Ofte stilte spørsmål om lærlinger

Vi har samlet ofte stilte spørsmål rundt lærlingordningen som OK stat får.
Spørsmålene og svarene er ment som et tillegg til informasjonen som du finner på våre fagsider, og er således ikke uttømmende.

Å bli lærebedrift

Kan vi være medlem av flere opplæringskontor?

 Ja. Dere kan for eksempel være medlem av OK stat for lærlingen som er lærling i mediedesignfaget, og et annet opplæringskontor om dere har en lærling i rørleggerfaget.  

Hva gjør vi om vi ikke blir godkjent lærebedrift?

I de fleste tilfeller må faglig leder legge ved mer dokumentasjon for at dere skal bli godkjent. I andre tilfeller kan det være at dere må finne en annen faglig leder. Kontakt OK stat, så hjelper vi deg. 

Det er vanskelig å få lederen min til å ville ta inn lærling. Hvordan går jeg fram?

Du kan vise lederen din sidene om lærlinger på Arbeidsgiverportalen, slik at lederen din får et innblikk i hva lærlingordningen dreier seg om.

Du kan også invitere lederen din med på et møte med OK stat, så vi kan fortelle om lærlingen og alle fordelene det er med å ta inn en lærling, og hjelpen dere får av oss. Kontakt oss her.  

Å være faglig leder

Hvem kan bli faglig leder?

De som er kvalifisert til å være faglig leder har fagbrev eller svennebrev i lærefaget, minimum fem års relevant erfaring innenfor arbeidsområdet eller relevant høyere utdanning. En faglig leder bør også være motivert for å ta ansvar for en lærling. Arbeidet med oppfølging av lærlingen kan deles med en eller flere instruktører som gir opplæring i hele eller deler av arbeidsområder.

Hvilke kurs må faglig leder ta?

Fylkeskommunen tilbyr kurs til faglig leder. Lenker til kurs i den aktuelle fylkeskommunen ligger i Verktøykasse for faglig leder i Statens Arbeidsgiverportal. I tillegg oppfordres du som faglig leder til å gjennomføre kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for å tolke og forstå innholdet i ny læreplan med utgangspunkt i aktuelle arbeidsoppgaver i virksomheten.

Kan vi gi faglig leder ekstra lønn?

Ja. Det er virksomheten selv som bestemmer om de vil gi ekstra lønn for faglig leder-rollen.  

Hva gjør jeg hvis vi ikke finner en kvalifisert faglig leder?

Ta kontakt med oss i opplæringskontoret OK stat, så vil vi hjelpe deg. Kontakt OK stat 

Hvor mye tid bør en faglig leder ha til oppfølging?

Dette vil variere fra lærling til lærling. Enkelte lærlinger vil ha behov for regelmessig oppfølging, mens andre lærlinger vil ha mindre behov for dette. Ha en god dialog med lærlingen deres, og spør hvor ofte de ønsker din tilbakemelding. Kravet er å ha en halvårig vurderingssamtale, hvor den faglige lederen og lærlingen sammen kartlegger lærlingens faglige progresjon og trivsel på arbeidsplassen.  

Å følge opp læreplanen

Hvordan skal vi forholde oss til de nye læreplanene?

De nye læreplanene i Kunnskapsløftet gjelder for lærlinger som starter i virksomheten høsten 2022. Det er viktig at du som faglig leder setter deg godt inn i ny læreplan og ser intern opplæringsplan i sammenheng med denne.  Det anbefales at faglig leder gjennomfører kompetansepakken for innføring av nye læreplaner for å tolke og forstå innholdet i ny læreplan med utgangspunkt i aktuelle arbeidsoppgaver i virksomheten.

Hva gjør vi hvis vi ikke kan dekke hele læreplanen i vår virksomhet?

Det finnes flere løsninger for å dekke hele læreplanen:  

  • Lærlingen kan få opplæring i flere avdelinger 
  • Du kan gå sammen med en annen virksomhet, og dele på opplæringen av lærlingen 
  • Du kan inngå en avtale med en leverandør virksomheten din har en rammeavtale med, og la lærlingen få jobbe sammen med de i perioder 

Vi anbefaler at du kontakter OK stat eller et annet opplæringskontor for å få hjelp til å dekke hele læreplanen.  

Å rekruttere lærling

Må vi lage offentlig søkerliste?

Kontakt OK stat. Vi har mange kontakter som kan hjelpe deg med å finne en kvalifisert lærling.  

Lærlingene er ikke omfattet av statsansatteloven, så det er ikke krav om at læreplasser må lyses ut. Dersom virksomheten velger utlysning, må offentlig og utvidet søkerliste lages fordi lærlingene er omfattet av offentlighetsloven.

Vi finner ikke kvalifisert lærling, hva gjør vi?

