Kompetansemidler 2020-2022

Partene i det statlige tariffområdet lyser ut 25 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i statlige virksomheter for perioden 2020-2022. På denne siden kan du se hvilke kategorier din virksomhet kan søke kompetansemidler til, og hvilke prosjekter som har fått støtte i denne utlysningsrunden.

Søknadsfristen er utløpt.

Aktivitetsplan for ordningen 2020-2022

DFØ har utarbeidet en aktivitetsplan for tariffperioden 2020-2022 så du kan planlegge ditt prosjekt i henhold til aktivitetene for ordningen.

Dette er en estimert aktivitetsplan for ordningen i tariffperioden 2020-2022.

Aktivitetsplan for perioden 2020-2022
Aktivitet Tid Ansvarlig
Søknadsfrist 15. mars 2021 Virksomheten
Søknadsbehandling Mars-mai 2021 Partene og DFØ
Tilbakemelding på søknad Primo juni 2021 DFØ
Prosess for overføring av tildelte midler Juni/juli/august 2021 DFØ og virksomheten
Utbetaling av tilskudd. 1. utbetaling August/september/oktober 2021 DFØ
Utbetaling av tilskudd. 2. utbetaling Januar 2022 DFØ
Ferdigstillelse av prosjekt (innen) 30. april 2022 Virksomheten
Rapportering Mai/juni/juli 2022 Virksomheten
Erfaringsdeling 2022 DFØ og virksomheten

Søknadsfrist for kompetansemidler

Søknadsfristen for kompetansemidlene 2020-2022 er 15. mars 2021.

Søknadsbehandling

Det er DFØ som mottar søknadene og gir partene et vurderingsgrunnlag. Det er partene som vedtar endeling innstilling.

Rapportering

Det skal leveres en sluttrapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen tre måneder etter at tiltaket er planlagt fullført i henhold til prosjektplanen, og senest innen 31. juli 2022.

Mal for sluttrapport får du på e-post fra DFØ.

Erfaringsdeling

Virksomhetene som mottar kompetansemidler, skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Partene forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for andre statlige virksomheter.

Virksomheter som har fått tildelt kompetansemidler for 2020-2022

Under ser du en liste over hvilke virksomheter som har fått kompetansemidler for perioden, prosjektene og hva slags erfaringsdeling de vil dele med andre virksomheter. 

Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Finanstilsynet

Opprettelse av Center of Excellence i forbindelse med innføring av RPA og kunstig intelligens teknologi i Finanstilsynet

Grunnopplæring innenfor området. Enkel programmering. Prosessbeskrivels og ledelse.

Opplæring av superbrukere.

Erfaringsdeling fra selve robotisering, og omstillingen av ansatte.

Landbruks- og matdepartementet

Bærekraftige digitale møteplasser

Undervisning:

Modul 1: 2 dager x 2 puljer.

Undervisning:

Modul 2: 2 dager x 2 puljer.

Undervisning:

Modul 3: 2 læringsarenaer i første fase.

Utvikling av digitalt kursmateriell

Streaming av modul 1.

Kompetanseutviklingstiltaket er modulbasert, og det er mulig
for andre virksomheter å tilpasse kompetanse-utviklingen til forhold i sin virksomhet.

Likestillings-​​​​​og diskriminerings-ombudet

Kompetanseløft
digital formidling

Grunnkurs digitale kurs og webinarer.

Kurs i digital pedagogisk formidling. Kurs i tekniske verktøy for digital formidling.

Kursene bygge både veiledere for beste praksis,
oversikt over tilgjengelige verktøy og
en intern struktur for å sikre at vi
videreutvikler og beholder kompetansen vi
nå opparbeider også over tid

Beste praksis, digitale verktøy og formidling.

 

Tilbud om deltakelse på kurs til offentlige myndigheter, herunder statlige virksomheter, om hvordan sikre lett tilgjengelige og likeverdige digitale formidlingstilbud på best mulig måte.

 

Opplæringsvideoer i digital formidling

Vi stiller oss til rådighet for å dele
erfaringer fra prosjektet ved ønske,
gjennom webinarer eller andre former
for formidling.

Kunnskapsrapporten.

Patentstyret

Økt digitalisering med samhandling

Spørreundersøkelse
(nullpunktsmåling, behovskartlegging).

Innsiktsinnhenting mot målgrupper, iterativt (a la design thinking).

 

Utvikling av opplæringsmidle, plan og metodikk. Gjennomføring opplæring:

forskjellig metodikk og støtte, lisenser og apper.

Evaluering, kontinuitetsforslag, overlevering og avslutning av prosjekt

Digitale workshops og webinarer, i egen regi eller på forespørsel

Sosiale medier, gjennom nyhetsbrev og annen kommunikasjon der digitalisering og digital kompetanse står høyt på agendaen.

Trolig opplæringsvideoer for enkelte av målgruppen.

Hovedfunn og anbefalinger.

Statens kartverk

Kompetansetiltak og veiledning ved digitalisering og omstilling

Utvikle kompetansepakker innen temaene: 

karriereveiledning.

Individuelle handlingsplaner.

RPA, AI, big data

 Agile team.

Kompetanseutvikling ny teknologi.

Kompetanseutvikling
i forretningsutvikling,
analyse, innovasjon

Kompetansemoduler og utviklede e-læringskurs.

Kjøreplaner og innhold for kurs og samlinger.

Vurderer å lage en podkast hvor erfaringer deles.

Forsøk med alternative arbeidsformer

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Arkivverket

Utforske nye måter å samhandle på gjennom VR

Innføring og kompetansehevingstiltak i bruk av VR.

Små artikler, videosnutter

Presentasjoner på forespørsel

Kjøreplaner fra opplæring og
gjennomføring

Bufetat, region nord

Digital kurskatalog

Forarbeid.

Oppsett av kurs - tilpasning til digitalt format.

Gjennomføring av kurs.

Evaluering av digital kurskatal.
Bruke eksterne bidragsytere.

Bedriftshelsetjenesten.

Kunnskap om hvordan virksomheten
kan gjennomføre kompetanseutvikling
på flere områder som tidligere har krevd fysisk tilstedeværelse, på en mer effektiv måte
og mer tilpasset de utfordringene samfunnet
står ovenfor.

Kunnskap om hvordan løfte fysiske kurs
over til digitale flater, samtidig som en
ivaretar behovet for gode drøftinger
og kompetansedeling på tvers
blant deltagerne.

Folkehelseinstituttet

Fremtidens arbeidsliv - en ny arbeidsform i FHI

Digital samhandling og
samskaping -
kompetanseutvikling for medarbeidere og ledere.

Midtveis evaluering og måling. Målrettet
kompetanseutvikling basert på måling og erfaringer.

Rådgivning i effektiv bruk av ulike digitale
kapasiteter for samhandling og samskapning.

Åpenhet og kunnskapsdeling -
støtte til utvikling av konsept og prinsipper.

Konsept, dreiebøker for
workshops med
medarbeidere og ledere.

Sluttrapporten.

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Ledelse, kollega- og medarbeiderskap i den nye hybride kontorhverdagen.

Skreddersydd kurs med ekstern bidragsyter.

Kompetanseheving for ledergruppa.

Kurs for tillitsvalgte og ledere i partssamarbeid og medbestemmelse.

Medarbeiderutvikling.

I styringsdialogen.

Gjennom våre faglige leveranser
til kommuner i sentralitetsklasse
5 og 6 (inkludert nettsider).

I KMDs personalsjefnettverk.

Årsmelding.

Kriminalomsorgen - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Fjernledelse, selvledelse og hjemmekontor som arbeidsform

2 dagers seminar for mellomledere, tillitsvalgte og ledelse. 45 deltakere.

Ekstern foredragsholdere

Kjøreplan og innhold

Kan holde foredrag og informere
om prosessen og
hvordan løse utfordringen der
fjernledelse kan være en utfordring
fordi arbeidsplassen krever
tilstedeværelse på forespørsel

NMBU

Tjenesteutvikling ved administrasjonen på NMBU

Generell introduksjon til forbedringsarbeid,
tjenesteutvikling og brukerorientering
(e-læring, webinar)

Enkel introduksjon til ulike metoder innen
tjenesteutvikling, for eksempel ulike metoder for brukerinnsikt​​​​​​ (brukerintervju, skygging),
beslutningstaking i team,

"Smart Start",

BLT (Behov-Løsning-Test).

Design Sprint (kortversjon 3 dager).

Program for tjenesteinnovasjon for interne
"eksperter" fra ide til implementering.

Hvordan lede forbedringsarbeid?

Mulige temaer: Kommunikasjon og
forbedringskultur, prioritering, sette av tid
og implementering.

Fasilitatorstøtte inn i forbedringsarbeid
på konkrete administrative tjenester.

 

Via nettside med et eget fora
for tjenesteutvikling

Fasilitetere et tverrfaglige fysiske fora
for erfaringsdeling.

Patentstyret

Kompetanseutvikling nye arbeidsplasser

Konseptutvikling av pilot med hjelp av
eksterne rådgivere; detaljprosjektering,
prosesstøtte.

Tilrettelegging av interne områder for
pilotering, ombygning, interiør, it-investeringer.

Brukerprosess; informasjon, involvering
og trening av alle medarbeidere.

Utvikling av digital læringsplattform
til simulering av
aktivitetsbaserte arbeidsmiljø.

Evaluering av gjennomført pilot, inkl. undersøkelse til alle medarbeidere.

 

Analysegrunnlag for valg av løsning

Kjøreplaner for workshops og
brukerinvolvering (inkl.
informasjonsmøter, tema
og resultat etter gjennomføring)

Videoer av de ulike 
a​​​rbeidsplassmiljøene

Resultater

Kunnskap som kan hjelpe andre
offentlige etater til å prøve ut
konseptet i sine fremtidige
endringsprosesser.

Samisk videregående skole, Karasjok

Praksisnær lederstøtte og opplæring i bærekraftig og læringsfremmende
bruk av digital teknologi

Fysiske og digitale samlinger. Oppstart,
kartlegging, kriterier for måloppnåelse.
Bygge en bærekraftig digital modell med prosesser for å takle ulike tilstander.

 

Ledervandring med styrkebasert observasjon, teori og praksis.

Styrkebasert kollegaveiledning, teori, gjennomføring og
praksis med veiledning.

Utvikle metoder og læringsfremmende undervisning med teori og veiledning

Om styrkebasert observasjon og
kollegaveiledning

Metodikk for læringsfremmende
undervisning.

Opplæringsvideoer for brukere av
Learnlab

Rapport som kan distribueres
og som vil være tilgjengelig på
skolens nettside.

Statens lånekasse for utdanning

Pilot – Kompetanse trumfer kontor

Juridisk bistand til kvalitetssikring av rammer
for fjernarbeid som arbeidsform, kontrakt.

Ekstern prosessledelse til å planlegge
og gjennomføre et opplegg for
de lederne som både skal
lede medarbeidere med ulike
arbeidsformer (dagens arbeidsform
og medarbeidere som har fjernarbeid
som fast arbeidsform).

Evaluering.

Ekstern støtte til hvordan vi jobber
sammen når vi har ulike arbeidsformer.
​ Gi forståelse for innføring og ulike arbeidsformer, praktisk
håndtering av ny type
samhandlingsformer – hvordan jobber vi
best sammen når vi jobber
fra ulike arbeidsformer,
praktisk verktøy, osv.

Noen opptak av forelesninger for ledere og medarbeidere legges som
opplæringstiltak i DFØs virksomhetsplattform.

Beskrivelse av gjennomførte opplæringssesjoner for ledere og medarbeidere

Mal for arbeidskontrakt for
fjernarbeider

Erfaringene med å teste
fjernarbeid som fast arbeidsform.

Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland Bergen Lokalt miljøretta tiltak Opplæring med ekstern bistand

Dele prosjekterfaring til virksomheter
med store mengder avfall og
avfallshandtering, med eit tydelig
fokus på gjenbruk og gjenvinning.

Opplæringen og prosessen

Informasjonsdelingen

Patentstyret

Gjør ideer til bærekraftige verdier

Tiltak 1: Etablere prosjektet med
prosjektgruppe, anskaffelse
og gjennomføring av en
modenhetsanalyse med ekstern bistand

Tiltak 2: Lage program for opplæring av ledelse, tillitsvalgte
og nøkkelmedarbeidere (ca. 50). Et generelt opplæringsprogram
om bærekraft, og interne timer til å lage opplæringsprogram.

Videoer og e-læring kan bli virkemidler
Tiltak 3: Utvikle en metode for
bærekraftstenkning i planlegging og
utvikling av tjenester og aktiviteter,
samt lage en statistikkmodul.

Foredrag og webinar for
ulike målgrupper.

Gjennom i nyhetsbrev.

Modenhetsanalyse –
metode og result

Prosjektplan og opplæringsprogram.

Metode for bærekraftstenking som
kan bidra til utvikling av nye
tjenester/aktiviteter som kommer
samfunnet til gode.

Sjøfartsdirektoratet

Kompetanseheving for å økt kunnskap om bærekraft i Sjøfartsdirektoratet

Tiltak 1: Øke internkompetanse innen ​​​​​ miljø- og bærekraft.

Tiltak 2: Lage en "bærekraftsmåned".

Tiltak 3: Få inn punkt om bærekraft i Etatskonferansen (Sjøklart konferansen).

Tiltak 4: Frokostmøte med bærekraft som tema

Tiltak 5: Opplæring for nybygg- og ombyggingsansvarlig:

Om kompetanseutviklings-
tiltakene som gjennomføres på
ulike ​​​​​møteplasser på forespørsel. Tema: Bærekraft

På sosiale medier og egne nettsider.

Evalueringsrapporten.

Statsforvalteren i Rogaland

Bærekraftsseminar

Foredrag med eksterne

Erfaringer deles mellom embetene i landet på ledernivå

​​​​​Innlegg og debatt gjøres tilgjengelig på nett.

Sammenstilling av gruppearbeidene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Bærekraft lengst nord - Statsforvalteren i Troms og Finnmark tar vare på folk og natur på vegne av regionen, nasjonen og jordkloden.

Bevisstgjøring og kunnskapsheving.

Virksomhetstilpasset e-læringskurs.

Involvering og engasjement -
Foredrag og workshop på
embetesamling høsten 2021.

Kompetansehevingstiltak i kommunene
og etablering av pilotkommuner (eksternt).

Sluttrapport

Skreddersydd e-læringskurs
for sine virksomheter om FNs bærekraftmål.

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Utvikling av kompetanse for bærekraftig drift og elektriske fartøy

40-timers kurs med forbereiing

Spesifikasjon av elektriske maritime fartøy og infrastruktur.

Fagmateriell e-læringsmodul for
nytilsette og kursing (bilete, animasjonar).

Utvikling av illustrasjonar og mindre
animasjonar for å øke den pedagogiske verdie​​​​​​n
av ein slik modul.

E-læringsmodul/ videoer
i bærekraftig drift

Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Forsvarsmateriell

Kompetanseheving av arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet

Opplæring med eksterne foredragsholdere

Informasjonsbrev

På felles møter i sektoren

Havforskningsinstituttet

Lederopplæring i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til
"tydelig ledelse i arbeidsgiverrollen" og
"endring og omstilling"

1. Partssammensatt arbeidsgruppe.

2. Utarbeide opplæringsmateriale og gjennomføring av kurs.

3. Implementere elektronisk løsning.

Webinar

Erfaringsutveksling med andre
statlige virksomheter underveis
i og etter prosjektperioden
på forespørsel

Deler dokumenter og
opplæringsmateriale

Kriminalomsorgen - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse

Seminar Evalueringsseminar

20 deltakere

Kursmateriell

Foredrag om gjennomføring
og evaluering på forespørsel

Kriminalomsorgen region nord

Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse

Seminar.

56 deltakere fra Tromsø, Bodø
og Trondheim

Kunnskaps- og erfaringsdeling fra kursene
med etablerte forum både på
arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden.

På statlige samarbeidskonferanser

Informere om erfaringene fra kursene
både på Kriminalomsorgens intranett
og i fagforeningenes tidsskrifter og
informasjonsfora/-kanaler.

Mattilsynet

Opplæring i Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte i Mattilsynet

Opplæringstiltak med ekstern

foredragsholder

Erfaringsdeling fra planlegging
og gjennomføring på forespørsel

NAV Agder

Opplæring i partsamarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte

Opplæringstiltak med eksterne foredragsholdere

Inviterer tillitsvalgte og ledere fra andre
nærliggende statlige etater for å dele erfaringer.

Sjøfartsdirektoratet

Partssamarbeid i en organisasjon i omstilling

Kurs med ekstern kursholder og fasilitator

Opplæringsplanen

Erfaringsdeling på ulike møteplasser fra
kompetanseutviklingstiltakene,
på sosiale medier og sin nettside

Evalueringsrapport

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Fellesopplæring ledere og tillitsvalgte

Opplæringstiltak med ekstern foredragsholder.

50 ledere og tillitsvalgte

Prosjektet/opplæringen og det
​​​​​ledere/tillitsvalgte kommer frem til
i fellesskap deles med de andre
statsforvalterne.

Universitetet i Stavanger

Seminar om samarbeid og medbestemmelse ved UiS i en tid preget av endring

Seminar med eksterne foredragsholdere.

Rapport basert på innspill fra
deltakerne i seminaret og
tilbakemeldinger i spørreskjema.

 

Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Arkitektur- og designhøgskolen

Omorganisering med gode fellesarenaer for faglig utvikling og økt tverrfaglig samhandling

Fire samlinger med ekstern prosessledelse

 • Arbeidet i forkant av, under og etter omstillingen vil dokumenteres.
 • De vil deles gjennom etablerte nettverk og samarbeid AHO i dag
  har med andre i UH-sektoren og andre samarbeidspartnere.

Domstol-administrasjonen

Sammen bygger vi Norges nye domstoler

Produsere promoteringsfilm.

Utvikling og produksjon av dialogduk.

Quiz- utarbeidelse.

Utvikling av faglig innhold ved evt. eksterne ressurser

 • Sluttrapport med beskrivelse av opplegg, gjennomføring ved
  bruk av dialogduk og resultater fra evaluering.
 • Promoteringsvideoen om partssamarbeid og medbestemmelsen
  vil kunne lastes ned på Vimeo og fra
  DFØs virksomhetsplattformen/
  Læringsplattformen.

Forsvarets forskningsinstitutt

Prosessforbedring og utnyttelse av effektiviserings-muligheter for bedre medarbeidertilfredshet

Samling med eksterne foredragsholdere og prosessveiledere

Lage videosnutter med ekstern ressurs

 • Deler resultatet av prosessene
 • Videosnutter

GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt

Sammenslåing av Eksportkreditt og GIEK

Innleie av fagspesialister

Grafisk design av informasjonsmateriell

 • Erfaringsrapport,
 • Mulighet for kontakt med nøkkelpersoner.
 • Informasjonsdeling på ulike arenaer på forespørsel

Innlandet politidistrikt

Partssamarbeid og utviklingsarbeid - som hånd i hanske?

Tre fysiske to dagers samlinger med ekstern kursinstruktør.

Sluttevaluering

90 deltakere.

 • Erfaringsdeling med:
  Politidirektoratet – i forbindelse med styringsdialog med POD.
  Det nasjonale nettverket for HR/HMS ledere i politiet – dele erfaringer
  opp i mot organisasjonslæring og utviklingsarbeid.
  Regionråd HR-nettverk Innlandet – dele erfaringer i
  et bransjenettverk for private og offentlige virksomheter (statlige) som leder av stab HR og HMS er medlem av.
 • Sluttrapport

Kriminal-omsorgen Innlandet

Lederutvikling og partssamarbeid i en omorganiserings-prosess

Felles opplæring ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste.

Lederutvikling med opplæring i hovedavtale med tilpasningsavtale

 • Rapport med anbefalinger til Regionkontor
  og eventuelt med andre enheter.

Kriminal-omsorgen region nord

Organisasjonsutvikling, omstilling og endring

Seminar med eksterne konsulenttjenester.

Workshops

59 deltakere fra Tromsø, Bodø og Trondheim

 • Erfaringene fra samlingene (workshops) skal formidles og vil inngå som en del av region nord sin tilbakemelding og bidrag til det helhetlige
  organisasjons-utviklingsprosjektet til
  Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminal-omsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

KRUS organisasjons- og kompetanse-utviklingsprosjekt

Kartlegging,

kravspesifikasjon mv.

Ledergruppeutvikling

Lederutvikling, individuell.

Utvikling av medarbeiderskap, arbeidsmiljø mv.

Utvikling av partssamarbeid/ kompetanseutvikling.

Kompetanseutvikling; egen innsats: prosesstenkning, forvaltningsregler, kvalitetsarbeid mv

Følgeevaluering (vurderes)

 • Erfaringer fra prosjektet vil bli spredt i
  Kriminalomsorgen og med samarbeidspartnere
  ved Politihøgskolen og Forsvarets høgskole.

 

Kunnskaps-departementet

Hybride arbeidsformer i KD - et program for utvikling av medarbeidere med tanke på et mer fleksibelt arbeidsliv post covid

Konsulentbistand til utvikling av innhold og gjennomføring av samlinger.

 • Erfaringsrapporten
 • Presentasjoner på forespørsel

Nordland politidistrikt

Lede sammen mot nye horisonter.

Samling med eksterne konsulent og foredragsholdere.

 • Skriftlig materiale fra programbasert modell for
  organisasjonsutvikling, særlig med fokus på
  lederutvikling og ledergruppeutvikling.

Politidirektoratet

Hva skal prege politiet som arbeidsplass i fremtiden? Felles konferanse for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i politiet.

Konferanse med eksterne foredragsholdere.

300 deltakere

Trykksaker.

 • Trolig strømming av plenumsforedragene.

Senter for oljevern og marint miljø

Organisasjons-utvikling og samarbeidskultur i SOMM

Felles samling for kompetanseutvikling med ekstern kursholder.

Påfølgende oppfølgingsdager

 • Evalueringsrapport

 

 • På forespørsel:
 • Erfaringene SOMM har etablert ved
  nyetableringen gjennom oppbyggingen av arbeidsmiljø,
  og hvordan dette er en viktig suksessfaktor for god
  måloppnåelse i henhold til samfunnsoppdraget.

Språkrådet

Organisasjonskultur, samarbeid og innovasjon etter koronapandemien

To samlinger med ekstern kompetanse

 • Beskrivelse av prosjektet inkl. mål
 • Planer for prosjektet og resultatene
 • Erfaringene og kunnskapen prosjektet gir kan deles
  i ulike faglige forum på forespørsel

Statens legemiddelverk

Større endringsmuskel - 350 endringsdrivere

Utvikling av strukturerte arbeidsprosesser.

Etablering av visuell, daglig styring.

Utvikling av effektive lag, møteplasser Kompetanseheving i praktisering av problemløsning

Videreutvikle virksomhetsstyring.

Videreutvikle selvgående, multikompetente team

 • SLV bidrar gjerne til å dele erfaringer kontinuerlig
  forbedringsarbeid med andre statlige virksomheter
  og tillitsvalgte på forespørsel.

Statped

Program for omstilling og kulturutvikling i en organisasjon i endring

Fase 1: Utvikling av program.

Fase 2: Pilotering.

Fase 3: Gjennomføring

Fase 5: Evaluering.

 

Fase I: Utvikling av program oppstart mars 2021
• Utvikling av et omfattende medarbeider-utviklingsprogram
• Programmet skal utvikles av en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og noen ansatte i Statped. Arbeidet skal ledes av HR, med ekstern bistand.  Ledergruppen vil også bli involvert i utvikling av programmet, gjennom ledersamlinger.
• Programmets innhold og struktur vil bli behandlet i Statped IDF, i hht bestemmelser i hovedavtalen.
• Innsiktssamtaler gjennom å innhente erfaringer fra andre statlige virksomheter
• Direktør beslutter endelig program, og direktørgruppen vil støtte gjennomføringen. 
• Inngå avtale med ekstern samarbeidspartner


Fase II: Pilotering q4 2021- q1 2022
• Pilotering for å sikre at programmet treffer formålet best mulig
• Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledere deltar i piloten, for å skape felles Vi-forankring.
Underveisevaluering

/følgeevaluering
• Evaluering i etterkant av piloten og justering av program som følge av evalueringen 
• Piloten vil kjøres i to omganger q4 2021 og q1 2022.


Fase III: Gjennomføring av program
Programmet vil gjennomføres etter følgende format:
• Gjennomføring av 7 samlinger i perioden jan-april 2022
• Tentativt 20-30 deltakere pr samling
• Det vil være for- og etterarbeid knyttet til samlingene. Det vil utarbeides et læringsløp for videre samhandling og arbeid med «VI» etter samlingene

Fase IV: Videreføring av program etter perioden for tildelte kompetansemidler

 • Rapport, inkludert programmet med evalueringer,
  gis til partene i arbeidslivet via sekretariatet for tariffavsatte
  kompetansemidler i DFØ.
 • Foredrag på forespørsel

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Samarbeids-konferanse 2021

Dagskonferanse høsten 2021 med eksterne foredragsholdere

 • Erfaringsdeling med de øvrige statsforvalterne
  gjennom HR-nettverk og fagutvalg.

Universitetet i Agder

Tjenesteutvikling ved UiA

(TU-prosjektet)

Prosjektledelse,

Fasilitering.

Materiell til kompetanseheving.

Innkjøp av eksterne tjenester. Ledersamling

Kulturprosess

 • Erfaringsdeling på etablerte arenaer, blant annet i
  Universitets- og høyskolerådet (UHR).
 • Kan presentere metodikk og resultater også i andre
  sammenhenger på forespørsel.

Universitetet i Bergen

Endringskonferansen 2021

Konferanse med eksterne bidragsytere

Kommunikasjons-materiell

 • Erfaringsdeling på etablert fora for erfaringsutveksling knyttet til
  endringsledelse og beste praksis i forbindelse med innføring av nye systemverktøy.
 • Erfaringene kan også deles på forespørsel.

Vest Politidistrikt

Kompetansehevende samarbeidsseminar for tillitsvalgte, verneombud og ledere i Vest politidistrikt

Samling med ekstern foredragsholder. 50 personer.

 • Politidistriktet samarbeidsform: dialogmøte-ordningen
 • Kan dele erfaring og kunnskap knyttet til partssamarbeid generelt og
  dialogmøter spesielt. Vi kan holde foredrag og dele verktøy (f.eks agenda for dialogmøte).

