Statens sykefraværsstatistikk - 1. kvartal 2018

Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær for 1. kvartal 2018 i staten er 4,6 prosent. Det er en oppgang fra 4,4 prosent i 1. kvartal 2017. I arbeidslivet sett under ett er det legemeldte sykefraværet for 1. kvartal 2018 på 5,8 prosent.

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for ca. 160 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten (disse inkluderer blant annet helseforetakene). 

Sykefraværsprosenten = antall tapte dagsverk på grunn av sykefravær i prosent av mulige dagsverk.

Datagrunnlag for statistikken: 

Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar Difi statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet, omfatter ikke statlig eide foretak osv). Statistikken har to kilder:

  1. SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær.
  2. Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær.

Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. (Kilde til tabeller og figurer er SSB.)

Utviklingen i sykefraværet det siste året

For det statlige tariffområdet ser vi for 1. kvartal 2018 en oppgang i det totale sykefravær på nesten 0,2 prosentpoeng i forhold til samme kvartal i 2017. Det egenmeldte sykefraværet går litt ned, fra 1,0 til 0,9 prosent. Økningen, på aggregert nivå, er derfor å finne i det legemeldte fraværet.

Figur 1a: Sykefraværet totalt (både legemeldt og egenmeldt) i arbeidslivet og i staten for 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Prosent.

Sykefravær i prosent viser at det 1. kvartal 2017 var 6,4 prosent i arbeidslivet mot 5,4 i staten. Første kvartal 2018 var det 6,4 i arbeidslivet mot 5,5 i staten totalt. Kilde: SSB

Figur 1b: Sykefraværet i staten totalt, fordelt på legemeldinger og egenmeldinger, for 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Prosent.

Figuren viser sykefraværet i staten totalt, fordelt på legemeldinger og egenmeldinger, for 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Prosent. Kilde: SSB

I staten har vi ikke sesongjusterte tall, mens det har SSB og NAV. Sesongjusterte tall  «fjerner» effekten av at sykefraværet varierer mellom kvartalene. Tapte dagsverk i kvartalet er betydelig større i vinterhalvåret.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Prosent.
ÅrKvartal   
 1234
20015,75,05,65,7
20026,05,35,75,9
20036,05,86,06,3
20046,45,65,15,0
20055,84,95,25,3
20066,05,35,55,4
20076,05,25,65,6
20086,05,45,65,6
20096,25,46,36,2
20105,65,05,95,7
20116,05,45,95,6
20126,15,15,55,8
20136,34,95,45,3
20145,65,04,14,7
20154,43,94,54,3
20164,23,94,54,1
20174,34,1 4,5
20184,6   
Gjennomsnittlig i
statlig tariffområde
5,45,15,35,4
Burde vært*4,64,04,54,6
*Burde vært refererer til 20 prosent nedgang i sykefraværet
sammenlignet med 2001, som er målet for IA-avtalen. 
    

Sykefravær i forhold til kjønn og alder

Generelt er sykefraværet blant kvinner høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Som det går fram av figuren nedenfor, som viser legemeldt fravær, har kvinner klart høyere sykefravær enn menn. Det er økning i sykefraværet blant både menn og kvinner.

Figuren viser legemeldt sykefravær og viser at kvinner har høyere legemeldt sykefravær enn menn generelt. Det har vært en økning i legemeldt fravær for både kvinner og menn i første kvartal 2018, sammenliknet med 1. kvartal 2017. Kilde: SSB

Figuren under viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Vi ser at sykefraværet i 1. kvartal i 2018 viser en økning for begge kjønn, i alle aldre. Den største prosentvise økningen finner i gruppen menn 35-59. Det er også i denne aldersgruppen den største økningen for kvinner er.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for menn og kvinner i alle departementsområdene og tre aldersgrupper 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Prosent.

Figuren viser legemeldt sykefravær for menn og kvinner i alle departementsområdene og tre aldersgrupper 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Prosent. Kilde: SSB

Sykefravær etter departementsområder

Tabell 2: Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær blant alle ansatte etter departementsområder (dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet). Prosent. 

Tabell 2: Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær blant alle ansatte etter departementsområder (dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet). Prosent.
  1. kvartal 2017 1. kvartal 2018 Endring siste år

Statsministerens kontor

2,2 1,9 - 15,4

Utenriksdepartementet

3,5 3,6 1,5

Justis- og beredskapsdepartementet

4,7 5,3 12,3

Nærings- og fiskeridepartementet

4,2 4,4 6,1

Landbruks- og matdepartementet

4,7 5,1 7,7

Samferdselsdepartementet

4,1 4,5 7,8

Klima- og miljødepartementet

3,4 3,8 10,5

Finansdepartementet

4,6 5,3 16,1

Forsvarsdepartementet

2,9 3,0 4,4

Olje- og energidepartementet

3,8 3,4 - 12,0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

6,8 7,7 13,4

Kommunal- og moderniseringsdep.

4,2 4,5 6,5

Kunnskapsdepartementet

3,9 4,1 3,8

Kulturdepartementet

4,6 5,0 9,8

Helse- og omsorgsdepartementet

4,2 5,0 20,3

Arbeids- og sosialdepartementet

6,4 6,2 - 2,2

Riksrevisjonen

3,6 3,3 - 6,8

Regjeringsadvokatembetet

4,2 5,8 39,8

Sykefravær i departementene

Tabell 3: Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene. Prosent.

Tabell 3: Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene. Prosent.
  1. kvartal 2017 1. kvartal 2018 Endring siste år

Utenriksdepartementet

3,3 3,4 3,0

Justis- og beredskapsdepertementet

3,2 3,8 18,2

Nærings- og fiskeridepartementet

3,5 3,8 9,1

Landbruks- og matdepartementet

3,9 4,7 20,4

Samferdselsdepartementet

3,0 3,7 21,4

Klima- og miljødepartementet

3,1 3,4 9,8

Finansdepartementet

2,2 3,5 56,0

Forsvarsdepartementet

3,0 3,4 14,2

Olje- og energidepartementet

4,9 2,4 - 52,1

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

4,0 7,6 91,6

Kommunal- og moderniseringsdep.

3,0 3,6 18,7

Kunnskapsdepartementet

3,8 4,2 10,8

Kulturdepartementet

4,6 4,3 - 7,2

Helse- og omsorgsdepartementet

3,5 3,6 1,1

Arbeids- og sosialdepartementet

2,4 5,7 137,9

Noen departementer opplever forskjeller mellom egne tall og de tallene vi får fra SSB. Vi tar utgangspunkt i SSBs tall for å kunne sammenligne med arbeidslivet for øvrig.

Les mer om statistikken (SSB).

Oppdatert: 1. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.