Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2018

Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær for 2. kvartal 2018 i staten er 3,8 prosent. Det er en nedgang fra 4,1 prosent i 2. kvartal 2017. I arbeidslivet sett under ett er det legemeldte sykefraværet for 2. kvartal 2018 på 5,3 prosent.

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for cirka 160 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten (disse inkluderer blant annet helseforetakene). 

Sykefraværsprosenten = antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær i prosent av mulige dagsverk.

Datagrunnlag for statistikken: Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar Difi statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor.

 Statistikken har to kilder:

  1. SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær.
  2. Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær.

Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. 

(Kilde til tabeller og figurer er SSB.)

Utviklingen i sykefraværet det siste året

For det statlige tariffområdet ser vi for 2. kvartal 2018 en nedgang i det totale sykefravær på nesten 0,3 prosentpoeng i forhold til samme kvartal i 2017. Det egenmeldte sykefraværet holder seg noenlunde konstant på litt under 0,5 prosent. Nedgangen, på aggregert nivå, er derfor å finne i det legemeldte fraværet.

Figur 1a: Sykefraværet totalt (både legemeldt og egenmeldt) i arbeidslivet og i staten for 2. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018. Prosent. Sykefraværet var 4,6 prosent i staten 2. kvartal 20187 mot 6,4 totalt i arbeidslivet. 2. kvartal 2018 var statens sykefravær 4,3 mot 6,2 totalt i arbeidslivet.

Figur 1b: Sykefraværet i staten totalt, fordelt på legemeldinger og egenmeldinger, for 2. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018. Prosent.

Sykefraværet i staten totalt ( legemeldt og egenmeldt) for 2. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018. Stolpene viser at egenmeldt fravær er likt på 0,5 prosent i 2017 og 2018, mens legemeldt fravær har gått ned fra 4,1 til 3,8 prosent fra 2017 til 2018.. Kilde: SSB

Sesongjusterte tall «fjerner» effekten av at sykefraværet varierer mellom kvartalene. Tapte dagsverk i kvartalet er betydelig større i vinterhalvåret.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Prosent.
ÅR KVARTAL      
  1 2 3 4
2001 5,7 5,0 5,6 5,7
2002 6,0 5,3 5,7 5,9
2003 6,0 5,8 6,0 6,3
2004 6,4 5,6 5,1 5,0
2005 5,8 4,9 5,2 5,3
2006 6,0 5,3 5,5 5,4
2007 6,0 5,2 5,6 5,6
2008 6,0 5,4 5,6 5,6
2009 6,2 5,4 6,3 6,2
2010 5,6 5,0 5,9 5,7
2011 6,0 5,4 5,9 5,6
2012 6,1 5,1 5,5 5,8
2013 6,3 4,9 5,4 5,3
2014 5,6 5,0 4,1 4,7
2015 4,4 3,9 4,5 4,3
2016 4,2 3,9 4,5 4,1
2017 4,3 4,1   4,5
2018 4,6 3,8    
Gjennomsnittlig
i statlig tariffområde
5,6 5,0 5,6 5,4
Burde vært* 4,6 4,0 4,5 4,6
Burde vært refererer til 20 prosent nedgang
i sykefraværet sammenliknet med 2001,
som er målet for IA-avtalen
       

Sykefravær i forhold til kjønn og alder

Generelt er sykefraværet blant kvinner høyere enn hos menn. Videre øker sykefraværet med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Sykefraværet blant menn er forholdsvis stabilt når vi ser på 2. kvartal for 2017 og 2018, mens vi ser en nedgang i fraværet blant kvinner på 0,4 prosentpoeng. 

Figur 2: Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2017 og 2018 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2017 og 2018 blant kvinner og menn i staten. Menn 2017: 2,6 prosent. Menn 2018: 2,5 prosent. Kvinner 2017: 5,6 prosent. Kvinner 2018: 5,2 prosent. Kilde: SSB

Figuren under viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Vi ser at sykefraværet i 2. kvartal i 2018 er relativt stabilt blant menn i alle aldre, mens det er en nedgang blant kvinner i alle aldre.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for menn og kvinner i alle departementsområdene og tre aldersgrupper 2. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018. Prosent.

Figuren viser tall legemeldt sykefravær for menn og kvinner fordelt på alder. Tabellen viser at sykefraværet øker med alder, men at kvinner allerede i gruppen 16-34 år har høyere sykefravær enn menn. Kilde: SSB

Sykefravær etter departementsområder

Tabell 2: Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær blant alle ansatte etter departementsområder (departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet). Prosent.
  2. kvartal 2017 2. kvartal 2018 Endring siste år
I ALT 4,1 3,8 - 6,6

Statsministerens kontor

1,4 1,6 17,1

Utenriksdepartementet

3,3 2,8 - 14,1

Justis- og beredskapsdepartementet

4,5 4,3 - 2,7

Nærings- og fiskeridepartementet

3,9 4,0 1,6

Landbruks- og matdepartementet

4,1 4,0 - 2,7

Samferdselsdepartementet

4,0 3,7 - 8,2

Klima- og miljødepartementet

2,9 3,3 11,9

Finansdepartementet

4,4 4,2 - 2,5

Forsvarsdepartementet

2,7 2,6 - 5,5

Olje- og energidepartementet

3,1 1,6 - 47,8

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

7,0 6,8 - 2,6

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3,9 3,8 - 3,5

Kunnskapsdepartementet

3,7 3,2 - 12,2

Kulturdepartementet

3,6 4,3 18,5

Helse- og omsorgsdepartementet

4,2 3,8 - 8,0

Arbeids- og sosialdepartementet

5,9 5,4 - 9,5

Riksrevisjonen

3,0 2,9 - 1,6

Regjeringsadvokatembetet

4,6 4,1 - 10,3

Sykefravær i departementene

Tabell 3: Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene. Prosent.

Tabell 3: Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene. Prosent.
  2. kvartal 2017 2. kvartal 2018 Endring siste år
I ALT 3,1 3,1 0,1

Utenriksdepartementet

3,2 3,0 - 5,5

Justis- og beredskapsdepartementet

2,8 2,9 4,0

Nærings- og fiskeridepartementet

3,9 3,3 - 14,9

Landbruks- og matdepartementet

2,9 3,6 24,3

Samferdselsdepartementet

2,7 3,1 13,1

Klima- og miljødepartementet

2,1 3,2 53,1

Finansdepartementet

2,2 2,4 9,3

Forsvarsdepartementet

2,9 3,9 32,8

Olje- og energidepartementet

4,5 0.9 - 80,1

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

3,6 4,3 20,2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2,6 2,9 14,4

Kunnskapsdepartementet

4,5 3,4 - 24,2

Kulturdepartementet

3,8 3,7 - 2,6

Helse- og omsorgsdepartementet

3,3 2,8 - 13,7

Arbeids- og sosialdepartementet

1,6 2,7 63,8

Les mer om statistikken (SSB).

Spørsmål kan rettes til Simen Hustad.

Difi overtok rapporteringen av statens sykefraværstatistikk i 2018. Tidligere sykefraværsstatistikk finner du på regjeringen.no.

Oppdatert: 1. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.