Kompetansemidler 2022-2024

Partene i det statlige tariffområdet lyser ut 25 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i statlige virksomheter for perioden 2022-2024. På denne siden kan du se hvilke kategorier din virksomhet kan søke kompetansemidler til. Søknadsfrist er 15. november 2022.

Aktivitetsplan for ordningen 2022-2024

DFØ har utarbeidet en aktivitetsplan for tariffperioden 2022-2024 så du kan planlegge ditt prosjekt i henhold til aktivitetene for ordningen.

Dette er en estimert aktivitetsplan for ordningen i tariffperioden 2022-2024.

Aktivitetsplan for perioden 2022-2024
Aktivitet Tid Ansvarlig
Søknadsfrist 15. november 2022 Virksomheten
Søknadsbehandling Desember 2022 - januar 2023 Partene og DFØ
Tilbakemelding på søknad Innen 20. januar 2023 DFØ
Prosess for overføring av tildelte midler Innen 15. februar 2023 DFØ og virksomheten
Utbetaling av tilskudd. 1. utbetaling Innen 28. februar 2023 DFØ
Utbetaling av tilskudd. 2. utbetaling Innen desember 2023 DFØ
Ferdigstillelse av prosjekt Innen 30. april 2024 Virksomheten
Rapportering 30. april 2024 Virksomheten
Erfaringsdeling 2024 DFØ og virksomheten

Søknadsfrist for kompetansemidler

Søknadsfristen for kompetansemidlene 2022-2024 er 15. november 2022.

Søknadsbehandling

Det er DFØ som mottar søknadene og gir partene et vurderingsgrunnlag. Det er partene som vedtar endeling innstilling.

Rapportering

Det skal leveres en sluttrapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen tre måneder etter at tiltaket er planlagt fullført i henhold til prosjektplanen, og senest innen 30. april 2024.

Mal for sluttrapport får du på e-post fra DFØ.

Erfaringsdeling

Virksomhetene som mottar kompetansemidler, skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Partene forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for andre statlige virksomheter.

Hvordan søke kompetansemidler

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne lyser ut 25 millioner kroner som skal legge til rette for økt satsing på kompetanse. Midlene skal være med å utvikle og effektivisere staten og fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i staten.

KDD er ansvarlig for å administrere ordningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tar imot søknader, gir partene forslag til innstilling og fordeler midlene i tråd med partenes vedtak, og rapporterer til partene om bruk av midlene.

Forutsetninger

Støtte til kompetansetiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene/tiltakene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. Det legges opp til at virksomhetene legger opp til delvis egenfinansiering i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Hvem kan søke og hvilke tiltak kan du søke om?

Retningslinjer for søkere av kompetansemidlene i hovedtariffavtalene i staten 2022-2024 , pkt 5.3.2, bokstav B

Statlige virksomheter kan søke kompetansemidler. Søknaden må forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til hovedavtalens regler Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret i virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Tiltak det gis støtte til

 • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.

For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.

 • Forsøk med alternative arbeidsformer.

For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.

 • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.

 • Seniorprosjekter
 • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.

For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid.

 • Tiltak for flere lærlinger i staten.

For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.

 • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.

For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer.

 • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer.

 • Fellesopplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

For eksempel fellesopplæring for tillitsvalgte og arbeidsgiver om hvordan kartlegge likelønn i virksomheten, eller hvordan følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten generelt.

 • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Det gis ikke støtte til

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklings­tiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Kompetanseutviklingstiltak som må kunne anses som ordinær drift i virksomheten.
 • Innkjøp av utstyr (f.eks. IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler.
 • Ordinær etatsopplæring.
 • Finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.
 • Bevertning, reise og leie av eksterne lokaler.
Dette må søknaden om kompetansemidler inneholde

Søknadsfrist er 15. november 2022.

Innhold i søknaden

Dette skal du gjøre rede for i søknadsskjemaet:

 • En beskrivelse av prosjektet, herunder beskrivelse av samarbeidet med de tillitsvalgte
 • Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og søkernes egenfinansiering. Det er en fordel av angi egenfinansiering på inntil 40 prosent av søknadssummen.
 • En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva den enkelte aktivitet koster.
 • Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene
 • En plan for spredning av erfaringer

Søknadsskjema for kompetansemidler

Forhåndsvisning av søknadsskjema for kompetansemidler 2022-2024
pdf 2.28 MB

Slik fyller du ut søknadsskjemaet

 • Vi anbefaler å bruke nettleseren Chrome når du fyller ut søknadsskjemaet
 • Spørsmålene i søknadsskjemaet er obligatoriske
 • Ikke bruk «tilbake»-knappen for å navigere deg bakover i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å navigere tilbake i søknadsskjema uten å miste tidligere utfylt informasjon. Bruk gjerne forhåndsvisningen av søknadsskjemaet til å forberede innholdet i søknaden.
 • Når du trykker «Send» leverer du søknaden til oss og kan ikke gjøre endringer i søknadsskjemaet
 • Du mottar en kopi av søknadsskjemaet du har sendt inn
 • Det er mulig å sende flere søknader fra en og samme virksomhet hvis dere har flere prosjekter dere vil søke midler til. Send en søknad per prosjekt.

Tidligere prosjekter som har fått tildelinger

Virksomhetene som mottar kompetansemidler må formidle og spre erfaringer fra tiltakene på tvers av statlige virksomheter. Under kan du lese om gjennomførte tiltak i de siste tariffperiodene. Ta gjerne kontakt med den enkelte virksomhet om du har spørsmål.

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord