Kompetansemidler 2022-2024

Partene i det statlige tariffområdet lyste ut 25 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i statlige virksomheter for perioden 2022-2024. På denne siden kan du se hvilke prosjekter som har fått støtte, og hva du selv må gjøre om din virksomhet skal søke neste gang.

DFØ har utarbeidet en aktivitetsplan for tariffperioden 2022-2024 så du kan planlegge ditt prosjekt i henhold til aktivitetene for ordningen.

Aktivitetsplan for perioden 2022-2024

Aktivitetsplan for perioden 2022-2024
AktivitetTidAnsvarlig
Søknadsfrist15. november 2022Virksomheten
SøknadsbehandlingDesember 2022 - januar 2023Partene og DFØ
Tilbakemelding på søknadInnen 20. januar 2023DFØ
Prosess for overføring av tildelte midlerInnen 15. februar 2023DFØ og virksomheten
Utbetaling av tilskudd. 1. utbetalingInnen 28. februar 2023DFØ
Utbetaling av tilskudd. 2. utbetalingInnen desember 2023DFØ
Ferdigstillelse av prosjektInnen 30. april 2024Virksomheten
Rapportering30. april 2024Virksomheten
Tilbakebetaling av ubrukte midler01. august 2024Virksomheten
Erfaringsdeling2024DFØ og virksomheten

Søknadsbehandling

Det er DFØ som mottar søknadene og gir partene et vurderingsgrunnlag. Det er partene som vedtar endeling innstilling. Mulighet for søknad for tariffperioden 2024-2026 vil bli kunngjort etter lønnsoppgjøret 2024.

Rapportering

Det skal leveres en sluttrapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen tre måneder etter at tiltaket er planlagt fullført i henhold til prosjektplanen, og senest innen 1. august 2024.
Mal for sluttrapport får du på e-post fra DFØ.

Kompetansemidlene lyses ut av partene i staten og administreres av DFØ.

Erfaringsdeling

Virksomhetene som mottar kompetansemidler, skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Partene forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for andre statlige virksomheter.

Forutsetninger

Støtte til kompetansetiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene/tiltakene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. Det legges opp til at virksomhetene legger opp til delvis egenfinansiering i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Hvem kan søke og hvilke tiltak kan du søke om?

Retningslinjer for søkere av kompetansemidlene i hovedtariffavtalene i staten 2022-2024 , pkt 5.3.2, bokstav B

Statlige virksomheter kan søke kompetansemidler. Søknaden må forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til hovedavtalens regler Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret i virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Tiltak det gis støtte til

 • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.

For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.

 • Forsøk med alternative arbeidsformer.

For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.

 • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.

 • Seniorprosjekter
 • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.

For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid.

 • Tiltak for flere lærlinger i staten.

For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.

 • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.

For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer.

 • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer.

 • Fellesopplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

For eksempel fellesopplæring for tillitsvalgte og arbeidsgiver om hvordan kartlegge likelønn i virksomheten, eller hvordan følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten generelt.

 • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Det gis ikke støtte til

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklings­tiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Kompetanseutviklingstiltak som må kunne anses som ordinær drift i virksomheten.
 • Innkjøp av utstyr (f.eks. IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler.
 • Ordinær etatsopplæring.
 • Finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.
 • Bevertning, reise og leie av eksterne lokaler.
Dette må søknaden om kompetansemidler inneholde

Søknadsfrist var 15. november 2022.

Innhold i søknaden

Dette skal du gjøre rede for i søknadsskjemaet:

 • En beskrivelse av prosjektet, herunder beskrivelse av samarbeidet med de tillitsvalgte
 • Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og søkernes egenfinansiering. Det er en fordel av angi egenfinansiering på inntil 40 prosent av søknadssummen.
 • En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva den enkelte aktivitet koster.
 • Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene
 • En plan for spredning av erfaringer

Prosjekter som har fått midler i perioden 2022-2024

Seniorprosjekter

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling
Kunnskapsdepartementet Stå i jobben - godt arbeidsliv etter 60. Opplæring. Seminarer.

Rapport.

Presentasjon i nettverk.

 

Fellesprosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten

Virksomhet Prosjektnavn Aktivitet Deling
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland Det ER helsefremmende å være på jobb! Vi gleder oss til mandag. Det ER helsefremmende å være på jobb! Vi gleder oss til mandag.

Kick-off og sluttseminar.

Opplæringsvideoer.

Webinar

Kriminalomsorgsdirektoratet Redusere fravær i kriminalomsorgen.

Utvikle metodikk og informasjonsmateriell/verktøy for helhetlig sykefraværsoppfølging.

Workshop.

Utarbeide verktøykasse.

Opplæring i verktøykassen.

Opplegget til workshop og kjøreplan.

Verktøy

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Fellesopplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten (mangfold og likestilling). Samling.

Evaluering.

Med forbehold: Vervevideoer for å tiltrekke nye søkere med mål om å øke mangfold.

 

Lederopplæring i partsamarbeid og medbestemmelse

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling
Direktoratet for e-helse Opplæring i statens lov- og avtaleverk om medbestemmelse Samling I HR-forum
Landbruksdirektoratet Dagsseminar i lov- og avtaleverk innenfor partssamarbeid og medbestemmelse.

Dagsseminar med foredrag, diskusjoner, refleksjoner og/eller casearbeid i grupper.

Kjøreplan for arrangement
Oslo politidistrikt Seminar om medbestemmelse  

Erfaringene deles for

Nasjonalt HR-ledernettverk i politietaten.

HR-medarbeidere i politietaten.
NAV Grünerløkka Rolleforståelse og medvirkning

Seminarer med opplæring, gruppearbeid, kafedialog og casedrøfting.

Erfaringer og kunnskap.
UiT - Norges arktiske universitet Opplæring av ledere og tillitsvalgte i partssamarbeid og medbestemmelse.

Samling med relevante eksempler, gruppearbeid, refleksjon og diskusjon.

Utarbeidelse av håndbok/ veileder
Kunnskapsdeling om medbestemmelse i praksis.

 

Forsøk med alternative arbeidsformer

Virksomhet Prosjektnavn Aktivitet Deling
Bufetat region nord Intern mobilitet

Kartlegge omfanget av og potensialet for intern mobilitet og hospitering.
Kick-off-seminar for enheter som skal delta.
Gjennomføre hospitering. Strukturere og systematisere erfaringene fra hospitering. Lage en veileder basert på erfaringene.

Prosjektrapport
Veileder
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Hvordan styrke lederskap og medarbeiderskap i en hybrid- og tillitsbasert hverdag?

Oppstartsmøte.
Utarbeide konsept
Utarbeide verktøy, trening og oppgaver.
Materiell.
Samling.
Workshop.
Coaching.
Evaluering.

Kunnskapsdeling.
Kjøreplaner.
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Fjernledelse, selvledelse og hjemmekontor som arbeidsform. Seminar.
Planlegge, iverksette og gjennomføre opplæring.
Kunnskapsdeling
Kjøreplaner
Sluttrapport
Kultur- og likestillingsdepartementet Kompetanseprosjekt for arbeidsmetodikk i prosjekt, grupper og utvalg.

Kartlegge lokale behov.
Utarbeide verktøykasse med maler, veiledere og startpakke.
Samlinger.
Oppfølging og styring av prosjekter og grupper.

Veiledning.
Tilpasninger.

Evaluering av
e-lærings-dokumentasjon
Oppsummering og rapport.

Materiell for presentasjon og videreføring.
Prosjektevaluering.

Kunnskapsdeling om bruk av arbeidsmetodikken.

Med forbehold:
e-læring.

Statsforvalteren i Nordland Videreutvikling av Byporten. Arbeidsgrupper Avgrenset designdrevet prosess.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Opplæringsmodell for fjernledelse i en hybrid kontorhverdag.

Behovskartlegging
Innhente kunnskap.
Utvikle modell for opplæring, produsere podkaster og video.
Gjennomføring av opplæring i virksomheten avdelingsvis.

Evaluering.

Podkast
NAV Troms og Finnmark Samhandling mellom NAV og Helse - helhetlige tjenester sammen. Prosjektkoordinering

Intern erfaringsbase.

Samarbeidskonferanse med UiT.

 

Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling
Direktoratet for e-helse Kompetanse for fremtiden.

Utvikle kunnskapsbasert kompetansestrategi.

Kartlegging av kompetanse.

Utvikle et årshjul for hvordan direktoratet skal jobbe med kompetansekartlegging i fremtiden.

Kjøreplaner for intervju.
Kjøreplaner for workshops.
Sjøfartsdirektoratet Kultur for bedre partssamarbeid i omstillingstider.

Felles opplæring i lov og rammeverk for generelt partssamarbeid.

Felles opplæring i rammeverk for partssamarbeid ved omstilling.

Felles aktiviteter for å utvikle ønsket organisasjonskultur, der begge parter har et aktivt eierskap til arbeidet.

Kompendium innenfor partssamarbeid.

Kjøreplan for arrangementer og samlinger.
NAV hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

Organisasjonsutvikling og omstilling og endring.

Samling med gruppearbeid.

Fagkompendium til alle ansatte.

Kjøreplan for prosjektet.

Publisere kunnskap og erfaringer.

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

SMART-organisasjon 2024.

Innhenting av kunnskap, samt evaluere dagens situasjon og behov.

Ny tilpasningsavtale.

Utvikle digitale hjelpemidler.

Evaluering, både underveis og sluttevaluering.

Kunnskapsgrunnlag innenfor bærekraftsarbeid, medarbeiderskap og arbeidsmiljø.

Kjøreplan for samlinger og arrangementer.

Videoer og e-læringskurs.

Publisert på NGU.no.
Øst politidistrikt Program for medarbeiderdrevet innovasjon og tjenesteutvikling.

Utarbeidelse av program

Igangsetting av utviklingsprosjekter i programmet.

Workshop med ledergruppen.

Workshop med tillitsvalgte for innføring av mer medarbeiderdrevet tjenesteutvikling og bruk av førstelinjekompetanse.

Fem samlinger.

Evaluering og rapporter.

Oppfølgingsaktiviteter.

Side på politiets intranett

I styringsdialog.

Nasjonale nettverk for HR og virksomhetsstyring.

Sluttrapport.

E-læringskurs for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere.
Arbeids- og velferdsetaten Tillitsreformen i Arbeids- og velferdsetaten.

Etablere partssammensatt arbeidsgruppe.

Utarbeide anbefaling til plan- og budsjettprosess for 2024. Datainnhenting.

Kartlegge mål- og resultatstyring, lokal tjenesteutvikling, kompetanse, og hvordan medbestemmelsesapparatet trekkes inn i arbeidet med mål- og resultatstyring.

Seminarer.
Dele kunnskapsgrunnlag om tillit i mål- og resultatstyring. Kjøreplan for samlinger.
Oslo politidistrikt Organisasjonsutvikling: kompetanseheving og utvikling av ledere og medarbeidere for å forebygge sekundær traumatisering og annen psykisk belastning forårsaket av arbeidet.

Planleggingsmøter.

Samarbeidsmøter.

Samlinger, webinar og kurs.

Kunnskap om forebyggende organisatoriske tiltak.

Kjøreplaner.

Kriminalomsorgen Oslo fengsel Helsefremmende arbeidsplass i omstilling og endring.

Samling, nå-situasjon og veien videre.

Samling, kartlegging av suksesshistorier.

Utarbeide kartleggingsskjema.

Oppfølging av tiltak etter kartlegging.

Kunnskapsdeling og kjøreplaner.
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Ledelse i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (Ledelse i HoT).

Økt kompetanse og samhandling mellom tillitsvalgte og ledere om hvordan den digitale transformasjonen vil påvirke organisasjonen.

Forelesninger.

Kunnskapsinnhenting.

Følgeforskning.

Utvikling av felles læringstiltak: videoer, podkaster med mer.

Evaluering.

Verktøy og virkemidler med andre NAV-kontor ev. andre statlige virksomheter.

Kunnskapsgrunnlag

Videoer

Podkast

Luftforsvaret Medbestemmelse og samarbeid ved omstillingsprosesser.

Samlinger om partssamarbeid og medbestemmelse.

Evaluering

Kunnskapsdeling internt i sektoren.

Faglig innhold og regelverk.
Kjøreplan for samlinger.

Statistisk sentralbyrå Utvikling og innsikt for alle.

Samlinger i AMU.
Medarbeiderutvikling.

Ledersamling med tillitsvalgte.

Fagmøter.
Erfaringsdeling.
Folkehelseinstituttet Støttetiltak for gjennomføring av omstilling og nedbemanning i FHI.

Kvalitetssikring informasjon.

Fasilitering av evaluering og læring i det pågående partssamarbeidet.

Opplæring av ledere og tillitsvalgte i partssamarbeid under omstilling og endring.

Arbeidsmiljøtiltak for berørte miljøer underveis i nedbemanningen.

Bistand fra eksterne til å utvikle konsept og gjennomføring.

Etablere nettverk for ledere for å støtte og dele erfaringer i nedbemanningsprosessen.

Støtte til utvikling av konsept og materiale for god ledelse i nedbemanning, basert på teori og god praksis.

Foredrag/workshop for ledere om balansen mellom leveranser og oppfølging av medarbeidere.

Dokumentasjon av prosesser, verktøy og utviklet praksis.

 

Dreiebøker for workshop og konseptbeskrivelser.

 

Erfaringsdeling i ulike fora.
Arkivverket Team og smidig oppgaveløsning.

Innhente innsikt gjennom workshops og intervjuer.

Definere hovedfunn, analyse og lage oppsummering.

Utvikling av tiltak i etterkant etter innsikt.
Implementering og evaluering av tiltak/prosjekt.
Kjøreplan, rammeverk for innsiktsinnhenting, innsikt og erfaringer.

 

Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser

VirksomhetProsjektAktiviteterDeling
Direktoratet for medisinske produkterKontinuerlig digital forbedring.Lederopplæring.
Kurs.
Coaching.
Opplæring av ressurspersoner.
Lederopplæring.
Kurs.
Coaching.
Opplæring av ressurspersoner.
HusbankenKompetanseløft for ny formidlings- og opplæringsrolle - både digitalt og fysisk.

Kartlegging av behov hos ansatte og kommuner.

Utvikle e-læringsmoduler.

Utvikle læringsmoduler/fysiske samlinger tilpasset e-læringsmoduler.

Fysiske samlinger.

Innhold.
Kursinnhold fra prosjektet.

Rapport.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS

Digital kompetanse.

Kartlegging av nåsituasjon, gapanalyse og forslag til tiltak.

Utarbeide en digital handlingsplan.

Iverksette tiltak.

Etablere struktur for systemforvaltning og superbrukere på IT-systemer.

Utvikling e-læringskurs og digitale brukerveiledninger i forbindelse med onboarding.

Oppdatere ressursside for digital kompetanse med et variert tilbud av brukerguider, e-læring, lenkesamlinger, videoer og podkast.

Definere hva som er digital grunnkompetanse for ulike roller.

Kartlegge ansattes kompetansebehov med bakgrunn i definisjonen av digital grunnkompetanse.

Opplæring i minimum kompetansenivå til ansatte.

Erfaringer om digital kompetanse.

Kjøreplan.

Digital grunnkompetanse.

E-læring i forbindelse med onboarding.

FolkehelseinstituttetSmartere arbeid, ikke hardere arbeid, med maskinlæring i Folkehelseinstituttet.

Målinger av kompetansehevingsprogrammets innhold.

Transformasjon av kompetansehevingsprogrammet til å bli helhetlig, skalerbart, interaktiv og digital.

Lage nettbasert system for kontinuerlig overvåkning av kunnskap og behov.

Evaluering.

Intervjuer med ansatte og ledere for å forstå barrierer rundt bruk av maskinlæring.

Produsere implementeringsveileder.

Implementeringsveilederen.

Tilby digitale workshops for innovasjonsledere.

Sluttleveransen.

Digitale kompetansehevingsprogram.

Tilby veiledning på beste praksis av hvordan designe, evaluere, og kontinuerlig forbedre kompetansetiltak.

Nord universitetFelles kompetanseløft for kontinuerlig forbedring.

Grunnopplæring i forbedringsarbeid

Kurs i brukerorientering.

Kurs i fremtidens ledervektøy.

Grunnopplæring for tillitsvalgte i fremtidens arbeidsliv.

Utvikling av metodikk.

Kjøreplan.

Erfaringsdeling i fora for sektoren.

NAV Troms og FinnmarkØkt mestring og endringskapasitet i møte med digitalisering og omstilling.

Innsikt og analyse.

Problemstilling.

Utvikling.

Gjennomføring.

Evaluering og justering.

Videreføre program.

Opptak av kompetansemoduler.

 

Andre kompetansetiltak som bidrar til å nå målsettingen med kompetansemidlene

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling
Øst politidistrikt Strategisk kompetansestyring

Fagdag.

Utarbeidelse av kompetanseanalyse-undersøkelse med rapportdel.

Pilot av kompetanseanalyse-undersøkelse.

Informasjon og opplæring.

Workshops.

Kunnskapsdeling om kompetansekartlegging med kompetanseanalyse.

Universitetet i Stavanger (UiS) Samarbeid, medbestemmelse og internasjonalisering.

Samlinger.

Seminar for ledere, tillitsvalgte og internasjonalt ansatte.

Workshop for tillitsvalgte.

Oppsummeringssamling.

Utvikle et e-læringskurs for internasjonalt rekrutterte.

Rapport.

Digitale kurs.
NAV Grünerløkka Fjernledelse

Seminarer.

Opplæring og gruppearbeid.

Etablere en plattform for rutiner systematisk personaloppfølging.

Erfaringer og kunnskap.
Kriminalomsorgen region nord Lederopplæring med hovedvekt på helsefremmende arbeidsplasser.

Heldagssamlinger.

Gruppeveiledning,

Deling i sektoren og med NAV Arbeidslivssenter.

Forståelse av begrepet helsefremmende arbeidsplasser.

Veiledning av lederteam – bygging av nettverk.
Forbrukerrådet Alle ombord - bli en datadreven organisasjon.

Utvikling av brukerdesign innsiktsbank.

Opplæringsseminar og workshops om hvordan jobbe datadrevet.

Opplæringsseminar i verktøy.

Seminar med opplæring og diskusjon om bruk av innsiktsbank i partsamarbeidet.

Underlagsdokumentasjon.

Erfaringsdeling om bruk av innsiktsbank i ulike fora.

NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Utvikling av faglig og relasjonelt fellesskap i Senter for sykefraværsarbeid i Hamarregionen.

Samlinger for Senter for sykefraværsarbeid.

Samlinger for hele NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

Rapporter.

Formidling på seminarer og konferanser
Kriminalomsorgsdirektoratet Karriereutvikling i Kriminalomsorgen. Kartlegging og analyse av behov.
Spørreundersøkelse.
Workshop.
Samlinger. 
Innhente erfaringer og beste praksis fra andre etater.
Utvikle rammeverk,verktøy og e-læring for karriereutvikling i kriminalomsorgen.
Teste rammeverk og verktøy i en pilot.
E-læringskurs i karriereutvikling.
Verktøy og andre virkemidler.

 

Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter

Virksomhet Prosjekt Aktiviteter Deling
Riksantikvaren Medarbeiderskapsprogrammet for Riksantikvaren 2023- 2024.

Tre moduler/ samlinger

1. Medarbeiderrollen i RA: Rammer, føringer og forventninger
2. Felles kultur og verdier i RA.
3. Kommunikasjon, samhandling og psykologisk trygghet.
2. Felles kultur og verdier i RA.
3. Kommunikasjon, samhandling og psykologisk trygghet.

 

Etablere læringsgrupper sammensatt på tvers av avdelinger og enheter i RA.
Kunnskapsgrunnlag.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Interaktive, digitale foredrag for foreldreutvalgenes ulike målgrupper.

Opplæring.

Praktiske øvelser.

Utprøving med veiledning og tilbakemeldinger.

Utprøving.

Prosjektplan.

Kjøreplan og innhold.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Bærekraftige embeter    

Krise- og gisselforhandlertjenesten, Nasjonale Beredskapsressurser

Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.

Gjennomgang av erfaringsmateriell.

Utvikle læringsmateriell.

Innhenting av erfaringsmateriell fra NAV.

Intervjuer.

Utarbeidelse av dokumentasjons og læringsmateriell.

Uttesting av opplæring.

Evaluering av arbeidsmiljøeffekter.
Kurs for NAV og helsesektoren.

 

Tidligere prosjekter som har fått tildelinger

Virksomhetene som mottar kompetansemidler må formidle og spre erfaringer fra tiltakene på tvers av statlige virksomheter. Under kan du lese om gjennomførte tiltak i de siste tariffperiodene. Ta gjerne kontakt med den enkelte virksomhet om du har spørsmål.

Personalmelding om hvordan søke tariffavsatte kompetansemidler

Oppdatert: 5. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.