Lønn ved sykdom for personer over 67 år

Statens arbeidsgiverstøtte har fått flere spørsmål om hvilke regler som gjelder når arbeidstakere over 67 år blir syke. Merk at reglene som omtales på denne siden gjelder arbeidstakere som omfattes av hovedtariffavtalene i staten.

Ansatte i staten (jf. HTA §18 og departementets kommentar), har rett til full lønn under sykdom i inntil 49 uker og 5 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden på 16 dager kommer i tillegg, Dette gjelder også de over 67 år, men refusjonsordningene er forskjellige for de mellom 67 og 70 år, og de over 70 år.

Sykdom mellom 67 og 70 år

Under sykdom vil også ansatte mellom 67 år og 70 år ha rett til lønn etter reglene i HTA § 18, jfr §11. Arbeidsgiver får refundert sykepenger for inntil 60 dager dersom en ansatt som har fylt 67 år blir sykemeldt. Dette fratar ikke den ansatte rettigheten til lønn i inntil 1 år etter HTA.

Ansatte som har fylt 67 år har rett til å benytte egenmelding jfr. Lov om folketrygd § 8-24.

Arbeidstaker i det statlige tariffområdet som tar ut delvis pensjon, herunder avtalefestet pensjon (AFP), har rett til lønn under sykdom for den del av stillingen vedkommende fortsatt er ansatt i -  uavhengig av om vedkommende har rettigheter etter folketrygdloven. 

Sykdom fra over 70 år

Ifølge aldersgrenseloven § 2 er den alminnelige aldersgrense i staten 70 år.

I dag er det en forutsetning for arbeid utover 70 år i staten at

  • ansettelsesmyndigheten har truffet bestemmelse om at den ansatte skal kunne fortsette i tjenesten utover den aldersgrense som gjelder for stillingen, når den ansatte fremdeles fyller de krav som stillingen krever.
  • ansatte som fortsetter i sin stilling ut over aldersgrensen, får regulær lønn. De trekkes for pensjonsinnskudd og skal ikke meldes ut av pensjonskassen. Alderspensjon utbetales først når lønnen stanses. Dette kan du lese mer om i Statens personalhåndbok punkt 10.12.1

Lønn under sykdom

Den ansatte over 70 år har rett til full lønn under sykdom i inntil 49 uker og 5 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden på 16 dager kommer i tillegg. Arbeidsgiver får ikke refundert lønn fra NAV når arbeidstakeren er over 70 år.

Har rett til å benytte egenmelding jfr. Lov om folketrygd § 8-24

Alderspensjonister

Alderspensjonister som engasjeres på pensjonistlønn, har rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder per kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønnen, jf. SPH pkt. 10.12. I tillegg utbetales lønn i arbeidsgiverperioden, jf. fellesbestemmelsene § 18 nr. 2.

Oppdatert: 22. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.