Tilrettelegging

Slik nedsatt funksjonsevne er definert i lovverket, skal funksjonsnedsettelsen kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet.  

Som arbeidsgiver har du tilretteleggingsplikt for alle ansatte, uavhengig av den ansattes alder, stillingsgrad, eller om arbeidstaker har fast eller midlertidig stilling. Personer med nedsatt funksjonsevne har i tillegg rett på egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosessen, arbeidsplassen og arbeidsoppgaver. 

Best mulig tilrettelegging 

Det finnes ikke én fasit på hvordan du som arbeidsgiver skal tilrettelegge. Behovene for tilrettelegging er like forskjellige som vi er mennesker, og behovene kan endre seg over tid. Enkelte tiltak kan likevel gjøres for at du på best mulig måte kan tilnærme deg hva kandidatene har behov for. 

Tilrettelegging før intervjuet 

Når du kaller inn til intervju, er det god praksis å forhøre seg med kandidatene om de har behov for tilrettelegging i forbindelse med intervjuet. 

Dette kan skape trygghet, åpne opp for god dialog og du får også kartlagt om du må ta konkrete hensyn til lokalene der intervjuene holdes.   

Tilrettelegging under intervjuet 

Gi kandidatene mulighet til primært å snakke om sin kompetanse under intervjuet. Det er uheldig om hele intervjuet omhandler tilretteleggingsbehov og utfordringer. 

Det er ikke meningen at du skal avdekke samtlige behov for tilrettelegging og hvordan dere løser disse under intervjuet. Det viktige er å avdekke hvorvidt kandidaten har en nedsatt funksjonsevne som krever tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. 

Sett for eksempel av ti minutter i siste del av intervjuet til å snakke om tilretteleggingsbehov. Ha dette som felles praksis for alle intervjuene. 

Det kan være vanskelig for kandidaten å fortelle i detalj om sine tilretteleggingsbehov dersom vedkommende ikke kjenner til hvordan en normal dag på jobben ser ut for den aktuelle stillingen. Bruk derfor tid på å gjøre kandidaten kjent med blant annet: 

 • hvordan arbeidslokalene og kontorplassen ser ut 
 • hvilke konkrete arbeidsoppgaver som skal gjøres 
 • hvordan arbeidsprosessene er lagt opp (hvordan arbeidsoppgavene gjøres) 
 • hvilke arbeidsmetoder som blir aktuelle (selvstendig arbeid, samarbeid, digitale verktøy, møtevirksomhet, reising, osv.) 
 • hvilke nøkkelpersoner som blir viktige for vedkommende (interne og eksterne) 

Slik blir det lettere for kandidaten å sette seg inn i arbeidssituasjonen og erkjenne hvordan tilretteleggingsbehovene gjør seg gjeldene for arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. 

Dersom kandidaten ytrer et tilretteleggingsbehov som allerede er ivaretatt, for eksempel universelt utformede lokaler, vil kandidaten fortsatt regnes med i målgruppen for Traineeprogrammet i staten. 

Tilrettelegging etter ansettelse 

Sett av god til med den du har ansatt for å avklare behovene for tilrettelegging. Lag en tiltaksplan sammen med den ansatte på Traineeprogrammet i staten. 

Tilrettelegging er en kontinuerlig prosess. Det er ikke slik at du blir «ferdig» med tilretteleggingsarbeidet. Behovene for tilrettelegging kan endre seg over tid, tiltakene må kanskje justeres eller du må tilrettelegge for nye behov etter hvert som arbeidssituasjonen utvikler seg. 

Dokumenter og evaluer: 

 • Dokumenter hva dere har blitt enige om av behov og tiltak for tilrettelegging. Hva har dere snakket om?  Hva ble avtalt? 
 • Lag en oppfølgingsplan. Avklar hvem som har ansvaret for å følge opp tiltakene 
 • Evaluer tiltakene etter en gitt tid. Er det hensiktsmessig å tilrettelegge på samme måte? Bør noen av tiltakene justeres?  Er det andre tilretteleggingstiltak som bør legges til? 

Ulike eksempler på tilretteleggingstiltak 

Tilretteleggingsbehov varierer fra person til person og kan innebære svært mange forskjellige tiltak. Tiltakene kan innebære faste endringer eller være periodevis. 

Her er eksempler på ulike tilretteleggingstiltak. Dette er ikke en uttømmende liste.    

Arbeidsplassen 

 • Tilpasning av kontorplassering 
  cellekontor fremfor kontorlandskap 
  plassering i ytterkant av landskap eller annet skjermet område 
 • Tilpasning av kontorplassen 
  hev/senk-pult 
  tiltak for støy, lys eller temperatur 
 • Universell utforming av lokaler 
 • Hjemmekontor versus oppmøte på kontor 

Fysiske eller ergonomiske hjelpemidler 

Slik hjelpemidler kan være innkjøp eller tilpasning av teknisk utstyr, å endre på utstyr eller måten man bruker utstyret på. NAV hjelpemiddelsentral hjelper dere med å kartlegge og spesifisere behovene for slikt utstyr. Ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral i god tid, slik at hjelpemidlene er på plass til den ansattes første dag på jobb. 

Eksempler på fysiske hjelpemidler: 

 • teleslynge 
 • program for skjermleser 
 • zoom-funksjon og forstørringsprogram 
 • leselist 

Arbeidstid 

 • endring i arbeidstid eller fleksibel arbeidstid utover kjernetid 
 • redusert arbeidstid eller stillingsprosent 

Arbeidsoppgaver 

 • endring i arbeidsoppgaver 
 • endring av tidskrav eller tilpassing av tempoet i arbeidet, for eksempel utvidede frister eller mer tid til å gjennomføre en gitt arbeidsoppgave 
 • tydelig innføring i arbeidsoppgaver 
 • tydelig når hjemmekontor kan benyttes 
 • hjelp til å prioritere oppgaver
Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til lov- og avtaleverk, ta kontakt med Statens arbeidsgiverstøtte. Ønsker du melde inn en traineestilling, eller har spørsmål knyttet til rekrutteringspraksis, ta kontakt med Traineeprogrammet i staten.

Oppdatert: 5. august 2022

Kontakt

Traineeprogrammet i staten

traineeprogrammet [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord