Salten politidistrikt - Lederutviklingsprogrammet i Salten politidistrikt

Salten politidistrikt søkte om midler innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 500 000.

Om prosjektet

Salten politidistrikt erkjenner at ledelse er et fag og hadde på søknadstidspunktet jobbet systematisk i tre år med lederutvikling. Dette har vært med på å dyktiggjøre våre ledere både i utøvelse av sitt lederskap og i samhandling mellom ledere, rådgivere og tillitsvalgte og sikret helhetlig medarbeiderskap. Det var behov for å fortsette å utvikle lederrollen ved alle enhetene og på flere nivåer.

Satsningen på lederskap skal være opptatt av medeierskap. Lederskap og medarbeiderskap utfyller hverandre og det er viktig å skape et forpliktende samspill hvor ledere og ansatte gjør hverandre gode. Programmet ble utviklet og planlagt i samarbeid mellom en arbeidsgruppe i Salten politidistrikt og ekstern samarbeidspartner. Salten politidistrikt ville også selv utforme aktiviteter gjennom egne og eksterne lærekrefter.

Hovedfokus for prosjektet har vært rolleforståelse for ledere på ulike nivå i organisasjonen. Fra starten har programmet blitt implementert som metode i organisasjonen fra politimesterens ledergruppe og til operative ledere og gruppeledere. Dette har gitt gevinster i form av bedre rolleforståelse og bevegelse fra å definere seg som som fagperson til å erkjenne lederrollen og dens innhold i ulike nivåer. Resultatet har blitt mer samhandlende ledergrupper og et sterkt verdiforankret lederskap.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

Fire tillitsvalgte har med i programmet, med ulik grad av selvvalgt deltakelse. Hovedtillitsvalgt har vært medlem av prosjektets sekretariat, som valgte retning og utforming for programmets samlinger.

Spredning

Politidirektoratet (POD) har fått programmet presentert og HR-direktør i POD har bedt om sluttrapport for programmet med særlig fokus på førstelinjeledere. Spredning har også blitt gjennomført til politidistriktene Midtre Hålogaland og Helgeland gjennom presentasjon på felles ledersamlinger ifm. gjennomføringen av politireformen.

Kontaktperson for prosjektet

Gry Mossikhuset

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord