Toppleder

Å bli toppleder for en virksomhet kan oppleves som et stort skifte. Du er nå ansvarlig for hele virksomheten, og er mye mer synlig både internt og eksternt. Ledergruppen er ditt viktigste strategiske organ.

Disse sidene ble laget før Grunnlag for god ledelse i staten ble lansert av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i april 2024. Dette vil etter hvert bli justert med  nye fagsider.

Daværende skattedirektør Hans Christian Holte om topplederrollen

Når du går inn i en topplederrolle, har du høyst sannsynlig en god porsjon ledererfaring med deg i kofferten. Rollen innebærer likevel at du må tilegne deg nye kompetanser. Lederskiftet gjør at du må vie oppmerksomhet til andre og nye områder, men på hvilken måte vil selvsagt være avhengig av hva slags virksomhet du er leder for.

Disse sidene hjelper deg til å reflektere over din nye rolle som toppleder. Kjenner du andre ledere i tilsvarende stilling? Det kan være nyttig å diskutere egen rolle med både din forgjenger og andre erfarne toppledere.

Du er ansvarlig

Som toppleder er det du som er ansvarlig for hele virksomheten. Selv om du har ledere og medarbeidere under deg i organisasjonen, med både ansvar og beslutningsmyndighet, er det du som til syvende og sist må svare for alt som foregår. Ledere under deg har et beslutningsansvar som innebærer at de kan beslutte på vegne av deg. Du har delegert personalansvaret for medarbeiderne til lederne under deg, men hvis en krise rammer virksomheten, er det du som må stå støtt og styre skuta.

Hvordan forbereder du deg på å håndtere uforutsette hendelser? Har din virksomhet et system for krisehåndtering?

Jobb internt og eksternt

Som toppleder må du være både innenriks- og utenriksminister. Du er en viktig rollemodell for dine ansatte. Dine nærmeste medarbeidere er ledergruppen din, og de er også ditt viktigste strategiske organ. Det er gjennom disse lederne du kan styre og lede de øvrige medarbeiderne i virksomheten.

Har du en effektiv ledergruppe? Går du foran som et godt eksempel og jobber aktivt for å oppnå den kulturen du ønsker?

I tillegg til å jobbe aktivt med å bygge relasjoner internt, bør du jobbe for å skape gode relasjoner med eksterne aktører og god samordning med andre offentlige aktører.

Hvordan bør du som toppleder jobbe for å ha en god relasjon til departementet din virksomhet sorterer under? Hvilke andre parter og interessenter, både offentlige og private, bør virksomheten ha en god relasjon til?

Kommuniser tydelig

Kommunikasjon er viktig på alle ledernivåer. Når du blir toppleder møter du noen nye utfordringer, blant annet må du kanskje forholde deg til media i større grad. I de senere årene har vi sett at virksomhetsledere oftere blir dratt aktivt inn i mediedebatter. I spørsmål der politikere tidligere har pleid å uttale seg, blir nå embetsverket i større grad satt i søkelyset.

Avhengig av hvor synlig virksomheten er i det offentlige rom, må du som toppleder være bevisst på om det du sier kan få en politisk betydning. I enkelte tilfeller er det også viktig å være i forkant av pressen, slik at du kan være med på å sette dagsorden.

Hvordan vil du gripe dette an i din rolle? Har du en kommunikasjonsavdeling å støtte deg til?

Reflekter over din overgang

Når du beveger deg oppover i lederhierarkiet og blir toppleder, må du tenke og agere annerledes på en del områder. Figuren under kan gi deg et utgangspunkt for refleksjon. Tenk over om du har endret innstilling til disse områdene siden du ble toppleder. Er det andre områder som er viktige for deg? Hva betyr dette for din lederrolle?

Illustrasjonen viser hvordan toppleders fokus må ligge langt mer på det strategiske enn operasjonelle i en virksomhet. Toppleder må ha større fokus på veiledning enn produksjon, ha god oversikt og et stort eksternt fokus.

Disse spørsmålene kan hjelpe deg i refleksjonsarbeidet ditt:

  1. På hvilken måte har rollen din endret seg i overgangen til å bli toppleder?
  2. Hva gjør du mer av nå?
  3. Hva gjør du mindre av, eller hva har du sluttet med i din nye rolle?
  4. Hvilke kompetanser er viktige i din rolle?
  5. Hvilke nye kompetanser har du tilegnet deg?

Kompetanseområder for toppleder

Systemkompetanse – forstå forvaltningen

Som toppleder må du forstå og kjenne forvaltningen godt. Du må ha god innsikt i hva det vil si å være en del av et politisk system med ulike forvaltningsnivåer, og med en gitt budsjettprosess. Du må ha politisk teft. Det vil si at du forstår hvilket handlingsrom du har med nåværende politisk ledelse, tatt i betraktning målene til regjeringen, sammensetningen på Stortinget og hvilket budsjettomfang din virksomhet kan få.

Hvordan ser det politiske landskapet ut nå? Hvor godt forstår du forholdet mellom fag og politikk? Evner du å balansere mellom disse to? Hvordan vet du når du har nok kunnskap til å ta en beslutning?

Som toppleder i offentlig sektor må du forstå virksomhetens samfunnsoppdrag. Du bør ha et godt svar hvis medarbeiderne spør «hvorfor gjør vi dette?» Toppledere må kjenne samfunnsoppdraget både for egen sektor og for offentlig sektor forøvrig – og hvordan virksomheten skal bidra til å løse det. Noen samfunnsoppdrag er relativt avgrensede, mens andre er mer komplekse.

Forstår du hva slags samfunnsoppdrag din virksomhet er ansvarlig for, og hvem dere må samarbeide med for å løse dette? Evner du å se virksomheten fra brukernes perspektiv? Ser du sammenheng i tjenestene på tvers av sektorer?

Som ny i topplederrollen må du være bevisst hvilket ansvar du har som arbeidsgiver. Du har blant annet ansvar for å utvikle en profesjonell og tydelig arbeidsgiverfunksjon i din virksomhet. Les mer om virksomhetsleders rolle i partssamarbeidet. 

Ofte er det toppleder som leder forhandlingene med tjenestemannsorganisasjonene i omstillingsprosesser. Derfor vil du ha behov for forhandlingskompetanse.

Er du tydelig og synlig i omstillingsprosesser? Vet du hvilke muligheter og begrensninger du har i en omstillingsprosess?

Relasjonskompetanse – få med deg folka

Som toppleder er du en veldig viktig rollemodell med et stort ansvar knyttet til arbeidsmiljø og kultur. Du er avhengig av tillit hos dine ansatte. For å oppnå dette er det viktig at du er synlig i organisasjonen, kommuniserer godt og forstår nødvendigheten av god forankring. Husk at det du sier vil ha stor innvirkning og betydning for de ansatte i organisasjonen.

Har du tenkt over at informasjon fra deg som toppleder kan komme brått på de ansatte, som ikke nødvendigvis har vært involvert i alle prosessene som har foregått i ledergruppa?

Du er toppleder 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Det vil si at du representerer virksomheten din i alt du sier og gjør, til enhver tid. Du opplever kanskje at rollen gjør deg litt ensom, da det blant annet ikke er alt du kan diskutere med kollegaer lenger. Du vil også kunne oppleve at de ansatte synes det er vanskeligere å oppsøke deg enn ledere på lavere nivå.

Har du tenkt gjennom hvordan du ønsker å være tilgjengelig? Hvordan påvirker type virksomhet, størrelse og lokasjon valg av kommunikasjonsstrategier?

Bruk tid og ressurser på å bygge ledergruppen din. Lederne er dine viktigste støttespillere. Det er avgjørende at du skaper en ledergruppe med høy grad av trygghet, hvor hver deltaker opplever å ha utbytte av å være en del av gruppen. Ta de viktige samtalene med lederne dine – de trenger tilbakemelding fra deg. Vær tydelig på hvordan hver leder bidrar til helheten. I tillegg til å være din nærmeste allierte, er ledergruppen også ditt viktigste strategisk organ.

Tenk gjennom hvordan din ledergruppe fungerer. Har ledergruppen riktig sammensetning og den kompetansen den trenger?

Utviklingskompetanse – skap endring

Å få ansvar for en virksomhet kan sammenlignes med å hoppe på et tog i fart. Du tar over en virksomhet i full drift, hvor det allerede finnes en strategi, bestemte mål, et budsjett og en kultur. Å endre retningen på et slikt tog er ikke gjort over natten. Som toppleder må du bestemme deg for retning og hva du ønsker å oppnå, og beskrive dette i et klart og enkelt språk. Dette krever god planlegging både på kort og lang sikt. Skal du endre kursen på toget, er det viktig at du inviterer til motforestillinger. Embetsverket har både rett og plikt til å si ifra om de ikke er enige i det du som virksomhetsleder gjør.

Er du nysgjerrig nok i rollen din? Etterspør du initiativ knyttet til utvikling og fornyelse? Er du åpen for råd fra dine medarbeidere og ledere?

Du er leder i en ny tid, og som toppleder må du blant annet forstå hvordan digitaliseringen fører til nye arbeidsformer. I slike prosesser er det ikke nødvendig at du kjenner alle de tekniske detaljene, men du må se digitaliseringens rolle og muligheter på et overordnet nivå, stille de viktige spørsmålene og bidra til fremdrift i prosessen.

Forstår du nødvendigheten av digitalisering, og hva dette gjør med lederrollen din? Går du foran som en god rollemodell og snakker positivt om endringene? Setter du brukerne, både interne og eksterne, først? Og forstår du deres behov?

Resultatkompetanse – realiser gevinster

Som toppleder må du sette gode styringsparametere for å kunne dokumentere resultater og hente ut gevinster. Det vil si at du må kjenne til alle virksomhetens prosjekter og vite hva forventede gevinster av disse er. Snakk om hva som ligger i gevinstrealisering, slik at dere får en felles forståelse for dette i ledergruppen og i virksomheten forøvrig.

Hva er kvalitative og hva er kvantitative gevinster? Har dere tydelige og målbare mål? Hva er organisasjonens gevinster, og hva er gevinstene for samfunnet?

I en tid der det forventes at offentlig forvaltning yter større innsats med mindre ressurser, må du som toppleder forvente at alle aktiviteter og prosjekter som settes i gang gir verdi. Du må stille krav til dine ledere om at de veileder sine ansatte i arbeidet med å beregne både kostnader og gevinster ved utforming av nye prosjektplaner.

Om ikke dette allerede er gjort, må du planlegge og organisere aktiviteter for å hente ut disse gevinstene. Som toppleder må du vise at dette er prioriterte aktiviteter som det skal settes av ressurser til.

Er dine ledere flinke nok til å ta eierskap til slike prosesser? Forstår dine ansatte hva gevinstene betyr for virksomheten og for samfunnet? I hvilken grad er det tradisjon for å involvere interessenter og brukere tidlig i et utviklingsløp?

Andre ledernivåer

 

Kompetanseheving for deg som er toppleder

Oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.