Ofte stilte spørsmål om permisjoner

Statens arbeidsgiverstøtte får en del spørsmål rundt regelverket for ulike typer permisjoner. Spørsmålene og svarene er ment som et tillegg til informasjonen som du finner på våre fagsider, og er således ikke uttømmende.

Permisjon til videreutdanning

Er det mulig å innvilge studiepermisjon med full lønn for mer enn et år?

Ja. Selv om hovedregelen i Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. er at arbeidsgiver i utgangspunktet kun kan gi permisjon med full eller delvis lønn for inntil ett år, kan arbeidsgiver nå også innvilge permisjon med full lønn/delvis lønn for inntil to år dersom ett-års normerte studier tas som deltidsstudier.

Som arbeidsgiver kan du innvilge permisjon for en lenger periode, jf arbeidsmiljøloven § 12-11, men da uten lønn.

Kan en arbeidstaker kreve å få permisjon for etter- og videreutdanning?

Det er  opp til deg som arbeidsgiver å beslutte om permisjon for etter- og videreutdanning skal gis. En arbeidstaker kan ikke kreve å få slik permisjon. Dette gjelder uansett permisjonstidens lengde og omfang. 

Hva menes med «arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning» som gir rett til permisjon uten lønn inntil 3 år (arbeidsmiljøloven § 12-11)?

Arbeidsmiljølovens bestemmelse er en minimumsbestemmelse som gir alle arbeidstakere rett til utdanningspermisjon. For ansatte i staten gjelder arbeidsmiljøloven (AML) § 12-11 bare der hvor ikke annet er regulert i  tariffavtalene, som gjelder ansatte i staten. Bestemmelsen i AML stadfester en individuell, lovfestet rett til permisjon for å ta videreutdanning. Kravet er at arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år og ansatt hos den arbeidsgiver han/hun søker permisjon fra de siste to år. 

Må det være i direkte sammenheng mellom den utdannelsen vedkommende allerede har for å kunne bli innvilget permisjon etter AML § 12-11?

I forarbeidene til lovbestemmelsen står det at  det bør stilles krav om en viss tilknytning til arbeidslivet for å få rett til utdanningspermisjon. Intensjonen med permisjonsretten er ikke å fungere som alternativt studieløp, men som et tilbud til de som etter en tid i arbeidslivet ønsker mer utdanning. AML § 12-11 gir da etter vår vurdering ikke rett til permisjon for å gjennomføre et helt nytt utdanningsløp. 

Skal retten til lese- og eksamensdager beskrevet i § 10 i særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. forstås som en absolutt rettighet eller kan jeg som arbeidsgiver nekte å gi dette?

Ja, permisjon for å forberede og gjennomføre eksamen er en rettighet for arbeidstaker. Du som arbeidsgiver kan derfor ikke nekte å innvilge slik permisjon hvis ikke permisjonen er til hinder for din forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 (2).  Hvor mange dager permisjon med lønn som kan innvilges,  avhenger av om utdanningen oppfattes som relevant eller ikke for virksomheten.

Vi har en ansatt som skal disputere med prøveforelesning og ber om to ukers permisjon med lønn. Har personen krav på det?

Bare til en viss grad.  Eksamens-/lesedager gis normalt ikke ved omfattende avhandlinger, doktoravhandlinger med disputas og liknende da dette vanligvis anses som en studiemetode og ikke som en avsluttende prøve tilsvarende eksamen. Se kommentarer i Statens personalhåndbok  til § 10 i Særavtalen om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv : «Eksamens-/lesedager skal benyttes enten til eksamensdager eller forberedelse i tilknytning til eksamen, for eksempel ved skoleeksamen, hjemmeeksamen eller gruppeeksamen/ mappeinnleveringer som dokumenteres på vitnemålet.»  

Slik vi ser det gir kommentarene en viss åpning for at permisjon med lønn kan innvilges, etter en nærmere vurdering. Det foreligger ingen rett for den ansatte til å kreve permisjon med lønn, men det vil være opp til deg som arbeidsgiver å vurdere om dette skal gis.

Vi har en mastergradstudent som jobber deltid hos oss. Har personen krav på permisjon for lese- og eksamensdager?

Deltidsarbeidende studenter regnes ikke med i de arbeidstakergrupper som Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv er ment å omfatte.  

Særavtalen omhandler rett til permisjon for «etter -og videreutdanning». Avtalen regulerer da de situasjoner hvor en ansatt skal bygge videre på en eksisterende utdanning.  

Et mastergradstudium anses som en grunnutdanning, og gir ikke gir rett til permisjon med hel eller delvis lønn. Det skal da heller ikke gis permisjon med lønn for gjennomføring av eksamen.  

Har den ansatte en høgskole- eller universitetsutdanning fra før, kan et slikt studium regnes som en etter- eller videreutdanning. Dette er ikke til hinder for at det kan gis permisjon med lønn for å utdanne seg, til for eksempel jurist, for en arbeidstaker som allerede er ansatt i en stilling med et bestemt krav til utdanning. Dette må da være relevant og ønskelig for virksomheten. 

Foreldrepermisjon og omsorgspermisjon

Kan en ansatt ta annet lønnet arbeid samtidig som personen har omsorgspermisjon?

Nei. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommentarer til Hovedtariffavtalens § 20 pkt. 7 heter det: 

«Det er en forutsetning at den fritid som gis skal nyttes til omsorg for barnet. Dersom arbeidstakeren tar annet arbeid hvor det samtidig er mulig å ha omsorg for barnet, for eksempel ved at vedkommende starter familiebarnehage eller liknende, vil det være forenlig med retten til permisjon etter denne bestemmelse».  

Ut fra dette skal omsorgspermisjon etter § 20 i HTA kun brukes for å gi omsorg for barnet, og ikke for å ta annet lønnet arbeid. 

Har vi anledning til å ansette en person mens denne er i foreldrepermisjon?

Ja, det kan dere. Det er ikke noe spesielt regelverk som regulerer avtale om tiltredelse under foreldrepermisjon, men vi ser det som naturlig at personen regnes som ansatt fra det tidspunktet han eller hun er ferdig med foreldrepermisjonen og har fysisk tiltrådt. 

I utgangspunktet må arbeidstaker ha tiltrådt stillingen for å kunne få foreldrepenger, selv om dette ikke uttrykkelig fremkommer av HTA § 19.  

Det er først når arbeidstaker har tiltrådt stillingen at arbeidsgiver kan få refusjon av NAV. Tidligere erfaring har vært at NAV ved overgang fra en stilling til en annen, slutter å utbetale refusjon til gammel arbeidsgiver fra sluttdato, og overfører foreldrepengene direkte til arbeidstakeren. 

Gjelder tap av retten til sykepenger etter 14 dager også ved ulønnet foreldrepermisjon når denne tas ut direkte etter lønnet foreldrepermisjon?

Ja, tap av retten til sykepenger gjelder også ved ulønnet foreldrepermisjon.  

Har dere avtalt en dato for når personen skal komme tilbake, og personen fortsatt er syk, skal dere betale lønn under sykdom jfr. HTA  §18. Jfr. Departementets kommentar nr. 4 siste avsnitt:  «Arbeidstakeren får lønn under sykdom etter reglene her fra det tidspunktet permisjonen opphører og er å anse som gjenintrådt fra det tidspunkt. Arbeidsgiver bør alltid sette dato for gjeninntreden. Det sikrer tydelighet. 

Har personen delvis foreldrepermisjon 80 prosent og bruker feriedager hver uke, så er ferie med lønn (lovbestemt ferie) likestilt med arbeid jfr. Folketrygdloven § 8-47. 

En av våre ansatte skal ta sine 15 uker av foreldrepermisjon, men ønsker samtidig å kunne fortsette med sitt masterstudium. Kan personen det?

En ansatt kan ikke ta ut to typer permisjon/rettigheter samtidig.  

Den ansatte kan få fortsette med sitt masterstudium, men den lønnede tiden av studiet vil være å anse som arbeid i lovens forstand (herunder folketrygdloven § 14-10 femte ledd). 

Har fosterforeldre krav på omsorgspermisjon?

Ja. Reglene for omsorgspermisjon etter HTA § 20 gjelder også for fosterbarn, jf også kommentarene til bestemmelsen i SPH pkt. 7.3.20. 

Permisjon for utøving av verv

En av våre avdelingsdirektører har søkt om permisjon for en fireårsperiode for å ta et politisk verv. Vi vil gi permisjon fra virksomheten, men ikke fra stillingen som avdelingsdirektør. Har vi rett til det?

Vi mener at dere må gi vedkommende permisjon uten lønn fra stillingen som avdelingsdirektør. Det betyr at vedkommende har rett til å beholde stillingens tittel og lønn når personen kommer tilbake. Når det gjelder arbeidsoppgavene, er dere ikke forpliktet til å tilby samme oppgaver og ansvarsområde.

Vi har en ansatt som er aktuell som ordfører i kommunen for en periode på fire år. Er det opp til oss som virksomhet å vurdere om det kan gis permisjon for slike verv?

Ja. Når det gjelder rett til permisjon uten lønn for å utøve verv som ordfører, eller varaordfører, viser vi til SPH pkt. 10.8.5.2 hvor det heter. «Regjeringen henstiller til de enkelte administrasjoner om å være så velvillig som mulig når det gjelder søknader om permisjon uten lønn for å ivareta verv som ordfører.» 

Kan en ansatt, som er lokalpolitiker, få permisjon med lønn i inntil 12 dager per år?

Ja. Det kan gis permisjon med lønn i inntil 12 dager etter hovedavtalens § 39 for blant annet å delta i kommunestyremøte og andre kommunale organer som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov. Både kommunestyremøter og formannskapsmøter er hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), slik at det gis permisjon til slike møter. 

SPH pkt. 10.8.5.5 sier som følger:  

«Tjenestefrihet med lønn etter disse regler gis videre for deltakelse i møter i kommunestyrer, skolestyrer, jordstyrer og andre kommunale organer som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov. Det samme gjelder vervene som lagrettemann, domsmann og skjønnsmann som en oppnevnes til av kommunale organer». 

Bestemmelsen gir ikke rett til permisjon til politisk arbeid som for eksempel forberedelser til valg og deltagelse på nominasjonsmøter. 

Permisjon for tjeneste i forsvar/sivilforsvaret

Gjelder rett til permisjon med lønn kun i forbindelse med pliktig militær- og sivilforsvarstjenesten?

HTA § 21 gir rett til permisjon med lønn under militærtjeneste, tjeneste i sivilforsvaret og pliktig polititjeneste. Militær- og sivilforsvarstjenesten må være pålagt og pliktig for at lønn skal kunne utbetales etter bestemmelsen. 

En ansatt er innkalt til tre ukers kurs hos Sivilforsvaret. Skal permisjonen være med eller uten lønn?

Arbeidstaker skal etter HTA § 21 ha utbetalt full lønn, forutsatt at personen har seks måneders forutgående sammenhengende tjeneste i det statlige tariffområdet. Det skal gjøres trekk i den sivile lønnen når innkallingspapirene lyder på tjeneste i mer enn en uke (7 kalenderdager).  

Oppdatert: 4. juli 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.