Kompetansemidler 2022-2024

Partene i det statlige tariffområdet lyste ut 25 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i statlige virksomheter for perioden 2022-2024. Sekretariatet (DFØ) har mottatt 56 søknader innen fristen 15. november 2022.

DFØ har utarbeidet en aktivitetsplan for tariffperioden 2022-2024 så du kan planlegge ditt prosjekt i henhold til aktivitetene for ordningen.

Aktivitetsplan for perioden 2022-2024

Aktivitetsplan for perioden 2022-2024
Aktivitet Tid Ansvarlig
Søknadsfrist 15. november 2022 Virksomheten
Søknadsbehandling Desember 2022 - januar 2023 Partene og DFØ
Tilbakemelding på søknad Innen 20. januar 2023 DFØ
Prosess for overføring av tildelte midler Innen 15. februar 2023 DFØ og virksomheten
Utbetaling av tilskudd. 1. utbetaling Innen 28. februar 2023 DFØ
Utbetaling av tilskudd. 2. utbetaling Innen desember 2023 DFØ
Ferdigstillelse av prosjekt Innen 30. april 2024 Virksomheten
Rapportering 30. april 2024 Virksomheten
Erfaringsdeling 2024 DFØ og virksomheten

Søknadsfrist for kompetansemidler

Søknadsfristen for kompetansemidlene 2022-2024 var 15. november 2022.

Søknadsbehandling

Det er DFØ som mottar søknadene og gir partene et vurderingsgrunnlag. Det er partene som vedtar endeling innstilling.

Rapportering

Det skal leveres en sluttrapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen tre måneder etter at tiltaket er planlagt fullført i henhold til prosjektplanen, og senest innen 30. april 2024.
Mal for sluttrapport får du på e-post fra DFØ.

Kompetansemidlene lyses ut av partene i staten og administreres av DFØ.

Erfaringsdeling

Virksomhetene som mottar kompetansemidler, skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Partene forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for andre statlige virksomheter.

Forutsetninger

Støtte til kompetansetiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene/tiltakene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. Det legges opp til at virksomhetene legger opp til delvis egenfinansiering i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Hvem kan søke og hvilke tiltak kan du søke om?

Retningslinjer for søkere av kompetansemidlene i hovedtariffavtalene i staten 2022-2024 , pkt 5.3.2, bokstav B

Statlige virksomheter kan søke kompetansemidler. Søknaden må forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til hovedavtalens regler Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret i virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Tiltak det gis støtte til

 • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.

For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.

 • Forsøk med alternative arbeidsformer.

For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.

 • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.

 • Seniorprosjekter
 • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.

For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid.

 • Tiltak for flere lærlinger i staten.

For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.

 • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.

For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer.

 • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer.

 • Fellesopplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

For eksempel fellesopplæring for tillitsvalgte og arbeidsgiver om hvordan kartlegge likelønn i virksomheten, eller hvordan følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten generelt.

 • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Det gis ikke støtte til

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklings­tiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Kompetanseutviklingstiltak som må kunne anses som ordinær drift i virksomheten.
 • Innkjøp av utstyr (f.eks. IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler.
 • Ordinær etatsopplæring.
 • Finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.
 • Bevertning, reise og leie av eksterne lokaler.
Dette må søknaden om kompetansemidler inneholde

Søknadsfrist var 15. november 2022.

Innhold i søknaden

Dette skal du gjøre rede for i søknadsskjemaet:

 • En beskrivelse av prosjektet, herunder beskrivelse av samarbeidet med de tillitsvalgte
 • Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og søkernes egenfinansiering. Det er en fordel av angi egenfinansiering på inntil 40 prosent av søknadssummen.
 • En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva den enkelte aktivitet koster.
 • Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene
 • En plan for spredning av erfaringer

Tidligere prosjekter som har fått tildelinger

Virksomhetene som mottar kompetansemidler må formidle og spre erfaringer fra tiltakene på tvers av statlige virksomheter. Under kan du lese om gjennomførte tiltak i de siste tariffperiodene. Ta gjerne kontakt med den enkelte virksomhet om du har spørsmål.

Personalmelding om hvordan søke tariffavsatte kompetansemidler

Oppdatert: 18. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord