Aktivitets- og redegjørelsesplikt for likestilling og mangfold

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven ble forsterket 1. januar 2020. På denne siden finner du hvilke plikter du har som statlig arbeidsgiver, og hva som er nytt på området.

Hvert år skal du som arbeidsgiver i staten redegjøre for arbeid med likestilling og arbeid mot diskriminering. Dette kan du gjøre gjennom årsberetningen eller i et offentlig dokument, som eksempelvis blir gjort tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside. Departementene skal rapportere i Prop. 1S. 

Aktivitetsplikten for deg som arbeidsgiver

Bakgrunnen for aktivitetsplikten er å avdekke utfordringer med likestilling som finnes i virksomheten. Formålet er at du kan sette i gang prosesser og tiltak så tidlig som mulig for å hindre diskriminering, samt øke kunnskapen og bevisstheten om likestilling.

Aktivitetsplikten i fire steg

 • Vurdere om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling i virksomheten
 • Analysere årsaker til identifiserte risikoer
 • Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
 • Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a-c

Arbeidet skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.

Hva er nytt i aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Du som arbeidsgiver må utføre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Denne delen av aktivitetsplikten skal gjøres hvert andre år. Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der den ansatte ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.

Det er i tillegg gjort en utvidelse knyttet til hvilke områder/diskrimineringsgrunnlag arbeidsgivere skal jobbe med. Det som er nytt er kjønnsbasert vold og sammensatt diskriminering, det vil si der hvor en person er diskriminert på flere grunnlag samtidig (for eksempel både på grunn av kjønn og alder). Disse kommer i tillegg til de eksisterende grunnlagene som det er forbud mot å diskriminere på grunnlag av:

 • Kjønn
 • Funksjonsnedsettelse
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Religion og livssyn
 • Etnisitet
 • Omsorgsoppgaver
 • Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Redegjørelsesplikten for statlige arbeidsgivere

Redegjørelsesplikten er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven. Som tidligere nevnt skal du fortelle om dette i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument.  

Som arbeidsgiver skal du redegjøre for:

1. Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling

I redegjørelsen for dette punktet skal følgende elementer tallfestes:

 • Kjønnsbalanse i virksomheten
 • Resultatene av lønnskartleggingen fordelt på kjønn
 • Resultatene av kartleggingen av ufrivillig deltid
 • Andel midlertidig ansatte.
 • Andel i foreldrepermisjon

2. Hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten?

Under dette punktet skal du redegjøre for hva arbeidsgiver har gjort for å begrense risikoen for diskriminering og for å fremme likestilling i virksomheten. Dette vil være en redegjørelse på et overordnet nivå, hvor det for eksempel beskrives hvordan virksomheten generelt har jobbet med aktivitetsplikten innenfor flere diskrimineringsgrunnlag. Redegjørelsen kan for eksempel også omtale hvorvidt og hvordan de tillitsvalgte har vært involvert i arbeidet, eventuelle funn og tiltak som planlegges eller er gjennomført.

Redegjørelsesplikten og lønnskartlegging

Lønnskartlegging skal foregå annet hvert år. Elementene som må være med er:

 • Kartleggingen skal være basert på kvantitative data (månedslønn eller årslønn i heltidsekvivalenter). Alle ansatte skal tas med.
 • Arbeidsgiver skal dele inn hensiktsmessige grupper, for eksempel stillingsgruppe
 • Kartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene
 • Det skal oppgis andel kvinner og menn i hver gruppe/kategori
 • Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi, på tvers av virksomheten
 • Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc).

Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form. Ansatte i virksomheten skal sikres mulighet til å delta i vurderingen om hvilke grupper som skal i plasseres i hvilke stillingskategorier. 

Veileder og innføring i aktivitets- og redegjørelsesplikten

Du finner mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten på Likestillings- og diskrimineringsombudets sider.

Bufdir er ansvarlig for en veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten, for offentlige myndigheter. Her finner du også skjemaer og maler du kan bruke.

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord