NAV Nordland – God medbestemmelse, felles ansvar

NAV Nordland søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr. 400 000.

Om prosjektet

Målet med prosjektet var en felles samling for ledere og tillitsvalgte med tema «Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen». NAV Nordland ønsket å etablere en felles forståelse av avtaleverket. Videre ønsket de å skape større bevissthet og klarhet rundt de ulike rollene til ledere og tillitsvalgte. Erfaringsdeling på tvers av NAV-kontorene har vært et viktig middel for å nå målet om å styrke forutsetningene til et godt og understøttende samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

I etterkant av samlingen ble deltakerne bedt om å gi tilbakemelding på sin opplevelse av dagen, første gang ved dagens slutt, andre gang i en questback noen dager senere. Deltakerne var i stor grad fornøyd med både innholdet og gjennomføringen. Flere pekte på at det var en fin blanding mellom teori og praktiske oppgaver samt at det opplevdes som nyttig at ledere og tillitsvalgte deltok sammen. 

På questbacken svarte hele 90 prosent av respondentene at denne samlingen var viktig for utvikling av god medbestemmelse i egen enhet. Mange mente også at god medbestemmelse er viktig for enhetens evne til å levere gode tjenester. NAV Nordland erfarte at de kunne ha gjennomført enda flere caser eller arbeidsoppgaver som gruppene kunne jobbet sammen om og presentert i plenum.

Samarbeid med andre virksomheter

NAV-kontorer i Nordland deltok på samlingene.

Involvering av de tillitsvalgte 

Planlegging og gjennomføring av samlingene ble gjort i et samarbeid mellom fylkesdirektør og de fylkestillitsvalgte. Selve arbeidsformen med at dette ble gjennomført av både arbeidsgiver og tillitsvalgte gjør at vi ble bedre kjent noe som igjen øker trygghet og samhold mellom fylkesdirektør og de tillitsvalgte.

Kontaktperson for prosjektet

Ina Smith Myrmell

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord