Kriminalomsorgen Indre Østfold fengsel - Lederutvikling og medarbeiderskap

Indre Østfold fengsel søkte om kompetansemidler innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 500 000.

Om prosjektet

Kriminalomsorgen som helhet og Indre Østfold fengsel som enhet, sto ved søknadstidspunktet ovenfor omorganiseringsprosesser. Hvordan kriminalomsorgen skulle organiseres fremover, og hva dette ville bety for den enkelte medarbeider, var noe usikkert. For å kunne møte utfordringene på en god måte, ønsket vi å ha fokus på opplæring av ledere og alle medarbeidere.

Målet var å styrke vår totale kvalitet, heve hver og en ansatt og styrke samarbeid og arbeidsmiljø, samt redusere fraværet, øke nærværet, hindre utstøting og få flere til å stå lengre i jobb!

Erfaring gjennom hele prosjektet = Nyttig og utviklende! Både for den enkelte medarbeider og for fengselet totalt. Vi har hatt fokus på lojalitet og samhold – ”VI-kultur”. Snakket om forventninger, medvirkning og plikter - som enkeltperson, i avdeling, for fengselets og kriminalomsorgens målsettinger.

Ledergruppa har gjennom flere samlinger fått styrket samholdet og følelsen av å være i et team. Et team som kan diskutere og finne gode løsninger sammen. Et team som er trygge på lojaliteten til hverandre og til beslutninger som er tatt. Et team som dermed er bedre rustet til å lede, vise vei og samarbeide – både i ledergruppa, og for sine medarbeidere for øvrig. Vi har gjennomm samlinger, avdelingsvis og for fengselet i samlet tropp, har hatt fokus på ”VI-kultur”. Vi har jobbet i grupper og engasjementet har vær stort.

Noen av spørsmålene vi jobbet med: I hvilken retning påvirker jeg/vi arbeidsmiljø, situasjoner, avgjørelser? Hvordan snakker jeg/vi om mine/våre kollegaer? Takler jeg/vi utfordrende situasjoner? Hvordan håndterer/mottar jeg/vi negativitet? Hvordan håndterer/mottar jeg/vi positivitet? Hvordan håndterer/mottar jeg/vi forslag og beslutninger om endring? Bidrar jeg/vi til et godt arbeidsmiljø? Er jeg en god kollega? Hva er en god kollega? Er jeg/vi lojale? (bevisst illojalitet/ubevisst illjoalitet el. lojalitet) Hvem er viktigst i et fengsel? Hvordan snakker jeg/vi om arbeidsplassen og ledelsen? Hvordan tar vi imot nye kollegaer?

Spørsmålene skapte diskusjoner og tidvis store utfordringer, men v/ ekstra samlinger og gjennomførte en til en samtaler, synes vi å ha kommet styrket ut av det. Prosjektet har bidratt til større forståelse for hverandres arbeidsoppgaver og utfordringer i hverdagen, på tvers av avdelingene i fengselet. I løpet av neste halvår vil Indre Østfold fengsel utvides med 102 soningsplasser. Utvidelsen vil kreve ca. 100 nye tjenestemenn! I denne forbindelse ser vi nytteverdien av gjennomførte prosjekt.

En styrket ”VI-kultur” synes å være et godt utgangspunkt for prosessen vi nå er i gang med, og skal igjennom. For å ta vare på fokuset på lederutvikling og medarbeiderskap, har vi ansatt også en rådgiver i et engasjement. Han vil være en viktig støttespiller under omstillingsprosessen. Lederutvikling og medarbeiderskap vil alltid være en del av vårt kontinuerlige HMS-arbeid.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært med hele veien - gjennom møter, informasjon og mulighet/oppfordring til innspill.

Spredning

Vi har gjennom møter og samlinger delt våre erfaringer fra prosjektet med kollegaer i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og andre.

Kontaktperson for prosjektet

Linda Gangnes

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord