløp eller karriereprogram i virksomheten din, kan du se mer på våre fagsider: 

I e-læringskurset Kompetanseledelse ser du hvordan du som leder kan jobbe smart og praktisk med kompetanseutvikling av dine medarbeidere:  

Eksempler på virksomheter som har laget gode kompetanseprosjekt 

Oppdatert: 4. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.