Overtid

Får seksjonen eller avdelingen din ekstraoppgaver? I perioder hvor det er mye å gjøre, kan du som leder be dine medarbeidere jobbe overtid. Overtid gir økt kapasitet, men må brukes riktig.

I denne teksten får du som leder vite mer om hva du skal være oppmerksom på når du pålegger medarbeiderne dine overtid. Vi gir også en oversikt over hvordan overtid kompenseres, og råd om hvordan og hvorfor du skal ha kontroll på overtidsbruken. 

Behov for å pålegge overtid 

Hvis du har behov for å pålegge overtid, må du sette deg inn i vilkårene for overtid, og hvor mye overtid du kan pålegge dine ansatte. Noen ganger kan det være nyttig å se på om det er alternativer til å bruke overtid.  

Vilkår for å pålegge overtid 

Arbeidsmiljøloven § 10-6 definerer overtidsarbeid som «arbeid utover avtalt arbeidstid og som ikke må gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det». Med «avtalt arbeidstid» menes den arbeidstiden som er beskrevet i hovedtariffavtalene (HTA) § 7 nr. 1. I staten er det mange som har arbeidstid fra 08-1545 på vinteren, og 08-15 om sommeren. 

Overtidsarbeid skal ikke være en fast ordning og må bare brukes i særlige tilfeller. Eksempler der du kan pålegge overtid er uforutsette hendelser, sykdom eller fravær blant arbeidstakerne, uventet arbeidspress eller sesongmessige svingninger. 

Som arbeidsgiver må du sørge for at overtidsarbeid begrenses til det som er absolutt nødvendig, med minst mulige utgifter for staten og i overensstemmelse med forutsetningene i arbeidsmiljøloven. (Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets kommentarer til HTA § 13) 

Det innebærer følgende:  

 • Overtidsarbeid skal bare utføres etter pålegg i det enkelte tilfelle  
 •  Utgiftene skal holdes innenfor virksomhetens budsjettrammer – du bør ikke pålegge overtidsarbeid på ugunstige tider av døgnet uten at det er strengt nødvendig  
 • Du skal forsøke å fordele nødvendig overtidsarbeid slik at du unngår for stor belastning på den enkelte arbeidstaker

Overtid, utvidet overtid og ytterligere utvidet overtid 

Det skilles mellom overtid og såkalt utvidet overtid.  

Som arbeidsgiver kan du pålegge en arbeidstaker å jobbe overtid innenfor de rammene som er gitt i aml 10-6(4).  I tillegg åpner loven for at dere som virksomhet avtale utvidede rammer for overtid med de tillitsvalgte - såkalt utvidet overtid.  

I tillegg kan rammene for overtid og totalt arbeidet tid utvides ytterligere. Om arbeidsgiver er blitt enig med de tillitsvalgte om dette, kan virksomheten søke om ytterligere utvidede rammer for overtid til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og hovedsammenslutningene.

Les mer om hvordan du avtaler utvidet overtid

Hvor mye overtid kan jeg pålegge? 

Mange ledere synes det er krevende å holde oversikt over hvor mye overtid de kan pålegge sine medarbeidere. Det er viktig at du kjenner til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven setter grenser for hvor mye overtid og hvor mye total arbeidstid, som er tillatt (aml § 10-6).  Utstrakt bruk av overtid kan gi alvorlige helseplager. Loven er utformet for å ivareta medarbeidernes helse.  

Arbeidsmiljølovens rammer for overtid 

Bestemmelsen er bygd opp: 

 • Hvor mye overtid det er lov å jobbe per 24 timer 
 • Hvor mye overtid det er lov å arbeide per 7 dager 
 • Hvor mye overtid det er lov å jobbe per 4 uker 
 • Hvor mye overtid det er lov å jobbe per 26 uker 
 • Hvor mye overtid det er lov å jobbe per 52 uker.  

I tillegg er det grenser for hvor mye det kan arbeides i gjennomsnitt totalt sett pr 8 uker samt maksgrense for talt antall arbeidet timer pr uke. 

Overtidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
TidMaks overtid som arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker (aml § 10-6 (4) Utvidet overtid - som arbeidsgiver kan avtale med tillitsvalgte (aml § 10-6 (5) og 10-6(9))Ytterligere utvidet overtid - som må avtales med tillitsvalgte og  godkjennes av DFD og HS’ene (aml § 10-6 (6)
Overtid i løpet av 24 timerMaks 13 timer samlet arbeidstid (ordinært arbeid pluss overtid) Maks 16 timer samlet arbeidstid (ordinært arbeid pluss overtid). Husk at kompenserende hvile må gisMaks 16 timer samlet arbeidstid (ordinært arbeid pluss overtid). Husk at kompenserende hvile må gis
Overtid i løpet av 7 dagerMaks 10 timer overtid Maks 20 timer overtidMaks 25 timer overtid 
Overtid i løpet av 4 ukerMaks 25 timer overtid Maks 50 timer overtid  
Overtid i løpet av 26 uker  Maks 200 timer overtid 
Overtid i løpet av 52 ukerMaks 200 timer overtid Maks 300 timer   

* Unntak (aml § 10-12 (3): Bestemmelsen om arbeidstid – det vil si også om overtid - kan fravikes for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. Arbeidet må være forsvarlig og arbeidstaker må gis kompenserende hvile eller annet passende vern.

Unntak fra bestemmelsene om overtid 

Uforutsette hendelser 

Reglene om overtid kan fravikes for arbeid som på grunn av «naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». (aml § 10-12, tredje ledd). 

Et eksempel kan være nødvendig redningsarbeid i forbindelse med naturhendelser eller ulykker. 

