DSS - Teamutvikling av prosjektledere og gruppeledere

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) søkte om midler innenfor kategorien "organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 313 500.

Om prosjektet

De ønskete effektene av utviklingsprogrammet var som følger:

  • Avklaring av roller, forventninger og oppgaver
  • Klarere spilleregler
  • Økt trivsel og arbeidsglede
  • Større relasjonelle ferdigheter
  • Felles begrepsapparat
  • Sterkere lagfølelse
  • Færre konflikter og bedre kommunikasjon

Vurderingen er som følger:

Deltakerne på programmet har mange ulike stillingsbenevnelser, og de har alle koordinerings- og fagansvar uten å ha personalansvar. Deltakerne har jobbet individuelt med forarbeid og etterarbeid.

På samlingene har deltakerne til dels jobbet i basisgrupper som har vært sammensatt ut fra likhet, det vil si hvorvidt de leder faste eller rullerende team og at de leder team av tilsvarende størrelse. For eksempel har prosjektlederne/prosessledere vært i samme basisgruppe. Måloppnåelse er vurdert på bakgrunn av evalueringsskjema fra deltakerne i etterkant av hver samling, samt en mer omfattende nullpunktmåling og avslutningsmåling. I nullpunktmåling og avslutningsmåling har det både vært egenrapportering, og tilbakemelding fra inntil tre medarbeidere som jobber i deltakernes team/gruppe.

I tillegg til å analysere rapportene fra disse målingene har arbeidsgruppen fra HR deltatt på alle samlingene, og har sammen med leverandør mer skjønnsmessig diskutert hvorvidt det virker som om deltakerne har lyktes med å ta i bruk sin nye kompetanse og i hvilken grad de ulike kursmodulene har hatt effekt. Hovedkonklusjonen er at måloppnåelsen av programmet er god. Deltakerne har blitt tryggere og mer reflekterte i forhold til sin rolle, rapporterer å ha et mer avklart forhold og arbeidsdeling med sin personalleder i linjen, og gruppeledere fra samme seksjoner har blitt mer samsnakket på problemstillinger de møter i gruppelederrollen.

Alle deltakerne har jobbet med individuelle utviklingsmål gjennom programmet, og tilbakemeldinger i samlingen viser at flertallet har hevet seg på områdene de har jobbet fokusert med. I forbindelse med presentasjon av egne handlingsplaner vet vi også at flere deltakere har satt seg nye og justerte mål, som de jobber med i etterkant av programmet. Gjennom basisgruppene som deltakerne har jobbet i har de bygget nettverk, og noen har meldt tilbake at de aktivt trekker på gruppen i forhold til å diskutere problemstillinger.

Generelt har deltakerne meldt tilbake i evalueringsskjemaene at alle samlingene har vært enten relevante eller svært relevante i forhold til egen arbeidshverdag, og at det de har lært vil være nyttig i arbeidshverdagen. Av alle de evalueringsskjemaene som er sendt inn er det kun to samlinger hvor en enkelt person har svart at denne samlingen ikke var relevant for vedkommendes arbeidshverdag. Vi er dermed totalt sett svært tilfreds med hvor treffsikkert det faglige innholdet har vært i forhold til målgruppen. Vi vurderer at den forankringsjobben som ble gjort i forkant knyttet til den enkeltes personalleder har øket forpliktelsen til programmet og effekten av programmet, sammenlignet med andre utviklingstilbud vi har gjennomført tidligere.

Det er dessverre en generell svakhet knyttet til denne typen utviklingstiltak at det kan være komplisert å måle effekter. De ønskete effektene knyttet til "Økt trivsel og arbeidsglede" og "Sterkere lagfølelse" er det vi anser vanskeligst å vurdere, også fordi det som kjent er mange andre forhold enn gruppeleder som påvirker dette. Vi har gjennomført en medarbeiderundersøkelse i DSS mens programmet pågikk, og aggregert til virksomhetsnivå skåret "Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min" 3,9 av 5 mulige og "I min enhet hjelper og støtter vi hverandre" 4,1 av 5 mulige (Avant undersøkelse).

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte var delaktige i søknadsprosessen og har vært informert om programmet gjennom Samarbeidsmøtet på virksomhetsnivå.

Spredning

Programmet og evalueringen av dette er nylig gjennomført. Spredning er derfor ikke igangsatt ennå. Vi planlegger følgende:

- Frokostmøte i egen regi hvor andre statlige virksomheter inviteres til å høre om våre erfaringer med utviklingstiltaket (tentativt ferbruar-mars)
- Forespørre DIFI om det er relevant å presentere noe fra piloten på et forkostmøte hos dere

Kontaktperson for prosjektet

Kirsten Jahr Kordahl

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord