Strategisk framsyn skal få ledere til å tenke langsiktig

Strategisk framsyn er en metode som kan være spennende og nyttig å bruke i utvikling av virksomheten. Metoden skal ikke forutsi hvordan vi tror fremtiden blir, men bedre lederes evne til å tenke langsiktig.

I siste møte i Arbeidsgiverrådet ble rådsmedlemmene introdusert for strategisk framsyn. Dette er en metode som kan vært spennende og nyttig å bruke i utvikling av virksomheten for både medarbeidere og ledere i staten.

Trender i offentlig sektor

Flere utviklingstrekk setter offentlig sektor under press. Fallende inntekter fra petroleumssektoren utfordrer både sysselsetting og norsk økonomi. Synkende fødselstall og en aldrende befolkning fører til færre i arbeidsfør alder. Dette fører til konkurranse om kompetansen og arbeidskraft.

Samtidig opplever offentlig sektor mer komplekse og krevende krav fra brukerne om sammenhengende og helhetlige tjenester.

Strategisk framsyn åpner for ulike fremtidsbilder

Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling som er den mest brukte metoden innenfor strategisk framsyn, innebærer et langt tidsperspektiv.

Metodikken tar ikke mål av seg til å forutsi hvordan vi tror fremtiden blir, slik som statistikk og prognoser gjør, men anerkjenner at det finnes alternative utviklingsretninger.

Gjennom scenarioarbeidet konstrueres et sett med gode, alternative scenarier (fremtidsbilder) gjennom å utforske og analysere drivkrefter, trender og utviklingstrekk. Metoden kan brukes til å tenke nytt, og ikke minst til å stille nye spørsmål ved egne antakelser og valg.

I starten av scenarioarbeidet blir drivkrefter og utviklingstrekk, som vil påvirke området som skal utforskes, identifisert. Drivkreftene omfatter politiske, økonomiske, sosiokulturelle, teknologiske, miljømessige og juridiske. Sammenheng og gjensidig påvirkning mellom drivkrefter og mulige effekter blir også vurdert.

Noen endringskrefter er relativt godt forstått og anses som sikre. Andre er langt mer usikre.

Hvilke scenario trenger din virksomhet å utforske?

Scenarioarbeid for ulike offentlige virksomheter har utforsket en rekke problemstillinger:

  • Vil tilliten i samfunnet fortsette å være høy i Norge, eller vil tilliten synke?
  • Hvordan blir framtidens partssamarbeid?
  • Hvordan blir tilgangen på kompetanse og arbeidskraft i fremtiden?

Hvert scenario skal inneholde både muligheter og utfordringer, slik at de er med på å utfordre veivalgene brukeren av scenariene står overfor. Samtidig skal ikke scenariene nødvendigvis treffe den framtidige virkeligheten. Det viktige er at scenariene treffer i dag, gjennom å utfordre oss til å tenke rundt relevante og sentrale problemstillinger.

Hvordan jobbe med strategisk framsyn?

Ledere og medarbeidere på alle nivå i en organisasjon har tanker om hva framtiden vil bringe. Disse antakelsene påvirker planer, beslutninger og handlinger.

Å involvere medarbeidere i prosesser er derfor et viktig tema i begynnelsen av et framsynsarbeid.  Hvordan ledere og medarbeidere tenker, kan brukes til å skape en felles forståelse av mulige eller ønskede fremtider for virksomheten.

Effekten av strategisk framsyn

De som har erfaring med scenarioanalyser sier at evnen til å håndtere usikkerhet i beslutnings- og planleggingsprosesser blir bedre. De blir mer oppmerksomme på endringer og kanskje bedre i stand til å ta nødvendige beslutninger i en verden som endrer seg raskt.

Lyst til å lese mer om framsyn og scenariotenkning?

  • Klimarisiko og norsk økonomi (regjeringen.no)
    Klimarisikoutvalget anbefaler å bygge kompetanse om klimarisiko med fokus på scenariotenkning og stresstestinger .
  • Hvordan kan offentlig sektor utvikle seg fram mot 2040?  (offentliginnovasjon.no)
    I arbeidet med Stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor skal strategisk framsyn og scenarier for offentlig sektor i 2014 være ett av beslutningsgrunnlagene for å utvikle en politikk som staker ut en tydelig retning og prioriterer konkrete tiltak for innovasjon i offentlig sektor 
Publisert: 3. juli 2019 Oppdatert: 4. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.