Medbestemmelse i rekruttering 

Skal du rekruttere, må du følge reglene i virksomhetens personalreglement. Personalreglementet skal inneholde regler for hvordan ansettelser skal håndteres i den enkelte virksomhet.

Kort fortalt: Statsansatteloven

Statsansatteloven og virksomhetens personalreglement

Statsansatteloven regulerer i hovedsak ansettelse og stillingsvern i staten. Loven gir regler om ansettelsesforhold for arbeidstakere i staten. Statsansatteloven gir arbeidstakerne rett til å være representert i saker som blant annet gjelder ansettelse og oppsigelse. I følge statsansatteloven skal alle virksomheter ha et eget personalreglement, og den skal blant annet inneholde regler om hvordan håndtere rekruttering og oppsigelse.

Samarbeidet i virksomheten skjer gjennom partene, og det ikke du som den enkelte leder eller arbeidstaker som skal samarbeide.

Se film om statsansatteloven

Hva er et ansettelsesråd eller styre, og hvem sitter der?

Arbeidstakerne skal være representert i enten et ansettelsesråd eller et styre, og dette skal stå i virksomhetens personalreglement.

Det er vanlig at arbeidstakernes representanter blir valgt av de lokale arbeidstakerorganisasjonene. Representantene kan være tillitsvalgte, men de kan også velges blant andre ansatte.

Et ansettelsesråd skal bestå av like mange representanter for arbeidsgiversiden som for arbeidstakersiden. I tillegg velger arbeidsgiver hvem som er leder for ansettelsesrådet.

Ved behandling av ansettelsessaker i et styre skal det være minst to representanter fra arbeidstakerne.
Hvem er det de tillitsvalgte representerer i ansettelsesrådet eller styret?

Ifølge statsansatteloven skal arbeidstakerne være representert i saker som gjelder ansettelse. Arbeidstakerorganisasjonene utpeker arbeidstakerrepresentantene til ansettelsesrådet.

I praksis vil det ofte være tillitsvalgte som er arbeidstakerrepresentantene. De tillitsvalgte representerer da alle arbeidstakerne, inkludert søkerne, uavhengig av deres fagorganisering.

Det er ledelsen i virksomheten og de tillitsvalgte som sammen blir enige om innholdet i personalreglementet.

Nedenfor ser du stegene i rekrutteringsprosessen hvor du må sikre medbestemmelse. Husk å sjekke personalreglementet i din virksomhet!

  • Kunngjøring og lønnsplassering:   De tillitsvalgte skal orienteres om den lønn stillingen skal bli utlyst med, og kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen før stillingen kunngjøres. Ved ansettelse skal den siste forhandlingen om lønn skje mellom arbeidsgiver og den som skal ansettes, men arbeidsgiver forplikter seg til det lønnsspennet som blir bestemt i drøftingene med de tillitsvalgte.
  • Intervju:  Bruk av intervju er en ofte brukt metode for å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og danne grunnlag for den innstilling til ansettelsesrådet som nærmeste leder har ansvar for å utarbeide. Det vanligste er derfor at nærmeste leder deltar i intervjuene uten at det er formelt krav om slik deltagelse. I tillegg skal tillitsvalgte gis anledning til å være med. Unntaket er om partene har regulert hvem som deltar på annen måte i personalreglementet.
  • Innstilling:  Nærmeste leder innstiller søkerne til stillingen eller foreslår hvem som bør ansettes dersom nærmeste leder sitter i ansettelsesrådet.
  • Ansettelse:   Det er normalt et ansettelsesråd eller styre som på bakgrunn av innstillingen beslutter hvilken søker som skal få tilbud om stillingen. En annen ordning skal eventuelt fremgå av personalreglementet.
  • Justering av lønn:  Arbeidsgiver kan justere lønnen innenfor stillingens lønnsalternativer i inntil ett år fra en arbeidstaker ble ansatt. Dette forutsetter at det er dekning på budsjettet. Når ansettelsesforholdet har vart i mer enn ett år, kan ikke arbeidsgiver justere lønnen uten å involvere de tillitsvalgte.

 

Oppdatert: 18. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.