Øst politidistrikt

Opplæringsprogram for å bruke kontinuerlig forbedring i Kripos og Øst politidistrikt

Samling og WS med eksterne kursholdere.

 

Kriminal-omsorgen - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Evaluere forrige tariffavsatte midler til Styrke partsamarbeidet for å legge godt grunnlag for vanskelig beslutninger rundt omstillingsprosesser i 2019-2020

Seminar

20 personer

 • Kunnskapsgrunnlag

Kriminal-omsorgen - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Tilbakeføring til Ila fengsel og forvaringsanstalt

Seminar med ekstern kursleder

30 ansatte.

 • Erfaring og kjøreplan legges ut i Kriminalomsorgens
  internkontrollsystem
Inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Høgskolen i Molde

Felles opplæring av ledere og tillitsvalgte i lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på hovedavtalen

Foredrag arbeidsgiversiden.

Foredrag tillitsvalgtsiden

 • Tematikk i kjøreplaner/innhold i samling
 • Beskrivelse på hjemmeside og i årsrapport.
 • Tillitsvalgte rapporterer til fagforbund

Høgskolen i Molde

Mangfold ved Høgskolen i Molde

Seminar - høst 2021.

Seminar - vår 2022

 • Tematikk i kjøreplaner/innhold i samling
 • Erfaringsrapport

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på vegne av det statlige mangfoldsnettverket

Hva er gode mangfoldstiltak i statlige virksomheter?

Utredning av ekstern leverandør.

Fagdager

 • Kunnskap om hvilke mangfoldstiltak som finnes, hvilke som virker og hva som skal til for å iverksette dem,
  for eksempel som en måte å oppfylle sin aktivitets- og redegjørelsesplikt etter
  likestillings- og diskrimineringsloven på, eller som et skritt på veien til å oppfylle 5 % målet i inkluderingsdugnaden.

Oslo politidistrikt

Et mangfoldig Oslo politidistrikt

Ekstern veileder og foredragsholder som leverer i programmet.

Ledersamlinger for personalledere om hvordan bygge mangfoldskultur i distriktet.

Planlegging og gjennomføring av samlinger, etterarbeid, oppfølging av deltakerne, interne fasilitatorer og foredragsholdere

Omvendt mentoring (adept fotfølger mentor)

 • Kjøreplaner for samlinger og tematisk innhold.
 • Underlag for anskaffelse og konseptskisser.
 • Webinar rettet mot HR-medarbeidere og ledere i statlige virksomheter med erfaringer fra programmet og tiltakene.
 • Internt i politietaten gjennom det nasjonale HR-ledernettverket.

Politidirektoratet

Økt rekruttering fra underrepresenterte grupper gjennom oppdatert kommunikasjonsmateriell og kreative metoder

Utarbeide film, video og andre kommunikasjons-aktiviteter

 • Kjøreplan for utvikling av kommunikasjonsmateriell (film/video/annet)

 

 

Tiltak for flere lærlinger i staten

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Kriminalomsorgen - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Styrke arbeidsdriften med lærlinger

kurs CNC operatør –

3 dager kurs innen møbeltapetserer

 • Kunnskapsgrunnlaget

Vest Politidistrikt

Vest politidistrikt blir lærebedrift

Digital opplæring instruktører mfl.

 • Fremdriftsplan, informasjonen vi har brukt for å involvere toppledere og tillitsvalgte, samt budsjett.
 • Kunnskap om krav til lærebedrift.
 • Kjøreplan og innhold fra instruktørsamling.
 • Evalueringsrapporten 2021/2022.

 

Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningene med ordningen

Statlig virksomhet

Prosjektnavn

Aktiviteter

Erfaringsdeling

Bufetat, region øst

Kompetanse 2024

Utarbeide forslag til utdanning/utdanningsmoduler.

 

Utarbeide forslag til interne virkemidler for å sikre at ansatte har mulighet til å gjennomføre.

 

Workshops med fagpersoner og fagmiljøer.

Erfaringen og kunnskapen hvor det skal utrede og tilpasse kompetanseutvikling og
utdanningsforløp ved endrede lovkrav gjeldende for sin
bransje/tjenesteområde.

Prosessdokumenter, planer og innhold fra samlinger

Kriminalomsorgen Sem fengsel

Intensivkurs i risiko og sårbarhetsanalyse

Kurs for ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud

Kunnskap deles med andre enheter i Kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgsdirektoratet

Felles opplæring i partssamarbeid, medbestemmelse og ytringsklima

Utarbeide kursopplegg, gjennomføring og evaluering.

Fire digitale samlinger med 75 deltakere.

Ekstern fasilitator og foredragsholdere

Kursopplegget.

Spre erfaringer internt i etaten for videre oppfølging og opplæring.

NAV Trøndelag

Felles opplæring Hovedavtale for alle lokale MBA i NAV Trøndelag

Fysisk to dagers samling for 180 ansatte.

Oppfølgingsmøter

Eksterne forelesere.

Ca. 180 deltakere

Kjøreplan og innhold (medbestemmelse, tilpasningsavtalen, kommunikasjon og samarbeid).

Oslo politidistrikt

Visuell kommunikasjon mot uønsket seksuell oppmerksomhet

Innsikts og analyse.

Kreativ prosess med manusutvikling og idéutvikling.

Produksjon av filmer og interaktivt materiell.

Utvikling og produksjon av informasjonsmateriell

Erfaringer fra kommunikasjonstiltak og fremgangsmetoder

Produkter kan deles med alle politidistrikter og særorganer.

Politidirektoratet

E-læring håndtering av varslingssaker

Utarbeidelse av e-læring med hjelp av eksternt firma

E-læringen er rettet mot politiet som etat.

Håndtering av varslingssaker og e-læringen kan deles for ha
som utgangspunkt i egen produksjon.

Statsforvalteren i Trøndelag

Organisasjons- og ledelsesutvikling -
utvikle et godt styrings- og kontrollmiljø

Opplæring med eksternt kompetansemiljø.

Møter

Dokumentere prosessen, og evaluering

Kjøreplan og innhold fra kurs for ledere og tillitsvalgte

Hvordan søker du kompetansemidler?

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), LO, YS, Unio og Akademikerne lyser ut 25 millioner kroner som skal legge til rette for økt satsing på kompetanse. Midlene skal være med å utvikle og effektivisere staten og fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i staten.

KDD er ansvarlig for å administrere ordningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tar imot søknader, innstiller og fordeler midlene i tråd med partenes vedtak, og rapporterer til partene om bruk av midlene.

Ønsker du å se hvordan søknadsskjemaet ser ut?

Forhåndsvisning av søknadsskjema for kompetansemidler (PDF)

Hvem kan søke om kompetansemidler, og hvilke tiltak kan du søke om?

Retningslinjer for tariffperioden 2020-2022

Statlige virksomheter kan søke kompetansemidler. Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret i virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Tiltak det gis støtte til

 • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.

For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.

 • Forsøk med alternative arbeidsformer.

For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.

 • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.

 • Seniorprosjekter
 • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.

For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid.

 • Tiltak for flere lærlinger i staten.

For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.

 • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.

For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer.

 • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer.

 • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Forutsetninger

Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene eller tiltakene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. Egenfinansiering kan sees i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Det gis ikke støtte til

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklings­tiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Kompetanseutviklingstiltak som må kunne anses som ordinær drift i virksomheten.
 • Innkjøp av utstyr (f.eks. IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler.
 • Ordinær etatsopplæring.
 • Finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.
Slik søker du kompetansemidler

Her får du informasjon om hvor og når du søker, samt hva du må gjøre rede for i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 15. mars.

Innhold i søknaden

Dette skal du gjøre rede for i søknadsskjemaet:

 • En beskrivelse av prosjektet
 • Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og egeninnsats- og/eller egenfinansiering
 • En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva som enkelte aktivitet koster.
 • Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for spredning av erfaringer
 • Bekrefte at prosjektet er utarbeidet og skal gjennomføres sammen med de tillitsvalgte

Slik søker du

 • Vi anbefaler å bruke nettleseren Chrome når du fyller ut søknadsskjemaet
 • Spørsmålene i søknadsskjemaet er obligatoriske
 • Bruk «tilbake»-knappen for å navigere deg bakover i søknadsskjemaet og for å revidere allerede fullførte sider
 • Når du trykker «Send» leverer du søknaden til oss og kan ikke gjøre endringer i søknadsskjemaet
 • Du mottar en kopi av søknadsskjemaet du har sendt inn
 • Det er mulig å sende flere søknader fra en og samme virksomhet hvis dere har flere prosjekter dere vil søke midler til. Send en søknad per prosjekt.

Tidligere erfaringer fra virksomheter

Virksomhetene som mottar kompetansemidler må formidle og spre erfaringer fra tiltakene på tvers av statlige virksomheter. Under kan du lese om gjennomførte tiltak i to ulike tariffperioder:

Oppdatert: 14. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord