Flytting, fusjon og ny virksomhet – slik taklet Helseklages direktør utfordringen

Direktør Rose-Marie Christiansen, skulle opprette en ny virksomhet, flytte flere eksisterende oppgaver og fusjonere disse inn i Helseklage. Her forteller hun hva de lyktes best med og hva som var utfordrende.

Rose-Marie Christiansen, direktør i Helseklage
Foto: Cecilie Bannow, Helseklage
Helseklage

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig virksomhet underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helseklage ble etablert 1. januar 2016. 

Helseklage er sekretariat for fem nemnder:  

 • Pasientskadenemnda
 • Statens helsepersonellnemnd 
 • Apotekklagenemnda
 • Klagenemnda for behandling i utlandet
 • Preimplantasjons-diagnostikknemnda  

Helseklage behandler klagesaker fra: 

 • Helfo 
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Statens legemiddelverk
 • Fylkesmannen
 • De regionale helseforetakene
 • Oslo universitetssykehus
 • Luftfartstilsynet 

Regjeringen besluttet i mai 2015 at Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) skulle opprettes og flyttes fra Oslo til Bergen.  

Arbeidsgiverportalen har snakket med direktør Rose-Marie Christiansen og hvilke erfaringer hun har gjort seg med denne omstillingen.

Omstillingen innebar fusjon mellom Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd, samt å overta klagesakene som Helfo og Helsedirektoratet frem til da hadde hatt ansvaret for. 

Rose-Marie Christiansen trekker frem støtte fra eierdepartement, å få avklart handlingsrommet og det å skape ro i organisasjonen som tre viktige faktorer i omstillingen.

Støtte fra eierdepartement

– Det er viktig å få rammevilkår som hjelper oss i omstilling. Det var derfor viktig med tett dialog med eierdepartementet. Jeg var tydelig og åpen om risikoene jeg måtte ta for å skaffe meg det handlingsrommet jeg mente jeg trengte.  Dette gjaldt for eksempel diskusjoner om omstillingskostnader og lovnader til de ansatte om at de ikke ville miste jobben i omstillingsperioden. 

Skape ro i organisasjonen 

– Da melding om omstilling kom, var det viktig for meg å sikre ro i organisasjonen. Jeg visste at jeg ville trenge de dyktige fagfolkene i Oslo til å lære opp nye folk i Bergen og jeg valgte blant annet å ta risikoen det innebar med å love at ingen måtte slutte før 31.12.2017. 

Få avklart handlingsrommet  

– Det var viktig å få på plass hvilket handlingsrom jeg hadde i ulike saker. Jeg skulle jobbe med alt fra fusjon og flytting til praktiske oppgaver som å skaffe nye lokaler i Bergen.  

– Som en forholdsvis liten virksomhet så er spillerommet på ressurser og budsjettsiden ikke så store, og vi fikk merke at økonomien ble krevende for oss i omstillingen. Om vi hadde kommet ordentlig i gang i Bergen tidligere, mener jeg at vi i dag hadde hatt mindre restanser enn hva som er tilfelle i dag.  

Hva synes du at dere har lykkes aller best med?  

– Jeg syntes vi har lykkes både med rekruttering og kompetanseoverføring. Oslo-folkene har vært genuint interessert i at de nyansatte i Bergen skal lykkes, og vi har klart å beholde et godt arbeidsmiljø og optimismen. For medarbeiderne i Oslo har jeg fokuserte på viktigheten av å få omstillingskompetanse på CV-en. Vi er neppe de siste som kommer til å flytte ut av Oslo. 

– Gjennom omstilling har vi opparbeidet god prosjektkompetanse i organisasjonen, og dette har vi hatt stor glede av ved flere korsveier.  Vi har hatt godt samarbeid med de tillitsvalgte, med regelmessige, hyppige samarbeidsmøter underveis.   

HRs viktigste rolle i prosessen

Christiansen trekker fram at HR har vært en viktig ressurs hele veien. Hun løfter frem at HR har levert svært verdifulle bidrag på disse områdene:

 • rekruttering, personalrammeverk og sørge for å få rutiner på plass 
 • onboarding av masse mennesker på en gang – krevende! 
 • å sørge for at Helseklage alltid fremstår profesjonelle
 • å holde prosessene innenfor gjeldende regelverk  
 • å bruke handlingsrommet og ikke blir for rigide 

 Hva blir viktig for Helseklage fremover?  

– Vi er nå midt i en strategiprosess hvor vi jobber med brukerfokus, effektivitet, og å skape en attraktiv arbeidsplass. Videre må vi jobbe med å smelte sammen noen ulike kulturer med ulike arbeidsmåter. En kultur har vært opptatt av mål- og resultatstyring, og stilte store krav til produksjon hos den enkelte saksbehandler, og en annen kultur har hatt det faglige som er drivkraften, og jakten på det perfekte.   

– Vi må sørge for å videreutvikle fagmiljøet i Bergen, og jobbe med arbeidsflyt og ytterligere effektivisering, og da får vi trent på robusthet og økt vår endringskompetanse, sier Rose-Marie Christiansen. 

Publisert: 22. januar 2020 Oppdatert: 11. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.