Virkemidler ved utflytting av statlig virksomhet i Norge

Vi har laget en liste over virkemidler som følger av særavtalene når deler av eller hele virksomheten geografisk skal flytte.

Hovedvekten av oversikten i listen under er på de økonomiske virkemidlene rettet mot ansatte som blir berørt. Konsekvensene for de ansatte vil være avhengig av over hvor stor avstand flytting skjer og livssituasjonen til arbeidstakeren.

Andre typer flytting eller virksomhetsoverdragelse

Spørsmål om flytting av statlige virksomheter til andre tariffområder og konsekvensene av dette, er ikke en del av denne listen. Det er heller ikke spørsmål knyttet til reservasjonsrett og valgrett ved virksomhetsoverdragelse. 

Arbeidsgivers styringsrett

Noen av virkemidlene skal vurderes i forhold til hvordan flyttingen påvirker den enkelte og andre er å betrakte som rettighetsbestemmelser. Ved uenighet må tvisten løses etter de vanlige reglene om tvisteløsning. Du som arbeidsgiver vil i de fleste tilfeller kunne bruke styringsretten til tvisten er løst.  

Kort om de sentrale særavtalene som gjelder

I tillegg til lover, forskrifter og bestemmelser i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen er det følgende særavtaler som omhandler virkemidler i en utflyttingsprosess:

 • Særavtale om bruk av virkemidler til bruk ved omstilling i staten.
  Avtalen inneholder virkemidler til bruk i en omstillingsprosess. Tiltakene angir rammene for tiltakene som kan brukes. Det er opp til den enkelte virksomhet å beslutte hvilke tiltak som skal brukes i en konkret omstillingsprosess. Særavtale gjelder delvis på Svalbard.
   
 • Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. 
  Avtalen gir rettigheter når vilkårene er oppfylt. Særavtale gjelder på Svalbard mm.
   
 • Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. Avtalen beskriver tiltak og rammer og det er opp til den enkelte virksomheten å beslutte om virkemidlene skal tilbys.
   
 • Særavtale om dekning av flyttekostnader.
  Ved pålagt flytting er bestemmelsene rettighetsbasert, ellers opp til virksomheten å vurdere bruken av bestemmelsene.
   
 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. 

Virkemidler for de som flytter med til nytt arbeidssted og flytter boligen til det nye stedet

1. Virkemidler for de som flytter med til nytt arbeidssted og flytter boligen til det nye stedet
Hjemlet i særavtale/
virksomhetens eget tiltak
Type tiltakVirkemidlerKostnadKommentar
Særavtale om dekning
av flyttekostnader 
- SPH 9.8 (lovdata.no)
Flytting på grunn av endret
tjenestested, unntatt Svalbard
Kostnader til bruk av flyttebyrå
for inn til 50 kubikkmeter
Billigste etter anbudArbeidsgiver vurderer
omfang ut over
50 kubikkmeter
Særavtale om dekning
av flyttekostnader-
SPH 9.8 (lovdata.no)
Flytting på grunn av endret
tjenestested, unntatt Svalbard
Dokumenterte utgifter til flytteforsikring,
utgifter for rengjøring ved fraflytting av bolig.
elektrisk montering, kostnader knyttet til flytting av kommunikasjons-
løsninger,
rørleggerarbeid som følger
som en direkte kostnad
i forbindelse med flyttingen mv.,
Dekkes med til inntil kr 25 364, -

Hovedregelen er
bindingstid på ett år.

DFD eller den som
får fullmakt kan gi andre
rammer for dekning
av utgifter

Særavtale om dekning av
utgifter til reise og kost innenlands 
- SPH 9.2 
(lovdata.no)

 

Reise fra bopel til nytt arbeidssted  Godkjennes av leder
å vanlig måte

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

 

Kjøp av ny boligDekning av kostnader
i forbindelse med kjøp av
og salg av bolig
Inntil kr 175 000 av dokumenterte utgifterForutsetter bindingstid
på 2 år
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
Kjøp av ny boligDekning av utgifter til 1 visningsreiseFor hele familienGis etter særavtale
om dekning av
utgifter til reise
og kost innenlands
HTA pkt 5.1Kjøp av ny boligBoliglån fra kr 2 000 000,-SPK gir detteSikkerhet i boligen
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
Kjøp av ny bolig

Boliglån inntil kr 750 000,-

 

Ledelsen gir instruks til SPK 
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
LønnstilskuddLønnstilskudd –
ikke pensjonsgivende,
inntil 3 år
 Blir igjen under
avvikling, stimulert til
å flytte med.
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
Forskudd på lønn4 mnds forskuddBare dersom fortsatt ansatt i virksomhetenSkriftlig avtale om
hvordan det skal
betales tilbake
HTA 2.5.3 pkt 2Lønnsøkning   
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
Permisjon ifm. FlyttingPermisjon med lønn ved flytting,
inntil 12 dager som velferdspermisjon
Arbeidsgiver kan gi velferdsperm ut over 12 dager 
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
TelefonTelefonutgifter  
Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
BarnehageDekning av utgifter til barnehage/
SFO/AKS – hel eller delvis dekning
  
Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested 
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Kompensasjon for dobbelt hushold og virksomheten ikke sørger for kost og overnatting-reiseFørste 28 dager dekkes etter
reiseregulativet. Etter dette er det
kosttilskudd på kr 250,- per dag 
og merutgifter til husleie med
inn til kr 11 907, - pr mnd
Når for eksempel familien blir boendeMaks 2 år og 28 dager
og arbeidstaker må
føre to husholdninger
Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)
Kompensasjon for dobbelt hushold og virksomheten bare sørge for overnatting- kostNår arbeidsgiver sørger for
overnatting, dekker staten
kr 250,- til kost per dag (før 1.1.2021: 207,-)
Når for eksempel familien blir boende

Maks to år og
arbeidstaker må
føre to husholdninger

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested 
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjon for reise og kost når arbeidstaker blir boende og pendler til endret arbeidssted > 28 dager

 

Økte kostutgifter inntil 250, - pr
arbeidsdag og reiseutgifter
med inntil kr 3700,- pr måned
Forutsatt at arbeidstid og reisetid >10 timer 
Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)
Beordringsgodtgjørelse – når arbeidstaker har søkt om endret arbeidsstedSøknad kan likestilles med beordring
når vilkårene er oppfylt og det ellers
er særlige grunner til likestilling
Forutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige
grunner i maks to år
når familien ikke kan
flytte med en gang

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)
Kompensasjonstillegg for frivilling flyttingDersom vilkårene for beordringstillegg
ikke er tilstede kan man få kr 95,- per dag
og dekking av reiseutgifter når
arbeidstakeren må bli boende
på hjemstedet
Forutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige
grunner i maks to år
når familien ikke kan
flytte med en gang

 

Særavtale om permisjon og
økonomiske vilkår ved etter-
og videreutdanning, kurs mv 
- SPH 9.11 
(lovdata.no)
Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

a) etter- og videreutdanning er
nødvendig for virksomheten

b) etter- og videreutdanning skal
kvalifisere arbeidstakeren for
fortsatt arbeide i stillingen
eller virksomheten, og utdanningen
er en integrert del av arbeidsvilkårene

 Normalt er
bindingstiden
dobbelt lengde av permisjonstiden
Særavtale om permisjon og
økonomiske vilkår ved etter-
og videreutdanning, kurs mv 
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Etter og videreutdanningStipend til etter- og videreutdanning
som virksomheten har behov for.
Stipendet kan gis i kombinasjon
med permisjon med eller uten lønn.
Stipend kan også gis til dekning
av utgifter som studieavgift, bøker og materiell
 Må tas av
virksomhetens
egne midler.

Virkemidler for de som blir med til nytt arbeidssted, men beholder nåværende bolig

2. Virkemidler for de som blir med til nytt arbeidssted, men beholder nåværende bolig
Hjemlet i særavtale/ virksomhetens eget tiltakType tiltakVirkemidlerKostnadKommentar
Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)
Dekning av pendlerutgifter fra hjemsted til nytt arbeidsstedDokumenterte utgifter1 reise pr måned i maks 2 årGjelder alle
Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22
(lovdata.no)
Dekning av pendlerutgifter fra hjemsted til nytt arbeidsstedArbeidsgiver bestemmer hvem som kommer inn under denne bestemmelsen1 reise pr ukeNøkkelpersonell
Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22 
(lovdata.no)
Daglige utgifter til pendlingReiseutgifter opp til kr 3700,- pr måned kan dekkes.Utgiftene må dokumenteresI særlig tilfeller kan satsen økes
Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22
(lovdata.no)
Reisetid kan regnes som arbeidstidArbeid som gjøres under reisen regnes med i den totale arbeidstiden Etter avtale med arbeidsgiver
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Kompensasjon for dobbelt husholdNår arbeidsgiver sørger for overnatting, dekker staten kr 250,- til kost per dag 

Familien ikke kan flytte med en gang

 

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Kompensasjon for dobbelt hushold

Første 28 dager dekkes etter reiseregulativet

Kosttilskudd kr 250,- og merutgifter til husleie med inn til kr 11 907,- pr mnd

 Maks to år
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Beordringsgodtgjørelse – når beordring eller pålegg om endret arbeidssted > 28 dagerØkte kostutgifter inntil 250 pr arbeidsdag og reiseutgifter med inntil kr 3700,- pr mndForutsatt at arbeidstid og reisetid >10 timerKan gis
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7 (lovdata.no)
Beordringsgodtgjørelse – når søkt om endret arbeidssted > 28 dagerSkifte av tjenestested etter egen søknad – og det kan likestilles med beordringSamme som beordringKan gis ved særlige grunner i maks to år
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)
Kompensasjonstillegg for frivilling flyttingNår vilkår for beordringstillegg ikke er tilstede kan få kr 95,- per dag og dekking av reiseutgifter når arbeidstakeren må bli boende på hjemstedetForutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige grunner i maks to år

 

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv
- SPH 9.11
(lovdata.no)
Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

a) etter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten

b) etter- og videreutdanning skal kvalifisere arbeidstakeren for fortsatt arbeide i stillingen eller virksomheten, og utdanningen er en integrert del av arbeidsvilkårene

  
Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv
- SPH 9.11
(lovdata.no)
Etter og videreutdanningStipend til etter- og videreutdanning som virksomheten har behov for. Stipendet kan gis i kombinasjon med permisjon med eller uten lønn. Stipend kan også gis til dekning av utgifter som studieavgift, bøker, materiell mv Må tas av virksomhetens egne midler

Virkemidler for de som ikke ønsker å flytte med, men som ønskes beholdt en periode fordi de har kritisk kompetanse

3. Virkemidler for de som ikke ønsker å flytte med til nytt arbeidssted, men som virksomheten ønsker å beholde en periode fordi de har kritisk kompetanse
Hjemlet i særavtale/ virksomhetens eget tiltakType tiltakVirkemidlerKostnadKommentar
HTA pkt. 2.5.3, nr. 2Lønnsøkning, varig eller tidsavgrenset, jf.   

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten 

- SPH 9.22 (lovdata.no)

PendlingReiseutgifterReise hjem-arbeidsted 1 gang pr uke i 12 måneder før og 12 måneder etter flytting 

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 (lovdata.no)

LønnstilskuddLønnstilskudd – ikke pensjonsgivende, inntil 3 år Blir igjen under avvikling, stimulert til å flytte med.

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

- SPH 9.7 
(lovdata.no)

Beordringsgodtgjørelse – flytter midlertidig > 28 dagerKostgodtgjørelse- og natt-tillegg (reise innlands) inntil 28 dager – deretter inntil 250,-/dag kost, 11.907,- kr /mnd husleie Kan gis

Virkemidler i forbindelse med oppsigelse

4. Virkemidler i forbindelse med oppsigelse
Særavtale Type tiltak Virkemidler Kostnad Kommentar

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Lønn ved nedbemanning og overgang til ny arbeidsgiver

Inntil 9 måneders lønn ved nedbemanning og overgang til ny statlig arbeidsgiver

 

Ny arbeidsgiver kan kreve refusjon fra tidligere arbeidsgiver

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Lønn inn til tre år for å ta utdanning/ kompetanseheving  

Med mål om at arbeidstakeren kan fortsette i virksomheten

 

Kompetansekartlegging av alle som berøres av omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Sluttvederlag

Sluttvederlag mellom 6 og 24 månedslønninger

 

Den ansatte sier opp selv

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.
- SPH 9.11 
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

 • etter og videreutdanning er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i staten.

 

 

Muligheten til å avvike fra særavtalene

Statens arbeidsgiver får noen ganger spørsmål om arbeidsgiver kan gi kompensasjon ut over særavtalene, eller andre typer kompensasjon enn det som er regulert i særavtalene. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen, eller DFD og hovedsammenslutningene er blitt enige om fravik. Dette er fastslått i Statens personalhåndbok pkt . 9.1.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har videre uttalt at «Innad i staten skal det ikke benyttes gavepensjon i forbindelse med omstilling».

Oppdatert: 3. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.