Flytting av arbeidsplasser

Geografisk flytting av statlige arbeidsplasser er ofte politisk besluttet.

Arbeidstaker må regne med å flytte med når en virksomhet eller arbeidsoppgaver blir flyttet innad i en kommune.

Dersom virksomheten flyttet så langt geografisk at de ansatte må skifte bosted eller ukependle, vil en slik flytting vil ligge utenfor styringsretten til arbeidsgiver. Unntaket er når arbeidstakeren kan beordres eller har flytteplikt hjemlet i for eksempel lov eller arbeidsavtale. Eksempler på dette er ansatte i Forsvaret.

Plikten til å følge stillingen må derfor skje etter en konkret vurdering av den enkeltes arbeidsavtale.

En flytting er en omstillngsprosess. Under kan du følge en slik omstillingsprosess steg for steg:

Når ikke alle må flytte

Hvis bare deler av virksomheten skal flytte, skal de som ser sine oppgaver bli flyttet følge med. Noen ganger kan det være aktuelt å undersøke om ansatte, som ikke er berørt av vedtaket, kan tenke seg å flytte til det nye stedet.

Når du skal vurdere hvilke stillinger som skal flyttes, må følgende kartlegges:

 • Fremgår det av den politiske beslutningen eller andre overordnede føringer hvilke områder eller stillinger som skal flyttes?
 • Fremgår det av ny stillingsplan hvilke stillinger som flyttes?
 • Fremgår det av ny stillingsplan at bare et visst antall av likeartede stillinger flyttes? I så fall må du gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte etter hovedavtalen § 18 nr. 2 hva som er likeartede/sammenliknbare stillinger.

Kriterier for saklig å velge ut hvem som må flytte, kan være behov for ulike typer kompetanse på nytt sted og gjenværende sted, reisetid, pendlermuligheter, alternative jobbmuligheter og konsekvenser for den enkelte.

Den ansatte ønsker ikke å flytte med

En statsansatt kan takke nei til å følge med til nytt arbeidssted når flyttingen ligger utenfor det som kan besluttes innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett. Disse ansatte blir overtallige når stillingene og arbeidsoppgavene flyttes til et nytt sted.

De overtallige får intern fortrinnsrett til annen ledig og passende stilling i den gjenværende virksomheten.

Arbeidstakeren kan sies opp

Økonomiske virkemidler ved flytting

Det er viktig å legge til rette for at ansatte kan flytte med stillingen, også ved geografisk flytting over lengre avstander. Lederen må, så tidlig som mulig, sette opp en oversikt over aktuelle økonomiske virkemidler som kan være aktuelt å bruke.

I boksen under finner du en oversikt over virkemidler som arbeidsgiver kan bruke når det er snakk om å flytte hele eller deler av virksomheten:

Særskilte forhold ved flytting

Særskilte forhold ved flytting - fakta

Nedenfor har vi løftet frem forhold som er særskilte for flytting av arbeidsplasser.  Ved å kjenne til disse forholdene kan du sikre bedre planlegging og gjennomføring av prosessen.

De færreste medarbeidere flytter med

 • De færreste medarbeidere flytter med virksomheten. Det er også veldig få som velger å pendle til den nye lokaliseringen.

Rekruttering på ny lokasjon

 • Nyutdannete erstatter ofte erfarne medarbeidere.
 • Erfaringer fra flytteprosesser i Danmark viser at også erfarne nyrekrutterte ofte mangler erfaring fra offentlig sektor og forvaltningskompetanse. Forvaltningskompetanse dreier seg om å ha kunnskap og rolleforståelse som gjør at en handler i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder for saksbehandling i offentlig sektor.

Ledelse som er tydelig og tilstedeværende

 • Det er essensielt at flytteprosessen er ledet av tilstedeværende og klare ledere, som kan gi retning og fastlegge rammer for prosessen.
 • Erfaringer fra flytteprosesser i Danmark viser at få ledere flytter med virksomheten, og at de nye som ansettes bør rekrutteres med vekt på ledelseskompetanser, da de skal bygge opp en virksomhet og fremme konsolidering (forbedring og optimalisering).

God planlegging av prosessen er avgjørende

 • Den største fallgruven i flytteprosessene er planleggingen av prosessen. Les hva du bør passe på i vår prosess for omstilling.
 • Samarbeidsutvalg og fagforeningene har en sentral rolle i drøftelser av tilrettelegging av god flytteprosess.
 • En tidlig, åpen og tillitsfull kommunikasjon med medarbeidere bidrar til å minske usikkerhet og skape klarhet om situasjonen for den enkelte medarbeider.

Hvordan hindre produktivitetstap?

 • Det bør/kan forventes en midlertidig svekkelse av virksomhetens tjenesteproduksjon og kvalitet på oppgaveløsningen. Dette pga. at medarbeidere med erfaring og ansiennitet og kritisk kompetanse slutter. Ledelsen bør ha en klar plan for hvordan beholde nøkkelpersoner, hvordan lære opp de nye og hvordan ivareta kjerneoppgavene i omstillingsprosessen.

En flytteprosess vil i hovedsak følge løpet til en omstillingsprosess

Referanseliste:

Asplan Viak. 2009. Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Komparativ analyse

Difi-rapport 2012:6. Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging

Difi-rapport 2010:10 Statstilsette i omstilling. Ei undersøking av handteringa av dei menneskelige sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Finansministeriet. 2018. Erfaringsopsamling. Bedre balance

Rambøll. 2017. Flytting af statslige arbeidspladser. Erfaringssamling fra Geodatastyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Nævnenes hus og Statens Administration

Erfaringsdeling om flytting

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord