Samarbeid på tvers om lærlinger

Ønsker virksomheten din å ta inn lærling, men har ikke nok arbeidsoppgaver eller kompetanse å tilby? Da kan dere samarbeide med en annen virksomhet om læretida og opplæringen av lærlingen.

Å ta inn lærlinger er et viktig samfunnsansvar for alle statlige virksomheter. For noen virksomheter kan det å samarbeide om læretida til lærlingen være en måte å oppfylle samfunnsoppdraget på.

Et slikt samarbeid vil særlig gjelde

 • mindre virksomheter, eller virksomheter som føler de ikke har fullstendig kompetanse eller nok arbeidsoppgaver for en lærling
 • virksomheter som kan tilby opplæring i deler av året 
 • virksomheter som allerede har en eller flere lærlinger, og kan ta inn flere ved å fordele ansvaret for opplæringen 

Erfaringen fra sllike samarbeid er at virksomhetene får et godt samarbeid, kan avlaste hverandre og sparer ressurser.  På denne siden gir vi deg oversikt over samarbeidsformer og maler og skjemaer dere kan bruke for å komme i gang.

Flere måter å samarbeide på

Under har vi listet opp tre måter dere som virksomhet kan samarbeide med andre virksomheter.

Opplæringsring

En opplæringsring er et forutsigbart og gjensidig samarbeid om lærlinger som kan vare over flere år. Ordningen er en fleksibel, men den er likevel en fast form for samarbeid om lærlinger mellom to til fire virksomheter. Sammen skal opplæringsringen gi lærlinger opplæring i hele læreplanen i perioden samarbeidet pågår.   

Anbefalt varighet på opphold i hver virksomhet varierer fra fire til tolv måneder. Tiden vil variere ut ifra antall virksomheter i opplæringsringen, variasjon og nivå på arbeidsoppgaver i tillegg til den enkelte virksomhets behov og lærlingens ønsker.   

Hvilke virksomheter egner seg for opplæringsring for lærlinger? 

En opplæringsring egner seg for virksomheter som ønsker å samarbeide fast om lærlinger over tid. Det kan være at en lærling i opplæringsringen skal være ett år eller noen måneder i hver virksomhet i løpet av læretiden. Den neste lærlingen dere ansetter følger det samme opplegget. 

Ordningen egner seg spesielt godt for kontinuerlig inntak av lærlinger. For eksempel kan tre virksomheter til sammen ha tre lærlinger, som får opplæring i hver sin virksomhet av gangen før de roterer. Hver virksomhet kan med dette ha arbeidsgiveransvaret for den lærlingen de har rekruttert.

Krav til opplæringsring 

Lærlingen forblir i sin stilling hos den virksomheten som har tatt inn lærlingen, og beholder sine rettigheter og forpliktelser der. Om avgivende arbeidsgiver ikke er ansvarlig for utbetaling av lønn til lærlingen i hele perioden, må dette spesifiseres i samarbeidsavtalen.  

Virksomheten, som har tatt inn lærlingen, har det formelle arbeidsgiver- og opplæringsansvaret for lærlingen. Virksomheten 

 • signerer arbeidsavtale og lærekontrakt 
 • har ansvar for at lærlingens rettigheter til enhver tid er ivaretatt,  jf. opplæringslova
 • arrangerer møtepunkter mellom virksomhetene som handler om lærlingens progresjon, oppfølging, trivsel og overføring til ny virksomhet i perioden 

I tillegg mottar virksomheten der lærlingen er ansatt, lærlingtilskuddet. Virksomheten har ansvar for å inngå en egen avtale for fordeling av tilskuddet mellom virksomhetene. Virksomheten har også ansvar for å samarbeide med mottakende virksomheter om intern opplæringsplan for lærlingene.  

Mottakende virksomhet  må gi opplæring og tilbakemelding på lærlingens arbeidsoppgaver i henhold til planen, og delta på møtepunkter med avgivende virksomhet.  

Mottakende virksomhet skal ha en fagansvarlig for lærlingen, og koordinerer instruktører som gir lærlingen opplæring i perioden lærlingen er i virksomheten.

Samarbeidsavtale for opplæringsring
docx 40.77 KB
Mal for intern opplæringsplan for opplæringsring
xlsx 27.85 KB
Refleksjonsskjema for lærlinger
docx 37.88 KB
Hospitering av lærlinger

Hospitering for lærlinger er en fleksibel ordning som innebærer at lærlingen bytter arbeidssted for en kortere periode i læretiden. Hospiteringen skal gi lærlingen opplæring i konkrete, relevante arbeidsoppgaver for sitt lærefag, og et innblikk i hvordan ulike virksomheter fungerer.  

Det er viktig at lærlingen får tid til å bli kjent med kollegaer og ansatte i avdelingen de jobber i, og at de får en mestringsfølelse for oppgavene de utfører i perioden. Anbefalt varighet på et hospiteringsopphold er fra en til seks måneder. Lengden på hospiteringsperioden vil være avhengig av variasjon og nivå på arbeidsoppgaver, i tillegg til den enkelte virksomhets behov og lærlingens ønsker.   

Hvilke virksomheter egner seg for hospitering? 

Hospitering for lærlinger egner seg godt for virksomheter som kan dekke store deler av læreplanen selv, men trenger samarbeid med andre i kortere perioder for å dekke arbeidsoppgavene i læreplanen. Lærlingen kan hospitere både i en annen statlig virksomhet eller i en privat bedrift.

Krav til ordningen 

Lærlingen forblir i sin stilling hos virksomheten som har søkt etter og ansatt lærlingen, og lærlingen beholder sin lønn, rettigheter og forpliktelser der.  

Lærlingen skal jobbe 100 prosent i mottakende virksomhet, og få arbeidsoppgaver som er relevant for læreplanen. Hvilke arbeidsoppgaver det gjelder, skal planlegges mellom virksomhetene i forkant av hospiteringen.  

Faglig leder i avgivende virksomhet har hovedansvaret for lærlingen i hospiteringsperioden. Faglig leder må 

 • sørge for jevnlige møtepunkter med mottakende virksomhet og lærling og må følge opp trivsel og progresjon for læringen 
 • gjennomføre den halvårige vurderingssamtalen 

Mottakende virksomhet skal inkludere lærlingen i sitt arbeidsmiljø og gi tilbakemeldinger på arbeidet til lærlingen. De må gi opplæring i arbeidsoppgaver i henhold til planen, og delta på møtepunkter med avgivende virksomhet.  

Samarbeidsavtale for hospitering for lærling (doc)
docx 34.75 KB
Mal for hospiteringsplan for lærling
docx 46.61 KB
Refleksjonsskjema for lærlinger
docx 37.88 KB
Samarbeid med ekstern fagressurs

Dere som virksomhet kan også samarbeide om opplæring med en ekstern fagressurs. For eksempel kan dette være en ekstern leverandør, som kan tilby en arbeidsoppgave dere selv ikke har. 

Et samarbeid med en ekstern fagressurs foregår på samme måte som hospitering for lærlinger.  

Refleksjonsskjema for lærlinger
docx 37.88 KB

Hvordan finne virksomheter å samarbeide med? 

I staten er det nesten 200 virksomheter. Dette åpner for mange mulige samarbeidspartnere. Det er derfor viktig å huske på at samarbeidet må tilrettelegges og planlegges for at lærlingen får opplæring i arbeidsoppgaver som er relevant for faget og trivsel i læretiden jf. opplæringslova kap. 4. 

Virksomheter som ønsker å samarbeide om lærlinger kan enten sende ut, ta imot eller gjøre et gjensidig bytte av lærlinger.  
 
Gode spørsmål for å finne relevante samarbeidspartnere er:  

 • Hvilke virksomheter har din virksomhet strategiske og faglige grenseflater mot?  
 • Er det arbeidsområder, funksjoner eller oppgaver dere har til felles med andre i lærefaget? Eller ønsker dere å samarbeide med en virksomhet som har det motsatte? 
 • Hvilke virksomheter har travle perioder på andre tider enn deres virksomhet? 
 • Har dere konkrete spørsmål dere lurer på om virksomheten som lærlingen kan få i oppdrag å fortelle dere om etter endt hospitering? 

Oversikt over alle statlige virksomheter (departementer og underliggende virksomheter (dfo.no)

OK stat er også behjelpelig med å finne samarbeidsvirksomheter til hospiteringsordningen og opplæringsringer. Kontakt oss på okstat@dfo.no for å diskutere mulighetene for din virksomhet eller for å settes i kontakt med andre som ønsker det samme.  

Oppdatert: 21. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.