Innleie og bruk av konsulenter i statlige virksomheter

På denne siden får du vite hva som faktisk menes med innleie, hva som gjelder for kjøp av denne type tjenester samt forholdet mellom innleie og kjøp av konsulenttjenester.

Fra 1. april 2023 snevret statsansatteloven inn muligheten til å inngå avtale om innleie av arbeidskraft.

Bemanningsbehov skal du som hovedregel løse enten ved fast eller midlertidig ansettelse i staten. Men har du behov for kompetanse og kapasitet utover dette, kan det i enkelte tilfelle best løses ved innleie eller kjøp av konsulenttjenester.

Ansettelse, innleie eller kjøp av konsulenttjenester?

Å ansette innebærer at virksomheten tar på seg et arbeidsgiveransvar for en arbeidstaker.

Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker er regulert i statsansatteloven, arbeidsmiljøloven og i de sentrale og lokale tariffavtalene.

Innleie eller kjøp av konsulenttjenester er tjenestekjøp som virksomheten gjør. Her er rettigheter og plikter regulert gjennom avtaler mellom dere som statlig virksomhet og virksomheten som den innleide eller konsulenten er ansatt i.

Retningslinjer for bruk av konsulenttjenester i staten

DFØ har utarbeidet retningslinjer for bruk av konsulenttjenester i staten. Disse skal hjelpe deg til å gjøre gode vurderinger før du tar beslutning om å kjøpe konsulenttjenester. Retningslinjene beskriver hvordan du skal

 • vurdere og beslutte virksomhetens kompetansebehov og hvordan det skal dekkes
 • gjennomføre anskaffelsesprosessen dersom kompetansebehovet skal dekkes ved kjøp av konsulenttjenester
 • fremskaffe oversikt over og rapportere om konsulentbruk i virksomheten

Se mer i retningslinjene:

DFØ har også utarbeidet kontraktsmaler for kjøp av konsulenttjenester.
På nettsiden under finner du også

 • en beskrivelse av forholdet mellom kjøp av konsulenttjenester og innleie
 • når et kjøp kan anses som kjøp av en konsulenttjeneste
 • hvilke kontraktsmaler for kjøp av konsulenttjenester som kan brukes

Endringer i reglene om innleie fra 1. april 2023

Det er fire viktige ting å merke seg fra 1. april 2023.

 1. Fra 1. april kan vi ikke lenger leie inn fra bemanningsforetak for å dekke «arbeid av midlertidig karakter».
 2. Innleie fra bemanningsforetak ved vikarbehov videreføres.
 3. Arbeidsmiljøloven får i §14-12, sjuende ledd, en ny bestemmelse som åpner for innleie av spesialkompetanse fra bemanningsforetak også ved midlertidige behov. Det er viktig å merke seg at denne regelen ikke gjelder staten fordi aml §14-12 ikke gjelder for arbeidstakere som omfattes av statsansatteloven. Dersom en statlig virksomhet har behov for å leie inn denne type kompetanse fra et bemanningsforetak, vil det likevel være mulig å gjøre dette dersom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten oppnår enighet om en slik innleieavtale, jf statsansatteloven § 11, annet ledd.
 4. Det er ikke gjort endring i statsansatteloven § 12 om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie.

Innleie og rekruttering

For å forstå hva som gjelder for innleie i staten, er det viktig at du både kjenner til hva som ligger i begrepet innleie og hvordan dette er regulert i statsansatteloven.

Ifølge statsansatteloven skal statsansatte som hovedregel ansettes fast. På bestemte vilkår er det likevel mulig for deg som arbeidsgiver å ansette midlertidig for en begrenset tidsperiode. Ansettelsesprosessene og de ulike vilkårene for midlertidig ansettelse er også regulert i statsansatteloven.

Utgangspunktet er altså at bemanningsbehov skal løses enten ved fast eller midlertidig ansettelse. Så kan det være at virksomheten din vurderer at merbehovet for kompetanse og kapasitet best løses ved innleie eller kjøp av konsulenttjenester. Da vil dette være kjøp av en tjeneste som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser.

Lovgiver mente imidlertid at vilkårene for når en statlig virksomhet kan leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak, og andre virksomheter, og en del andre særskilte forhold reguleres i statsansatteloven §§ 11 og 12.

Vær oppmerksom på at innleie ikke kan benyttes til embeter eller andre stillinger hvor Kongen i statsråd er den som ansetter, jf statsansatteloven § 14, tredje ledd. En innleid kan heller ikke som hovedregel utøve arbeidsgiverfunksjoner eller fungere som leder overfor ordinært ansatte i statlige virksomheter.

Reglene om innleie i statsansatteloven skiller mellom innleie fra virksomheter som har som hovedformål å drive bemanningsutleie, som for eksempel rene bemanningsbyråer og de som ikke har dette som hovedformål.

Hva menes med innleie?

Innleie betyr at det i utgangspunktet ikke er noe kontraktsforhold mellom arbeidstakeren og innleievirksomheten. Utleievirksomheten er formelt arbeidsgiver og har det vanlige arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer for eksempel at den utleide skal ha

 • skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten,
 • stillingsvern i utleievirksomheten etter det regelverk som denne virksomheten omfattes av

Innleid arbeidstaker fra bemanningsforetak skal minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Dette omfatter arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager samt lønn og utgiftsdekning.

Den innleide skal videre ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette medfører at innleid arbeidstaker skal gis adgang til arbeidsplassens kollektive fasiliteter som kantine, barnehage og liknende.

Godkjenningsordning av bemanningsforetak

Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. Godkjenningsordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2024, med en overgangsordning frem til 31. mars 2024.

Hva er et bemanningsforetak?

Som utgangspunkt vil en virksomhet regnes som et bemanningsforetak dersom virksomheten har til formål å drive utleie av arbeidskraft. Videre kan en virksomhet regnes som et bemanningsforetak om virksomheten driver utleie utenfor de samme fagområder som utgjør virksomhetens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte.

Innleie og forholdet til tjenestemannsorganisasjonene

Staten og forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner kan inngå en sentral særavtale om unntak fra reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide fra bemanningsforetak.

For innleie fra bemanningsforetak kan partene i virksomheten skriftlig avtale tidsbegrenset innleie også hvor det midlertidige behovet er annet enn arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).

For innleie fra andre enn bemanningsforetak, må det inngås avtale med organisasjonene i virksomheten dersom

 • innleien overstiger 10 prosent av de ansatte
 • innleien har en avtalt varighet ut over ett år

Kravet gjelder likevel ikke ved innleie av inntil to personer.

Rett til fast ansettelse etter tre år for innleide

Statsansattelovens § 9 tredje ledd sier at dersom en midlertidig statsansatt tjenestegjør sammenhengende i virksomheten i mer enn tre år, vil vedkommende som hovedregel bli fast ansatt. Denne reglen gjelder også for de som leies inn fra et bemanningsforetak, men ikke for de som er innleid fra andre typer virksomhet (konsulentvirksomhet el.)

Lenker til innleie og konsulentkjøp i statlige virksomheter

Oppdatert: 22. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.