Hvordan drive profesjonelt partssamarbeid?

Partssamarbeidet er relasjonsarbeid som må pleies og utvikles på lik linje som andre relasjoner i arbeidslivet. På denne siden finner du råd og refleksjonsoppgaver som kan bidra til et godt og profesjonelt samarbeid mellom deg som arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Hensikten med denne siden er å gi deg som er virksomhetsleder, og leder for partssamarbeidet, inspirasjon som kan styrke partsamarbeidet og utviklingen av virksomheten.

Gjennom å lese rådene og besvare refleksjonsspørsmålene på denne siden, kan du vurdere hva slags rolle du selv tar som leder i partssamarbeidet i virksomheten.

Ta en tydelig rolle i partssamarbeidet

Ved å være aktiv i partssamarbeidet, innfrir du forventningen, både i organisasjonen og hos de tillitsvalgte, om at toppleder bør være en tydelig leder i partssamarbeidet. Som øverste ansvarlig for virksomheten og arbeidsgiverrollen, må du passe på at de riktige sakene kommer på bordet.

Refleksjonsspørsmål
 • Hvor aktiv er jeg i partssamarbeidet? Er det saker jeg delegerer bort, som jeg kanskje burde ha tatt selv?
 • Involverer og engasjerer jeg meg i saker som har med arbeidsgiverrollen å gjøre? For eksempel strategisk arbeid med kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk?
 • Legger jeg nok tid og innsats i å pleie relasjonene til de tillitsvalgte? 

Sikre deg større innsikt gjennom partsamarbeidet

Gjennom partssamarbeidet vil du få gode diskusjons- og samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikle virksomheten. Partssamarbeidet er et fora som gir deg verdifull kunnskap og informasjon, som for eksempel uformelle maktstrukturer, kulturforskjeller, interessemotsetninger og andre forhold kan ha betydning for utvikling og valg av tiltak i virksomheten. 

Refleksjonsspørsmål
 • Bruker jeg tillitsvalgte når jeg jobber med utviklingsarbeid i organissasjonen? For eksempel er de invitert på ulike arenaer som ledersamlinger, eller i arbeid med virksomhetsstrategi, fremsynsanalyser og så videre?

Skape rom for meningsutvekslinger

For å skape rom for meningsutveksling, må du anerkjenne og interessere deg for ulike stemmer og synspunkter i virksomheten din. Hvilken innstilling har du når du går inn møter med tillitsvalgte?

Refleksjonsspørsmål
 • Er jeg bevisst på å anerkjenne ulike synspunkter?
 • Er jeg åpen på at det er naturlig med interessemotsetninger som de ulike rollene i partsamarbeidet skal ivareta?
 • Lytter jeg interessert, stiller oppfølgingsspørsmål og ber om innspill fra de ulike partene?

Anerkjenne rollen som tillitsvalgt

Dess mer du fremsnakker og anerkjenner arbeidet som de tillitsvalgte gjør, jo mer attraktivt gjør du vervet som tillitsvalgt. For mange vil arbeidet som tillitsvalgt oppleves som mer spennende når du som virksomhetsleder viser hva slags saker som behandles og innflytelsen foreningene har. Spesielt viktig er det å vise hva tillitsvalgte både kan bidra med og lære om utviklingsarbeid i virksomheten.

Lokalt samarbeid - transkripsjon fra podkast
pdf 326.85 KB
Local co-operation - transcription from podcast
pdf 56.68 KB
Refleksjonsspørsmål
 • Løfter jeg frem partssamarbeidet på ulike arenaer som allmøter, lederfora og så videre?
 • Hvordan snakker jeg om partssamarbeidet? Konkretiserer og viser jeg innholdet i arbeidet?

Sikre reell medbestemmelse

Å bruke nok tid til å skape felles forståelse på oppdrag og saker som skal behandles av partene gir mer effektive prosesser. Da sikrer du at diskusjonene og innspillene blir relevante for saken. 

I de to podkastene under, forteller tidligere toppleder Ingelin Killengreen om sine erfaringer fra drøfting og forhandlinger med tillitsvalgte. Hun gir også råd om hvordan gi og ta for å oppnå resultater til det beste for virksomheten.

Refleksjonsspørsmål
 • Hvor bevisst er jeg på å involvere så tidlig som mulig?
 • Setter jeg av nok tid i møtene til å sikre at vi har felles forståelse for saker og oppdrag som skal behandles?
 • Er jeg tydelig på hva jeg ønsker å få innspill på?
 • Når jeg tar beslutningen, viser jeg da hvordan jeg har vurdert innspillene fra de tillitsvalgte og begrunner mine beslutninger?  Hva har jeg vektlagt, tatt hensyn til og ikke tatt hensyn til.

Tilrettelegge for god saksgang og gode møter

Måten du leder partssamarbeidet på gjennom året, vil komme deg til gode når vanskelige saker oppstår. For å skape gode prosesser og møter, må du være like profesjonell i partsamarbeidet som på andre arenaer.

Refleksjonsspørsmål
 • Passer jeg på at vi har gode sakspapirer som sendes ut i god tid før møtene?
 • Setter jeg en tydelig agenda, er en god møteleder, og setter av nok tid og tilstedeværelse i møtene?

Gi støtte og opplæring til mellomlederne

Innsatsen virksomheten din legger på opplæring i arbeidsgiverrollen, sikrer at ledere blir bedre til å bruke handlingsrommet sitt, både når det gjelder styring og involvering av medarbeidere.

Refleksjonsspørsmål
 • Opplever jeg at ledere er godt kjent med og bruker sitt fulle handlingsrom?
 • Er arbeidsgiverrollen en del av lederopplæringen i min virksomhet?
 • Får nye ledere tilstrekkelig støtte og informasjon om personalpolitikken vi har i virksomheten?

 

Oppdatert: 29. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.