Virksomhetsleders ansvar og rolle i partssamarbeidet

Som virksomhetsleder har du et stort ansvar for å ivareta et godt partssamarbeid. Verdsett kompetansen som de ansattes fagorganisasjoner utgjør og bygg gode relasjoner gjennom åpenhet og involvering.

På denne siden får du som virksomhetsleder vite hvordan du kan få til et godt lokalt partssamarbeid i egen virksomhet.

Du har det fulle arbeidsgiveransvaret

Som virksomhetsleder har du det fulle arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i virksomheten.

Ansvaret innebærer både individuelle og kollektive forhold i virksomheten. Individuelle og kollektive forhold i virksomheten betyr alt fra de enkelte arbeidsavtalene, eventuelle lokale særavtaler, til personal- og lønnspolitikken i virksomheten. 

Sentrale lover og avtaler som krever lokale avtaler
 
Sentrale avtaler i staten Virksomhetens lokale avtaler Lokale tilpasninger må ikke stride mot lovbestemmelser eller sentrale tariffavtaler
Hovedavtalen Tilpasningsavtalen

Partene i virksomheten skal beskrive hvordan de vil samarbeide i deres egen tilpasningsavtale. Hensikten er å gi arbeidstakerne, gjennom sine representanter, mulighet for reell medbestemmelse på alle nivåer i virksomheten.

Hovedtariffavtalene Lokal lønnspolitikk

Partene i virksomheten blir enige om en lønnspolitikk som er tilpasset virksomhetenes forhold og behov. De må ta stilling til hvordan lønnssystemet skal brukes i virksomheten, og hvilke lønnstiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål.

Statsansatteloven Personalreglementet

Partene i virksomheten blir enige om innholdet i personalreglementet. Innholdet skal blant annet ha regler for hvordan ansettelse og oppsigelse skal håndteres i virksomheten. Utformingen av personalreglementet gir derfor viktige føringer for de tillitsvalgtes medbestemmelse i nettopp disse sakene. Mal for personalreglement.

Du er ansvarlig for partssamarbeidet

Hovedavtalen forteller hvem som skal samarbeide, hvilke saker det skal samarbeides om, og rammene for hvordan samarbeidet skal foregå. I partssamarbeidet må dere møtes som likeverdige parter.

Hva betyr likeverdige parter?

For å nå målsettingen om et godt samarbeid er partene i hovedavtalen enige om at arbeidsgiverne og arbeidstakerne i virksomhetene må møtes som likeverdige parter. Det er først når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden møtes som likeverdige, at arbeidstakerne gjennom de tillitsvalgte får reell medbestemmelse i saker som berører egen arbeidssituasjon. 
Likeverdige parter innebærer blant annet at:  

 • Arbeidsgiver skal involvere de tillitsvalgte tidlig nok, slik at de har mulighet til å få reell medbestemmelse. 
 • Partene må ha tilnærmet lik informasjon om saker som er til behandling. 
 • Partene har det samme ansvaret for å finne løsninger til det beste for virksomheten, selv om de har ulike roller og derfor kan ha ulike interesser å ivareta. 
 • Partene skal behandle hverandre med respekt. 
 • Begge parter kan fremme saker, bryte og gå til tvisteløsninger. 

Du som virksomhetsleder og de tillitsvalgte i din virksomhet blir enige om hvordan dere vil utøve samarbeid og medbestemmelse. Hva dere er enige om, skriver dere ned i deres egen tilpasningsavtale.  I avtalen skal det stå hvilke fullmakter som er gitt, og hva som er retningslinjene for det lokale samarbeidet.  

Kort fortalt: Dette er en tilpasningsavtale

Som virksomhet skal dere evaluere partssamarbeidet minst en gang i året.

Hvordan kan HR støtte deg i partssamarbeidet?

HR er ofte en viktig støttespiller for deg som virksomhetsleder og alle ledere i virksomheten.  

Om du ønsker, kan du gi HR/personal rett til å representere deg som arbeidsgiver i ulike deler av partssamarbeidet. Skal noen fra HR/personal opptre på vegne av deg, må du gi dem fullmakt. Det er du som bestemmer hvilke stillinger i HR/personal som du delegerer fullmakten til. 

Samarbeidet skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandling

Avhengig av type sak skal samarbeidet skje gjennom informasjon, drøfting eller forhandling mellom de lokale partene i virksomheten.

Hva er informasjon, drøfting og forhandling

Informasjon, drøfting og forhandling - eksempler

Informasjon

Arbeidsgiver- og arbeidstakerpartene i virksomheten skal holde hverandre gjensidig informert om saker som angår arbeidstakernes arbeidssituasjon.

Eksempel på møteinnkallelse i lokalt partssamarbeid
docx 31.42 KB

Drøfting  
Alle saker som har betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal drøftes dersom en av partene krever dette. Selv om hovedavtalen lister opp hvilke saker som partene skal drøfte, er det viktig å huske på at denne listen ikke er uttømmende.  

Eksempel på referat fra møter i lokalt partssamarbeid
docx 32.87 KB

Forhandling  
Opplistingen i hovedavtalen over saker som skal til forhandling, er fullstendig. Det betyr at de tillitsvalgte ikke kan kreve å forhandle om andre saker etter hovedavtalen enn de sakene som er nevnt under forhandlinger. Partene kan heller ikke inngå lokale avtaler om å forhandle om saker som ikke står i hovedavtalen. 

Eksempel på møteprotokoll i det lokale partssamarbeidet
docx 31.12 KB

Eksempler på saker som de lokale partene skal samarbeide om: 

 • Effektiviseringstiltak som berører arbeidstakersituasjonene til flere arbeidstakere 
 • Byggeprosjekter 
 • Opprettelsen av ny stilling utenom budsjettbehandling 
 • Omgjøring av ikke besatt stilling 
 • Disponering av arealer 
 • Oppsetting av arbeidsplan 
 • Interne organisasjonsendringer 
 • Budsjettforslag 
 • Virksomhetsplaner 
 • Opplæring  
 • Velferdsmidler 
 • Personalreglementet 
 • Omdisponering mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter 
 • Kravspesifikasjon vedr. anbud, valg ved anskaffelser og fordeling av materiell brukt i arbeidssituasjonen 

Lytt til podkaster med tidligere toppleder Ingelin Killengreen. Hør henne fortelle om sine erfaringer fra drøfting og forhandlinger med tillitsvalgte. Hun gir gode råd for hvordan gi og ta for å oppnå resultater til det beste for virksomheten.

Råd og refleksjonsoppgaver til deg som driver partssamarbeidet

Medbestemmelse i omstilling og endring

På våre fagsider om omstilling og endring kan du lese om hvordan gjennomføre omstillinger som ivaretar partssamarbeidet og medbestemmelse. 

E-læringskurs i partssamarbeid

Fagsider og podkast

Hvordan forstå politiske beslutninger
pdf 559 KB

Podkast 1: Den norske modellen

Podkastene er fra 2016, men er like aktuelle i dag

Transkripsjoner

Den norske modellen forklart - podkast transkribert
pdf 329.81 KB
The Norwegian Model - Podcast translated into English
pdf 73.07 KB

Podkast 2: Hvordan er det å være part?

Transkripsjoner

Lokalt samarbeid - transkripsjon fra podkast
pdf 326.85 KB
Local co-operation - transcription from podcast
pdf 56.68 KB

Filmene på disse sidene er hentet fra e-læringskurset «Samarbeid og medbestemmelse», som er utviklet i samarbeid med partene i staten.

Oppdatert: 21. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.