Nye reiseavtaler klare

Partene i staten har forhandlet frem nye reiseavtaler. Avtalene gjelder for tre år, og har et sterkere klimaperspektiv. Avtalene har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. januar 2022.

Etter lengre forhandlinger har Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene forhandlet frem nye reiseavtaler.

Reiseavtalenes varighet og satser

De nye avtalene, med dertil nye satser, skal gjelde fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024, altså i tre år.

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands er revidert, samt at man har lagt til grunn ECA-satsene, det vil si satser hentet fra et internasjonalt byrå. Det betyr at noen satser går ned, mens andre satser går opp i forhold til tidligere avtale. Kommunal- og distriktsdepartementet gjør oppmerksom på at arbeidsgiver ikke skal tilbakekreve for høy utbetalt diettsats på utenlandsreiser etter 1. januar 2022 om reiseregning er oppgjort allerede.

Endringer i reiseavtalene 2022-2025

Nødvendighet av reise og klimahensyn:

Helt nytt er at det eksplisitt i begge avtalene står at arbeidsgiver og arbeidstaker alltid skal vurdere nødvendigheten av en reise ut fra klimahensyn. Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for staten hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.

Skade på innenlandsreiser

Skade på innenlandsreiser som har årsakssammenheng med terrorhandlinger, væpnet konflikt, naturkatastrofer eller kriminalitet, gis en økt forsikringsdekning på inntil 65 G.

Samkjøring i bil

Når det gjelder bruk av egen bil, skal muligheten for samkjøring med andre arbeidstakere på samme oppdrag undersøkes før dette gjøres.

Måltidstrekk og sats

 Om du på reisen får dekket ett eller flere måltider, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen i landet.

Spesifisering av reisetid utenlands

For utenlandsreiser er det viktig å merke seg at reisetid er spesifisert: Reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, søn- og helgedager, kompenseres time for time (1:1).

Dokumentasjonskrav på innenlands- og utenlandsreiser

Det er innført dokumentasjonskrav for dekning av andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen.

Satsene skal forhandles hvert år

Satsene skal forhandles mellom partene før hvert årsskifte. Se ellers satser under:

Skal se nøyere på kilometergodtgjørelse

Partene har også i protokollen sagt at de for innenlands reiser i god tid før 31. desember 2024 skal foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil. Partene skal herunder se på - alternative modeller for beregning av kilometer for ulike typer kjøretøy -og miljø- og klimaaspektet

Skal se nøyere på statens satser for utland

Partene er enige om at ECA Internationals satser for utland skal angis i lokal valuta der det er mulig, fra 1. januar 2023.

Protokoller for de nye reiseavtalene

Her finner du protokollene for reiser innenlands og utenlands med de nye reglene og satsene.

Publisert: 7. februar 2022 Oppdatert: 11. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord