Sentralskattekontoret for storbedrifter - utvidelse av SFS/implementering av Nye SFS

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) søkte om kompetansemidler innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 452 000.

Om prosjektet

SFS sto på søknadstidspunktet ved inngangen til en stor omorganisering, (omtalt som storbedriftssatsningen eller Nye SFS) som medførte endringer i arbeidsoppgaver, organisering og antall ansatte. Det utvidede ansvaret skulle dekkes opp av en økning i antall ansatte fra omlag 50 pr 31.12.13. til omlag 140 pr 31.12.16. Det ble også opprettet lokasjoner i Bergen og Sandvika i tillegg til i Moss. Omorganiseringen medførte forening av ulike kulturer og kontoret var opptatt av tiltak for å bidra til en felles kultur og arbeidsmåte på kontoret. Det ble søkt om midler innenfor 3 hovedområder:

1. Ledelse og samhandling på nye SFS

Hvordan få til ledelse og samhandling når kontoret er på ulike lokasjoner. Kontorets ledelse og tillitsmannsapparat skulle involveres i arbeidet. Det ble søkt om midler til felles samling for ledergruppa, de tillitsvalgte og AMU for å få til en god felles ramme for framtidig samhandling på SFS.

2. Teamutvikling på nye SFS

Oppgaveløsningen på SFS skjer i stor grad i tverrfaglige team. Det er svært viktig å få teamene til å fungere så godt som mulig for at vi skal oppnå ønskede resultater. Når mange nye kommer inn, er det viktig å bygge opp felles forståelse for å arbeide i team, og det må arbeides med metoder og verktøy for kompetanseutvikling på dette området. Det ble søkt om midler til bruk av ekstern profesjonell teamveileder inn mot kontoret og team som ønsker det, samt til samling for hele kontoret hvor teamutvikling ved SFS er et hovedtema.

3. Utvikling av SFS sin lønnspolitikk

Arbeidet med å få på plass en ny lønnspolitikk for SFS startes opp rundt årsskiftet. Den bør revideres etter et års tid. Siden SFS vil være i lokaler sammen med andre driftsenheter med medarbeidere som til dels har samme arbeidsoppgaver, men kanskje et annet lønnsnivå, vil det være spesielt viktig å ha gode prosesser på utarbeidelse av lønnspolitikken. Det ble søkt om midler til samlinger hvor tema er utvikling av en lønnspolitikk tidlig i 2015 og revisjon av lønnspolitikken i 2016. Aktuelle deltakere var ledere, tillitsvalgte og personer fra HR-miljøene i regionene.

Formålet med de tiltak som det ble søkt midler til, var å sikre at kontoret utvikler seg i riktig retning slik at hensikten med storbedriftssatsningen blir nådd. Skatteetatens storbedriftssatsning er på mange måter en anerkjennelse av måten kontoret arbeider på. Til grunn for storbedriftssatsningen lå en forutsetning om at kontorets manntall, dvs. storbedriftene, skal behandles på samme måte og med like god kvalitet framover som de hadde blitt hittil. Dette er det også en klar forventning om fra storbedriftene.

Det har vært viktig å identifisere og ivareta det som er kritiske suksessfaktorer for å få til dette. Et vesentlig stikkord for hva som var viktig i perioden, hvor vi blir mange flere og er på ulike lokasjoner, er treffpunkter. Gjennom felles treffpunkter var målet å bygge felles referanser og felles kulturforståelse. Fokusområdene det søkes om kompetansemidler til vil kunne bidra til at det blir gode treffpunkter.

Ønsket effekt og antatt effekt av prosjektet er at virksomheten når sin målsetting om å få ett nytt SFS som er en god videreføring av det SFS som har dannet grunnlaget for skatteetatens storbedriftssatsning. Evaluering av prosjektet vil pågå utover tariffperioden 2014 -2016.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært opptatt av kontorets søknad om kompetansemidler og var involvert flere ganger i løpet av prosjektet:

På idedugnad ved vurdering av om SFS skulle sende en søknad om midler og videre underveis ved utforming av søknaden. Kompetanseansvarlig på kontoret har vært invitert til hovedavtalemøter i forkant av og i prosjektperioden for å informere om prosjektets gang og bruk av kompetansemidlene. De tillitsvalgte har hatt anledning til komme med tilbakemeldinger på sluttrapporten. De tillitsvalgte har også vært involvert på den måten at de har vært invitert på samlinger med ledergruppa og deltatt på samlinger for kontoret hvor teamarbeid har vært tema.

Spredning

Erfaringer fra SFS sitt arbeide innenfor områdene som skisseres vil kunne være interessante også for andre statlige virksomheter som står overfor nye oppgaver, endret størrelse eller spredning på flere lokasjoner. Dette antas å kunne være spesielt interessant for kontorer/etater av sammenlignbar størrelse.

Kontaktperson for prosjektet

Ellen Langeland Gjerde

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord