Strategisk kompetansemålbilde

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, ved Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA), har utformet et strategisk kompetansemålbilde for statlige virksomheter. Målbildet synliggjør hvilke felles, tverrgående kompetanseområder som har behov for å styrkes i staten fremover.

Formålet med målbildet er først og fremst å gi en enkel tilgjengelig oversikt over konkrete kompetansemål, blant annet som et utgangspunkt for arbeidet med strategisk kompetansestyring i de enkelte virksomhetene. APA har fått innspill fra mange aktører i utarbeidelsen av målbildet.

Last ned strategisk kompetansemålbilde

Last ned kompetansemålbildet i power point, og bruk det i eget arbeid.

Strategisk kompetansemålbilde fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
pptx 930.17 KB

Kompetansemålbildets innretning 

Det har vært helt sentralt å synliggjøre at ansatte i forvaltningen arbeider på vegne av fellesskapet, og at arbeidet i offentlig forvaltning er forankret i de fire forvaltningsverdiene demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet. Dette utgjør derfor det øverste nivået i målbildet. Forvaltningsverdiene skal blant annet sikres gjennom å styrke kunnskaper og ferdigheter innenfor fem definerte kompetanseområder.  

Målbildet synliggjør hva den enkelte ansatte i staten bør kunne ha tilstrekkelig kunnskap om, innenfor de fem angitte kompetanseområdene.

Det er naturlig nok ikke slik at samtlige ansatte i staten til enhver tid har det samme behovet for kompetanse innenfor alle disse områdene.

Målbildet oppsummerer forsøksvis de fagområdene som, i et helhetlig perspektiv, er av størst betydning for flest mulig av de ansatte i staten. Dette er heller ikke en uttømmende liste. Det må legges til grunn at kompetansemålbildet er «levende», og vil ha behov for evaluering og justering med jevne mellomrom.  

Kompetansetiltak som støtter opp under målbildet  

Det er også lagt til rette for en rekke kompetanseutviklingstiltak som støtter opp under det strategiske kompetansemålbildet.

DFØ er blant annet godt i gang med å utvikle et kurs i grunnleggende forvaltningskunnskap. Etaten har også utviklet en rekke e-læringskurs knyttet til de ulike kompetanseområdene, og vurderer fortløpende oppdatering av disse.

DFØ har i tillegg bistått Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i prosessen med å velge leverandør som skal utvikle en egen master i offentlig forvaltning. Det planlagte Departementsakademiet, som er et sentralt tiltak i ny strategi for utvikling av departementsfellesskapet, Gode hver for oss. Best sammen. vil også bidra til å styrke flere av de definerte kompetanseområdene. 

Vi håper at målbildet kan være til inspirasjon når virksomhetene skal jobbe målrettet med kompetanseplanlegging, og iverksette kompetansetiltak i nær dialog med både de tillitsvalgte og den enkelte ansatte.  

Målbildet skal evalueres jevnlig

Det er lagt opp til jevnlig evaluering og justering av målbildet.

Arbeidsgiverbarometeret i staten vil benyttes for å få tilbakemelding på innholdet i, og bruken av, målbildet samt eventuelle justeringsbehov. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) oppfordrer virksomhetene til å utvikle en egen side to i målbildet, der de selv legger inn virksomhetsspesifikke kompetansebehov. 

Strategisk kompetansemålbilde forklart i ord

Hovedmål for det strategiske kompetansemålbildet er å sikre forvaltningsverdiene demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet.

Det er viktig å merke seg at det ikke er slik at samtlige ansatte i staten til enhver tid har det samme behovet for kompetanse innenfor alle disse områdene.

Kompetansemålbildet er delt inn i fem delmål, som representerer aktuelle kompetanseområder.

Delmål 1: Grunnleggende forvaltningskompetanse

 • Ledere og medarbeidere i staten skal ha tilstrekkelig kompetanse i
 • statens som del av et demokratisk og politisk system, og i den norske modellen
 • sentrale rammer og føringer
 • relevant lov- og regelverk, instrukser, retningslinjer
 • grunnleggende EU/EØS-rett
 • forhold mellom politisk ledelse og embetsverk
 • Forhold mellom statlig og kommunal sektor, og styring i offentlig sektor
 • FNs bærekraftsmål

Delmål 2: Samordning og nye arbeidsmetoder

Ledere og medarbeidere skal ha tilstrekkelig kompetanse i

 • sektorovergripende samfunnsutfordringer og utviklingstrekk
 • ulike arbeidsmetoder som prosjekt- og prosessledelse
 • innovative arbeidsmetoder og innovasjon
 • selvledelse og medarbeiderskap
 • brukerinvolvering i utforming av tjenester og brukerrettet kommunikasjon

Delmål 3: Digital kompetanse

Ledere og medarbeidere i staten skal ha tilstrekkelig kompetanse om

 • ny teknologi som effektiv metode i oppgaveløsningen
 • bestillerkompetanse i IKT-anskaffelser
 • grunnleggende personvern, GDPR og etikk

Delmål 4: Sikkerhet og beredskap

Ledere og medarbeidere i staten skal ha tilstrekkelig kompetanse om

 • risikobildet og lov- regelverk og instrukser knyttet til sikkerhet og beredskap
 • digitale sikkerhetsutfordringer og overordnede angrepsmetoder
 • grunnleggende objekt- og personellsikkerhet

Delmål 5: Ledelse

Ledere og medarbeidere i staten skal ha tilstrekkelig kompetanse om

 • tillitsbasert ledelse
 • arbeidsgiverrollen i styring, omstilling, partssamarbeid og medbestemmelse
 • hovedavtalen
 • strategisk kompetanseutvikling
 • grunnleggende viten om hvordan ny teknologi påvirker utviklingen av virksomheten
Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.