Kontakt OK stat. Vi har mange kontakter som kan hjelpe deg med å finne en kvalifisert lærling.  

Søkerne våre har for dårlige karakterer og mye fravær. Er det trygt å ansette dem?

Å bli lærling kan være en befrielse for en elev som kanskje er skolelei, og ofte vil de få ny motivasjon av å starte å jobbe. Husk at du som godkjent lærebedrift har mange hjelpere når det kommer til oppfølging av lærlingen: fylkeskommunen, OK stat, bedriftshelsetjenesten, verneombudet, lege og kanskje også foreldrene til lærlingen. I tilfeller der lærlingen har mye fravær og dårlige karakterer stilleren læreren også ofte opp i læretiden. 

Vi har fått en søker som har feil utdanningsløp på videregående skole. Hva gjør vi?

Det er ikke noe i veien for å ansette en lærling som ikke har gått riktig utdanningsløp på videregående skole. I utgangspunktet kan alle bli lærlinger.  

En lærling som skal følge et ordinært opplæringsløp (to år på skole og to år i en virksomhet), må ha gjennomført opplæring i et relevant fag på videregående skole. Hvis dere ansetter en lærling som ikke har relevant fagbakgrunn, kan lærlingen få en lengre læretid for å lære alt som inngår i læreplanen og må også ta en tverrfaglig eksamen for å kunne gå opp til fagprøven.  

Å følge opp lærlinger

Hvilken lønn skal lærlingen ha?

Lærlinger skal lønnes i kode 1203 fagarbeider med ltr. 36 i henhold til ny HTA. Lønn blir utbetalt for verdiskapingstiden og fastsettes som en prosentvis andel av begynnerlønnen til en fagarbeider. Les mer i Statens personalhåndboks særavtale om lønnsbestemmelser:

Hvordan bør vi legge opp oppstarten til lærlingen?

Lærlingen bør bli møtt med et godt introduksjonsprogram for de to første ukene på samme måte som andre nyansatte. Lærlingen skal også ha en intern opplæringsplan som faglig leder gjennomgår. Mange virksomheter gir lærlingen en fadder som er en annen person enn faglig leder.

Lærlingen følger de samme rettighetene og pliktene som en vanlig ansatt i en statlig virksomhet og plikter å følge reglene på arbeidsplassen som å komme i tide på jobb og gi beskjed ved sykdom.

Det er spesielt viktig at dere har tydelige forventninger i starten av ansettelsesforholdet til det å være arbeidstaker fordi lærlingen er ung og har mindre erfaring med arbeidslivet enn andre ansatte. Etter nedstengningen under koronapandemien har elever hatt mye hjemmeskole, noe som gjør at krav og forventinger bør være enda tydeligere enn tidligere. Bruk gjerne sjekkliste for forventninger til lærlinger og virksomheten i læretiden i introduksjonsmøtet og følg opp lærlingen tett i starten av ansettelsesforholdet.

Forventninger til faglig leder og lærling i læretiden - sjekkliste
docx 37.39 KB
Hva gjør vi når det oppstår utfordringer?

Dersom lærlingen ikke fungerer som forventet, er det viktig å ta tak i problemene raskt for å hindre at de utvikler seg og i verste fall fører til heving av lærekontrakten. Dette kan for eksempel være at lærlingen er borte fra jobb uten å melde ifra eller stadig kommer for sent. Trening i  den vanskelige samtalen  og tips til gjennomføring av slike møter vil være nyttig i denne sammenheng.

Til hvilken tid og hvor lenge har lærlingen ferie?

Lærlingens arbeidstid og rett til ferie reguleres av arbeidsmiljøloven. Lærlingen har de samme rettighetene til ferie som en vanlig arbeidstaker og følger for eksempel ikke skolens ferier.

Jeg er leder. Hvordan får jeg de ansatte til å ville følge opp en lærling?

Ha fokus på nytteverdien av lærlingene, og at de kan lette en del av arbeidet til de ansatte. Be også om innspill på hva dere har behov for av arbeidskraft, og hvor, slik at de ansatte er med på å planlegge inntaket av lærlinger. Ser de verdien av lærlingen, vil de sannsynligvis bli mer positive. Husk å ansette en faglig leder som er motivert.

Lærlingen kommer ofte for sent. Hva gjør vi?

Å komme for sent ofte er et brudd på arbeidsavtalen lærlingen har signert. Følg opp dette på samme måte som hos en vanlig ansatt. Om lærlingen ikke følger opp etter tiltak, bør dere kontakte OK stat.  

Hvem kan vi be lærlingen kontakte utenfor virksomheten?

I noen tilfeller er det godt for lærlingen å prate med noen andre enn dere i virksomheten. Lærlingene kan kontakte OK stat, i tillegg til at det finnes et elev- og lærlingeombud i hvert fylke. Deres oppgave er å passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. 

Oppdatert: 9. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.