Tillitsreformen har gitt NAV konkrete tiltak som skal forbedre organisasjonen

To års arbeid med å sette tilllitsreformen ut i live i NAV, har gitt dem konkrete funn og resultater. Nå har de laget tiltak rundt kompetanse, styring, utvikling av tjenester, partssamarbeid og tilliten til brukerne.

Bilde av Silja Ildgruben
Foto: NAV
Silja Ildgruben er direktør for utbetalingsenheten for stønader i NAV, og ansvarlig for tillitsreformen i NAV.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) har hatt tillitsreformen på agendaen siden 2022. Sammen med de tillitsvalgte har NAV besluttet at reformen skal være en del av arbeidet med virksomhetsstrategien. På den måten er reformen en del av, og et premiss for, det ordinære og pågående arbeidet med å utvikle Arbeids- og velferdsetaten.  

- Å jobbe med tillitsreformen er å jobbe langsiktig, understreket ansvarlig for tillitsreformen, direktør for NAVs utbetalingsenhet for stønader, Silja Ildgruben i et tidligere intervju med Statens arbeidsgiverportal.  Men allerede nå har de fått på plass flere konkrete, langsiktige tiltak.

Eksempler på tiltak i NAV for å følge opp tillitsreformen 

NAV har oppsummert sine funn og forslag til tiltak i en egen rapport. I rapporten har de innsikt og tiltak som treffer alle nivåer i organisasjonen.

Nedenfor oppsummerer Silja Ildgruben tiltak på virksomhetsnivå i NAV, men understreker at alle deler av NAV nå jobber med implementering av sine lokale tiltak.  

1. Bedre struktur på kompetanseheving 

- Vi skal øke innsatsen på systematisk kompetanseutvikling  slik at medarbeiderne kan levere godt på både dagens og fremtidige oppgaver. Vi har funnet at vi har for dårlige strukturer i NAV for kompetanseheving. Vi trenger derfor å etablere systematisk tilnærming til læring og gode rammebetingelser for kompetansearbeidet. For mye blir overlatt til den enkelte medarbeider i dag. Formålet er å gi medarbeidere større handlingsrom til å utvikle og bruke sin faglighet og kompetanse, slik at de kan finne riktig løsning sammen med den enkelte bruker. Vi ønsker også å skolere lederne våre i kompetanseledelse.

2. Lage én modell for å jobbe med tjenesteutvikling

- Vi skal legge bedre til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling og etablere forsøk lokalt. Mange i NAV har stor innovasjonslyst, men vi mangler en god struktur og et felles rammeverk for kvalitetssikring og deling av lokale prosjekter. Vi vil derfor utvikle  én felles modell  som sikrer kvalitet i tjenesteutviklingen. Vi ønsker også å legge bedre til rette for involvering av  brukerutvalgene i tjenesteutviklingen.

3. Styrke partssamarbeidet på alle nivå i organisasjonen 

- Vi vil tydeliggjøre hva som ligger i medbestemmelsen og ha fellesopplæring for både tillitsvalgte og ledere på alle nivåer.

Funn fra innsiktsarbeidet viser at ledelsen mener at de involverer i større grad enn hva tillitsvalgte opplever, dette gjelder spesielt på de strategiske prosessene.

- Lederne kjenner bedre til de overordnede målene og ser sammenhengen mellom disse og sin enhet, mens de tillitsvalgte i mindre grad opplever at de er med på sette retning for virksomheten.

4. Ta ned antall føringer og mål over tre år 

- I arbeidet med mål- og resultatstyring har vi ganske konkrete tiltak. Vi skal oppdatere prinsippene for styring i NAV for å støtte og veilede en tillitsbasert styring. Vi skal gå gjennom alle mål og disponeringsbrevene i etaten. I løpet av tre år  skal vi gradvis redusere antall føringer og mål.  

 NAV jobber akkurat nå med en OU-prosess, og når denne er ferdig, er ambisjonen å etablere et nettverk for styring slik at vi kan dele kompetanse og forståelse for styringsmekanismer i NAV.  

5. Videreutvikle tilliten til NAV-bruker 

I arbeidet med å videreutvikle tilliten til bruker er det nå konkretisert flere prosesser som vi skal jobbe videre med.

Å utvikle tillit til bruker handler også om intern kulturbygging. Vi har for eksempel satt i gang flere prosesser for å øke ansattes handlingsrom, noe som legger bedre til rette for økt tillit til bruker. Vår ambisjon er økt brukermedvirkning, noe som bidrar til å utvikle vår tillit til brukerne.  Vi jobber videre med å utforske spennet mellom kontrollbehov versus tillit til bruker.

- Arbeidet med å videreutvikle tilliten til bruker vil gå over tid. Det omhandler et stort spekter av faktorer fra det systemtekniske til kanalstrategi, språk og kultur.  Gjennom arbeidet med tillitsreformen i NAV har vi fått økt oppmerksomhet på hva som bidrar til økt tillit både internt i NAV og ut mot brukerne våre, sier Silja Ildgruben.

Slik har NAV jobbet med tillitsreformen

Gjennom spørreundersøkelser til sine 20 000 ansatte, dybdeintervjuer og samtalemøter i alle enheter, har tillitsvalgte og ledere involvert medarbeidere i innsiktsarbeidet for tillitsreformen. De har sett på: 

  • den strukturelle tilliten som handler om strukturer, systemer, rapporteringer og mål og resultatstyring
  • den relasjonelle tilliten som handler om verdier, hvordan de forholder seg til hverandre, snakker sammen, gir rom til hverandre, altså den kulturelle dimensjonen.  

NAV har analysert alle styringsdokumenter, mål og disponeringsbrev og tildelingsbrevet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. '

NAV har sett på hvordan styringsmekanismene deres er skrudd sammen.

De har også analysert styringsdokumentene fra noen kommuner til NAV-kontoret.  

Mer om tillitsreformen i NAV (nav.no)

Publisert: 15. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.