Stort pilotprosjekt for å øke antall lærlinger i staten

Fem departementer har deltatt i et pilotprosjekt med mål om å øke antall lærlinger i sitt område. Nå har de utarbeidet handlingsplaner for å få det til.

Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) tok våren 2021 initiativ til et pilotprosjekt for å øke antall læreplasser og lærlinger i staten.

Skal strukturere arbeidet med å ta inn lærlinger

Pilotprosjektet har kartlagt muligheter og barrierer i departementer og underliggende virksomheter.  Gjennom prosessen har hvert departement samtidig utarbeidet egne handlingsplaner for å styrke sin rolle og være pådrivere for lærlingordningen. Dette arbeidet kan den enkelte virksomhet ta lærdom av når tiltakene skal iverksettes i hvert departementsområde.

Handlingsplaner er et viktig verktøy i satsing på lærlinger fordi de bidrar til å strukturere arbeidet med å ta inn flere lærlinger.

— Det har i flere virksomheter vært viktig med «ildsjeler» for at de skal lykkes med lærlingarbeidet, samtidig som det kan være en fallgruve hvis vedkommende slutter. Det er derfor viktig at arbeidet med lærlinger struktureres ved hjelp av en handlingsplan. Ulike typer samarbeid mellom virksomhetene i departementsområdet er blant tiltakene i handlingsplanene, sier avdelingsdirektør i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriksdepartementet (KDD), Helene Marie Lassen.

Hør mer om handlingsplanene 8. juni

Maler og eksempler på handlingsplaner fra pilotprosjektet kan inspirere virksomhetene til å lage egne planer. Disse vil bli lagt ut på Arbeidsgiverportalen når de er klare. Under kan du se et eksempel på Kultur- og likestillingsdepartementets handlingsplan:

Flere lærlinger i staten - Handlingsplan for Kultur- og likestillingsdepartementet
pdf 557.03 KB

Noen av handlingsplanene vil også bli presentert på Kommunal- og distriktsdepartementets frokostseminar om satsing på lærlinger 8. juni.

Fellesføringen om lærlinger

Bakgrunnen for prosjektet er at antallet læreplasser og lærlinger har flatet ut, samtidig som fellesføringen for 2022 slår fast at alle statlige virksomheter med over 75 ansatte skal ha minst én lærling til enhver tid og at større virksomheter bør ha ambisjoner om å ha flere lærlinger.

Fellesføringen sier også at virksomheten hvert år skal vurdere om antall lærlinger kan økes og vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag. Pilotprosjektet vil derfor ha stor betydning for den enkelte virksomhet framover.

— Fellesføringen om lærlinger i staten har ført til større «trykk» på statlige virksomheter for å øke antall lærlinger. Arbeidet for å nå målene i fellesføringen vil inngå som en del av styringsdialogen mellom departement og den enkelte virksomhet. Erfaringer fra pilotprosjektet kan bli tema i styringsdialogen mellom departement og underliggende virksomhet, sier Helene Marie Lassen.

Fagdepartementene kjenner de underliggende virksomhetene og deres oppgaveprofil og kompetansebehov best.

— Det synes å være en styrke i lærlingarbeidet at fagdepartementene blir pådrivere innenfor sitt departementsområde. Piloten satte lærlingarbeidet på dagsorden i de departementsområdene som deltok i piloten, noe som er i tråd med regjeringens satsing på yrkesfag, sier Lassen.

Departementenes pilotprosjekt om lærlinger

De fem departementsområdene som har vært involvert i prosjektet er

  • Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Forsvarsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Kulturdepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet

Pilotprosjektet ble gjennomført som et samarbeid på tvers av departementene og underliggende virksomheter. Gjennom workshops og arbeidsgrupper la man til rette for erfarings- og kunnskapsdeling mellom deltakerne.

Målet er at også statlige virksomheter som ikke deltok i piloten skal få inspirasjon og hjelp til sitt eget arbeid med lærlinger ved å få kunnskap om andre departementers handlingsplaner og maler som legges på Arbeidsgiverportalen.

Publisert: 2. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.