- Statlige arbeidsgivere må ta mobbing og trakassering på alvor

Åtte prosent av ansatte i staten oppgir i statsansatteundersøkelsen at de har blitt mobbet eller trakassert på arbeidsplassen. – Dette er tall som må tas på alvor, sier Difis Cathrine Haugene Ljoså.

På seminaret «Hvordan jobbe med å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen?»  la Cathrine Haugene Ljoså og Simen Hustad i Difi frem resultatene på temaet fra statsansatteundersøkelsen.

Trakassering og mobbing med for første gang

Statsansatte-undersøkelsen 2018
 • 5.232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018.
 • Nytt i undersøkelsen er at vi spør de ansatte om de opplever å bli trakassert, mobbet, eller seksuelt trakassert.
 • I snitt opplever over 8 prosent av ansatte i staten å bli trakassert eller mobbet.
 • Kvinner svarer oftere enn menn at de utsettes for mobbing eller trakassering i undersøkelsen.
 • Medarbeidere rapporterer i høyere grad enn ledere at de utsettes for mobbing, eller trakassering.
 • Undersøkelsen viser at resultatene varierer på tvers av sektorer og mellom ulike yrkesgrupper.

Det er første gang spørsmål om mobbing, trakassering og seksuell trakassering har vært med i undersøkelsen (tidligere medarbeiderundersøkelsen i staten). Dermed har man ikke tidligere tall å sammenlikne med, men i levekårsundersøkelsen til SSB svarte 3,3 prosent av statsansatte at de ble trakassert.

Hva som ligger bak de høye tallene i statsansatteundersøkelsen, vites ikke. Men Cathrine Haugene Ljoså, som har vært med på å lage undersøkelsen og Trine Hammer fra Arbeidstilsynet, er klare på at de uansett må tas på alvor.

– Mobbing og trakassering går ut over alt. Det vi ser i statsansatteundersøkelsen er at de som svarer at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering, vurderer nærmeste leder som er mindre relasjonsorientert. De opplever å ha lavere grad av autonomi i jobben sin, rapporterer om mindre rolleklarhet, de vurderer kollegastøtte som dårligere og de opplever et dårligere fysisk arbeidsmiljø enn de som ikke har opplevd å bli mobbet eller trakassert, sier Ljoså.

Trakasseringsfunn i statsansatteundersøkelsen

 • Ni prosent av de som sier de opplever mobbing og trakassering opplever det ukentlig
 • 25 prosent opplever mobbing eller trakassering månedlig,
 • 62 prosent en eller få ganger i løpet av de siste 12 månedene.
 • 1 av 10 opplever mobbing eller trakassering fra brukere eller publikum.
 • 50/50-fordeling mellom de som opplever å bli mobbet eller trakassert av en kollega og de som oppgir at leder mobber eller trakasserer.
 • Ansatte som jobber med forskning eller tilhørende oppgaver, rapporterer høyest grad av mobbing eller trakassering fra kollegaer.
 • Ansatte som jobber med undervisning rapporterer lavest grad av mobbing eller trakassering fra kolleger, men høyest grad av mobbing eller trakassering fra overordnet.

Resultatene fra statsansatteundersøkelsen

Nulltoleranse i arbeidsmiljøloven

Dette er mobbing og trakassering

Trakassering:

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det holder at en person blir trakassert én gang om hendelsen er alvorlig nok.

Mobbing:

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.

Arbeidstilsynets Trine Hammer var også en av foredragsholderne på seminaret. Hun minnet på at arbeidsmiljøloven setter klare grenser for trakassering og utilbørlig adferd. Og at arbeidsgiver skal forebygge for å hindre at det vokser frem et miljø der ansatte føler seg mobbet eller trakassert.

Hammer understrekte at forebygging er virksomhetenes ansvar og viktig av flere grunner:

 • Utilbørlig adferd og trakassering på arbeidsplassen er forbudt ved lov.
 • Mobbing og trakassering kan gi alvorlige helsekonsekvenser, både psykiske og fysiske.
 • Sykefraværet kan bli høyt, både blant de utsatte og kolleger.
 • På virksomhetsnivå kan det være ødeleggende for produktiviteten og omdømmet
 • Kan gi økt og uønskelig turnover

Hvordan forebygge?

– Arbeidstakerne er arbeidsgivers gull, og  du som arbeidsgiver må bruke dem i arbeidet mot trakassering og mobbing. Det første du bør gjøre er å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Dette gjør du sammen med arbeidstakerne, sier Trine Hammer.

Hun mener arbeidsgivere kan starte med å stille seg de enkle spørsmålene:

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 

– Som arbeidsgiver må du ha retningslinjer og rutiner for å håndtere situasjoner som kan oppstå. Og de ansatte må vite hva de skal gjøre om de blir utsatt for uønskede hendelser. I tillegg må du ha et system for å følge opp de som blir anklaget for å trakassere, sier Hammer.

Se opptak fra seminaret:

Arbeidstilsynets Trine Hammer om arbeidsgivers ansvar

 

Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord