Ofte stilte spørsmål om utlysningsplikten

Vi har samlet en rekke spørsmål og svar om krav til utlysning av ledige stillinger og unntak fra dette kravet. Spørsmålene og svarene er ment som et tillegg til informasjonen som du finner på våre fagsider, og er således ikke uttømmende.

Er personer som ansettes med en varig tilrettelagt ordning gjennom NAV unntatt fra kravet om offentlig utlysning?

Dersom stillingen er opprettet som arbeidsmarkedstiltaksstilling og finansiert av NAV, er stillingen helt unntatt statsansattelovens bestemmelser, jf.  forskrift til statsansatteloven § 2 første ledd bokstav b. Slike ansettelser skjer administrativt og varer så lenge stillingen er finansiert av NAV. 

Er stillingen ikke opprettet for å være et arbeidsmarkedstiltak, men er hel- eller delfinansiert av NAV, gjelder de samme regler for ansettelse og ansettelsesprosess som for andre ordinære stillinger. Slike stiller må derfor lyses ut eksternt.

Bruk av kandidater fra tidligere rekrutteringsprosesser 

Vi har nylig gjennomført en rekruttering. Nå har vi behov for en stilling til med samme arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav. Kan vi hente fram innstillingen og gi tilbud til nummer to på innstillingslisten?

Ja. Hvis det dreier seg om samme stilling og kvalifikasjonskrav, kan dere tilby stillingen til nummer to på lista. Hvor lang tid etter søknadsfristen dette kan gjøres,  er det  vanskelig å si noe eksakt om. Dersom dere regner med at søkertilgangen, ved en ny utlysning, ikke vil endre seg i vesentlig grad i den perioden dere legger til grunn, kan dere plukke kandidater fra den tidligere søkerlista. 

Ansettelse av flere på en gang

Vi skal lyse ut to midlertidige stillinger. Samtidig blir det kanskje ledig én fast stilling i samme seksjon. Er det lov å lyse ut denne samtidig?

Ja. Som arbeidsgiver kan du beslutte at en ansettelsesprosess kan stanses når som helst i prosessen fram til vedtak i ansettelsesrådet. Dere kan derfor fritt lyse ut stillingene nå, men trekke utlysningen av den faste stillingen tilbake dersom det viser seg at den i løpet av prosessen likevel ikke blir ledig. 

Kan vi ansette flere personer utover antallet vi annonserte i stillingsannonsen?

Ja, dersom kravene til kvalifikasjoner for stillingene er de samme, kan dere ansette flere enn det antall dere har lyst ut. Dette fordi søkergrunnlaget vil være det samme siden stillingenes innhold er like.

Krav til stillings varighet og forlengelse av stilling 

Vi har en midlertidig stilling i 12 måneder. Kan denne forlenges uten utlysning i nye 12 måneder når stillingen går ut?

I utgangspunktet skal en midlertidig ansatt fratre når grunnlaget for midlertidighet er borte – enten det skyldes at i de midlertidige oppgavene er utført, eller at det avtalte tidsrommet er utløpt, jf. statsansatteloven § 17, første ledd. 

Dersom det er snakk om å forlenge samme midlertidige stilling, så har vedkommende krav på den forlengede stillingen. Stillingen skal derfor ikke lyses ut som ledig. Om stillingen imidlertid er en en administrativ ansettelse kan denne ikke forlenges ut over ett år.

Vi har lov til å ha ansette i inntil 12 måneder uten offentlig utlysning i vår virksomhet. Bør 12 måneders-regelen brukes unntaksvis, eller gjelde for alle stillinger inntil 12 måneder?

Virksomheter som vil at ansettelser med inntil 12 måneders varighet kan gjøre uten offentlig utlysning, har lov til å gjøre dette om de tar det inn i sitt personalreglement (statsansatteloven § 7).

Det betyr ikke at du som arbeidsgiver har en plikt til å la være å lyse ut en ledig stilling, men at du har en mulighet til å ansette for kortere perioder enn 12 måneder uten utlysning. Husk at § 7 kun hjemler at ansettelsesprosessen kan gjøres enklere. Hjemmel for den midlertidige ansettelsen må finnes i loven § 9.

Omgjøring av stilling og intern omplassering uten utlysning

Vi er i en omstillingsprosess hvor fire stillinger skal omgjøres fra ordinære stillinger til seksjonsledere. Må vi lyse ut disse stillingene og slik øke bemanningen?

Dersom ingen har rettskrav på disse lederstillingene, så må dere lyse dem ut eksternt. Det er ikke lenger mulig å unnta fra kravet om ekstern utlysning etter statsansatteloven § 4 for ledige stillinger.  

Vi har et prosjekt som skal gå i to år og ønsker å ansette prosjektleder internt. Kan vi det uten ekstern utlysning?

Å bli satt til å være prosjektleder for et internt prosjekt i en hel-eller deltidsstilling for en periode,vil ofte være del av arbeidsoppgavene i en ansatts stilling. Endringen i stillingen er da ikke så omfattende at den regnes som ledig og må lyses ut eksternt. Blir prosjektlederstillingen gjort fast, er det mer som taler for at stillingen er ledig og må lyses ut eksternt.

Vi har en ansatt som har flyttet til en annen kant av landet der virksomheten vår har ledig en identisk stilling. Kan vi overføre den ansatte dit uten å å lyse ut stillingen?

Om den ansattes arbeidsavtale viser at han eller hun er ansatt i virksomheten nasjonalt og at stillingene er identiske i oppgaver og har samme krav til kompetanse og erfaring, mener vi det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å overføre vedkommende. En ytterligere forutsetning er at vedkommende ønsker en slik overføring.

Nedbemanning

Særavtalen om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4 åpner for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan bli enige om at ledige stillinger skal utlyses internt. Må det være sammenheng mellom overtallighet og stillingen vi ønsker å lyse ut internt?

Nei. Særavtalen om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4 skal brukes på de tilfelle hvor det er reell ledighet i virksomhet. Med andre ord gjelder ikke avtalen for de stillingene som de som står i fare for å bli oppsagt fra, har krav på etter statsansatteloven § 19, annet ledd. Det er de stillingene som bli ledige og som ikke anses som «passende» for noen som da kan lyses ut internt.

Deltidsansattes rett til utvidet stilling  

Vi har en deltidsansatt i 50 prosent stilling som hevder fortrinnsrett til en 100 prosent stilling med ulikt innhold. Kan vedkommende ha fortrinnsrett til hele 100 prosent-stillingen og få endret arbeidsoppgavene for hele stillingen sin?

Den som har en deltidsstilling har fortrinnsrett til en utvidelse av sin egen stilling med dertil eksisterende oppgaver og ansvarsområde. Fortrinnsrett kan også gjøres gjeldende til en del av en stilling, men ikke for en hel, ny stilling.

Både for rett til utvidet stilling og rett til deler av en stilling gjelder imidlertid at fortrinnsretten kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Slik vesentlig ulempe kan være at arbeidsgiver blir sittende igjen med en reststilling som det vil være vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere til. En annen kan være at  resultatet blir at virksomheten får flere, og ikke færre, ansatte på deltid. 

Utgangspunktet er uansett at fortrinnsretten må gjelde for en stillingsdel som vedkommende er kvalifisert for. 

Oppdatert: 1. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.