Ledende og særlig uavhengig stilling 

Hovedregelen er at verken personer i ledende stillinger, eller arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, har krav på overtidsgodtgjørelse (HTA § 13 nr. 4.).  

Slik godtgjørelse kan likevel utbetales i noen tilfeller.

Kompensasjon for overtid

Som leder må du være bevisst på kostnadssiden ved overtidsarbeid. Det gis høyere kompensasjon for overtidsarbeid på natten, i helgene og på helligdager enn ellers.  

Overtidsjobbing kan enten kompenseres økonomisk eller med avspasering i kombinasjon med økonomisk kompensasjon.  

Økonomisk kompensasjon

Utgangspunktet er at den ansatte får timelønn pluss 50 prosent (1,5 x timelønn) per time for å jobbe overtid.  

Kompensasjonen øker til timelønn pluss 100 prosent (2 x timelønn) per time 

 • når medarbeideren jobber overtid mellom klokken 20.00 og kl 06.00.  
 • når medarbeideren jobber overtid på lørdager, søn- og helgedager  
 • når medarbeideren jobber etter kl 1200 på onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. Jf HTA § 13 (2). 
Avspasering av overtidstimer

Som leder kan du avtale med medarbeideren at overtiden avspaseres. Opparbeidet overtidstimer til avspasering skal avspaseres time for time. Overtidstillegget skal utbetales. 

Vær oppmerksom på at overtid til avspasering er en egen saldo som kan bygge seg opp over tid. Overtidstimer til avspasering kommer i tillegg til fleksitidssaldoen.  Følg opp at medarbeideren din gis mulighet til å avspasere overtid.  

Overtid og kompensasjon for deltidsansatte

Har du medarbeidere som er deltidsansatte er regelen at ekstra timer først kompenseres med mertid. Det betyr at de kompenseres med ordinær timelønn for arbeidet ut over den fastsatte deltidsstillingen.  Vilkåret for overtidsbetaling er at den deltidsansatte arbeider ut over det antall timer pr dag som er fastsatt for arbeidstakere i full stilling. 

Hvis ordinær arbeidstid er 7,5 timer og den deltidsansatte for eksempel jobber 5 timer daglig, skal det kompenseres med 2,5 timer mertid før det skal kompenseres med overtidsbetaling om vedkommende jobber lengre dager. Hvis den deltidsansatte for eksempel jobber full dag tre dager i uken og har deltidsfri to dager i uken, vil vedkommende kompenseres med 7,5 timer mertid før det eventuelt gis overtidsbetaling hvis vedkommende arbeider på en deltidsfridag. 

Overtid på helligdager

Overtid på helligdager kompenseres med timelønn pluss 100 prosent. Det gis ikke helligdagskompensasjon for overtidsarbeid. 

Ha kontroll med overtiden 

Det er viktig at du som leder har oversikt over overtidsbruken i din enhet. Under følger hvorfor du bør skaffe deg kontroll og noen råd om hvordan du kan gå frem for å få oversikt. 

 • Ansatte som jobber for mye gjør lettere feil 
 • Slitne ansatte er mindre produktive 
 • Mye overtid kan føre til økt sykefravær 

Forskning viser at ansatte som arbeider lange arbeidsøkter er mindre produktive og lettere gjør feil i sitt arbeid. Mye arbeid over tid kan også føre til slitasje og mer langsiktige helseplager.  

Mer om forskning knyttet til helse og arbeidstid (stami.no)

 • Følg med på de ansattes registering av overtid 

Når du pålegger overtid, må du følge opp at medarbeideren din har registrert overtiden riktig. Alle virksomheter har system for å uttak av rapporter om overtidsbruk. Sjekk med din HR-enhet om hvordan du som leder kan følge med på overtidsbruken for dine medarbeidere. Arbeidstilsynet vil også kunne be om å få oversikt over overtidsbruken i virksomheten. 

 • Følg med på overtidsbruken sammen med AMU og de tillitsvalgte 

Alle virksomheter med mer enn 50 ansatte må ha et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det kan derfor være nyttig å regelmessig legge fram oversikt over overtidsbruken i arbeidsmiljøutvalget. Det er en god arena for å vurdere om bruken av overtid er rimelig eller om det er nødvendig å vurdere tiltak for å redusere den. 

 • Vær oppmerksom på overtid etter HTA og etter AML 

Vær oppmerksom på at antall timer overtid til utbetaling etter HTA ikke er det samme som antall timer overtid etter arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstilsynet har gjort spesielt oppmerksom på at det må skilles mellom hva som regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven og hva det er avtalt skal kompenseres som overtid i tariffavtale. De skriver på sin nettside om overtid: 

«Timer mellom avtalt ukentlig arbeidstid på 37,5 timer og lovens normalordning på 40 timer per uke, regnes ikke som overtid.»  

Overtid etter arbeidsmiljøloven (aml) og hovedtariffavtalene (HTA)
Alminnelig arbeidstid Aml (9t/40t) Hovedtariffavtalene (generelt) Vintertid i staten (7,75t/38,7t) Sommertid i staten (7t/35t)
Overtid per uke 10 12,5 11,25 15
Overtid per fire uker 25 35 30 45
Overtid per år 200 320    

Hva kan du gjøre for å redusere overtidsbruken? 

Om dere stadig må bruke overtid, bør dere vurdere om det er mer lønnsomt 

 • å prioritere oppgaver opp eller ned. Her kan AMU og de tillitsvalgte være gode støttespillere
 • å organisere arbeidet annerledes
 • å se på mulighetene for å ansette flere medarbeidere

Mer om overtid

Mer innhold om Overtid

Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.