Praktisk informasjon

Hvordan bli med på mobilitetsprogrammet? Hvem melder virksomheten på? Hva vil det kreve og hva kan dere forvente? Slik kan du og din virksomhet melde dere på og delta på Mobilitetsprogrammet - steg for steg:

1. Melde på virksomheten

Mobilitetsprogrammet retter mot virksomheter. Både ledere og medarbeidere kan ta initiativ til å delta i programmet, men påmeldingen må være forankret i virksomhetens ledelse. Det er på virksomhetsnivå forpliktelsen skal ligge. Utbyttet av kompetansesamarbeid og utveksling vil komme på både medarbeider- og virksomhetsnivå.

I tillegg til samarbeid mellom virksomheter, egner rammeverket i Mobilitetsprogrammet seg også for bruk internt i virksomheter - eller innad i sektorer. Det gir også et godt utgangspunkt for regionale kompetansesamarbeid. Uansett om kompetansesamarbeidet skal gjennomføres på tvers av virksomheter, på tvers av  forvaltningsnivå i sektorer eller innad i en virksomhet så krever Mobilitetsprogrammet påmelding.

Påmeldingskjemaet finner du her (påmelding er for tiden ikke tilgjenglig)

2. Kobles sammen med annen/andre virksomheter

Mobilitetsprogrammet er bygget opp rundt kompetansesamarbeid mellom virksomheter. Samarbeidspartnere finner dere selv eller dere ber om koblingshjelp fra oss i programmet. Noen vil kanskje allerede ha identifisert samarbeidspartnere med faglige eller strategisk viktige grenseflater når dere melder dere på. Andre vil tenke at programmet tilbyr en ny arena for kompetanseutvikling for sine medarbeidere, uten å ha en klar formening om hvilke virksomheter de ønsker samarbeid med. Begge deler er gode utgangspunkt for å melde seg på Mobilitetsprogrammet. Vi som jobber i programmet bistår i å få på plass relevante koblinger, og i praksis innebærer dette at virksomheter som ikke har meldt seg på programmet selv kan bli kontaktet fordi de er oppgitt som ønskede samarbeidspartnere av andre. Vi oppfordrer alle til å være åpne for deltakelse, og utnytte deltakelse på Mobilitetsprogrammet som et virkemiddel for strategisk kompetanseutvikling. 

Les mer om å inngå kompetansesamarbeid

3. Signere samarbeidsavtale

Virksomhetene som skal inngå kompetansesamarbeid møtes når samarbeidsavtalen skal signeres. På dette første møtet avklares forventninger, formål, rammer og betingelser. Formål og ønsket effekt avgjør om utvekslingen gjennomføres i form av hospitering, kortere utveksling eller rotasjon (= gjensidig utveksling av medarbeidere). Samarbeidsavtalen signeres på ledernivå, på vegne av virksomheten. Programkontoret organiserer dette møtet, for å sikre en god forankring og oppstart av samarbeidet.  

Samarbeidsavtalen definerer hvem som inngår avtalen, lengde og form på utvekslingen, formål, lønnsforpliktelser, oppsigelse og endringer.  

Malen for samarbeidsavtale mellom deltakende virksomheter på Mobilitetsprogrammet

4. Kom i gang - og gjennomfør!

Når virksomhetene har signert samarbeidsavtalen er dere igang! Det skal være enkelt å delta på Mobilitetsprogrammet, derfor støttes gjennomføringen av steg-for-steg veilederen som byr på det du trenger av bevisstgjøring, maler og sjekklister - når du trenger det. Dette hjelper både virksomhet og medarbeidere til å avklare forventninger, legge en plan for oppgaver og leveranser, og få til læring og deling.

Erfaring viser at det er viktig å stoppe opp og reflektere over læringen underveis. Medarbeidere på utveksling blir bevisst både ulikheter og fellesnevnere knyttet til kultur, ledelse og styring. De gjør seg også erfaringer knyttet til arbeidsprosesser, metoder og praksis. Denne innsikten må deles med med både avgivende og mottakende virksomhet, både underveis og i etterkant av programmet. Det er også viktig at virksomhetene etterspør denne kompetansen, om de skal kunne fra nytte av den på virksomhetsnivå. Den digitale veilederen skal bidra til å holde «læringstrykket» oppe gjennom utvekslingsperioden.

5. Deling og læring

Utbyttet av Mobilitetsprogrammet skal løftes fra individ til virksomhetsnivå. I den digitale steg-for-steg veilederen vil dere finne verktøy, maler, gode råd og konkrete oppdrag som bidrar til at erfaringsutveksling og organisasjonslæring faktisk realiseres, både underveis og i etterkant av programmet. Først når virksomheten har dratt nytte av den nye kompetansen medarbeideren har fått, er målet nådd. Derfor er det også viktig å sørge for en god retur til egen virksomhet.

Evaluering er også et sentralt element i enhver læringsprosess fordi det setter igang viktige refleksjoner: Hva fungerte bra og hva kunne vært gjort annerledes? Hvilket utbytte sitter dere igjen med, både på medarbeider- og virksomhetsnivå. Evaluering gir også viktige innspill på hvordan Mobiltetsprogrammet er rigget, siden det gjennomføres som en pilot med formål om å høste erfaringer som tilrettelegger for god videreføring.

Praktiske spørsmål

Her har vi samlet opp en del spørsmål fra interessenter, som vi tror er av interesse for flere. 

Hvorfor er det virksomheten som skal melde seg på, og ikke enkeltmedarbeidere?

Det er en kjent utfordring med dagens hospiteringspraksis at erfaringene medarbeidere får gjennom utveksling forblir taus. Ny kompetanse blir ikke utnyttet etter at den ansatte returnerer til egen arbeidsgiver. Det er derfor krevende å løfte utbyttet til virksomhetsnivå. Formålet med påmelding på virksomhetsnivå er å understreke viktigheten av at mobilitet kan utnyttes som et virkemiddel i virksomhetens strategiske kompetansestyring. Beslutningen om å delta bør eies av, og være forankret i, ledelsen. Ansvaret for implementering bør ligge hos de faglige lederne i linja. Initiativet til å delta på Mobilitetsprogrammet kan fortsatt komme fra engasjerte medarbeidere, men ansvaret for at virksomheten drar nytte av mobilitet ligger på organisasjonsnivå.

Hvorfor gjennomføres Mobilitetsprogrammet som en pilot?

Første runden av Mobilitetsprogrammet gjennomføres som en pilot fordi vi ønsker å teste ut nye måter å jobbe med mobilitet på, høste erfaringer og lære av disse. Piloten gjennomføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid mellom Difi/nå DFØ og DSS. Piloten skal gjennomføres og evalueres innen utgangen av 2020. Evalueringen vil ligge til grunn for eventuell videreføring og nødvendige justeringer.

Nytt i Mobilitetsprogrammet, sammenlignet med tidligere hospiteringspraksis, er at vi har: 

  • strammet opp rammene gjennom å anbefale av utvekslingen begrenses til en varighet på seks måneder.
  • tester ut ulike måter å gjennomføre utveksling på  (hospitering, rotasjon/gjensidig jobbytte eller kortere utveksling) for å få til en mer fleksibel gjennomføring i tråd med virksomhetenes behov.
  • bistår med å koble virksomheter sammen, og sørger for at dere får en god start på kompetansesamarbeidet.
Hvilken støtte får vi som virksomhet i gjennomføringen av Mobilitetsprogrammet?

Når dere har meldt dere på, bistår programkontoret dere som virksomhet med å finne relevante samarbeidspartnere -  dersom dere ikke allerede har identifisert og kontaktet disse selv. Vi fasiliterer det første møtet mellom samarbeidende virksomheter, der kontrakt skal signeres. Formålet er å sikre at dere får en god samtale om faglige og strategiske grenseflater, og at dere får diskutert hva dere ønsker å oppnå.

Når samarbeidsavtalen er signert, «tikker» det i gang et digitalt prosessverktøy. Der har vi samlet beste praksis, både i form av bevisstgjørende spørsmål, maler, sjekklister og forslag til aktiviteter som sikrer læring og deling – både underveis og i etterkant av utvekslingsperioden. Det digitale prosessverktøyet er utformet som en steg-for-steg veileder. Gjennom verktøyet kan vi som arbeider med programmet, følge opp virksomhetene der dere er i prosessen, og «pushe» relevante oppgaver og aktiviteter i oppstart, gjennomføring og avslutning.

Må vi sette igang kompetansesamarbeidet umiddelbart etter påmelding?

Piloten skal gjennomføres og evalueres innen utgangen av 2020. Derfor er påmeldingsfristen satt til 5. februar, slik av avtaler kan signeres og samarbeid komme i gang. Gode koblinger mellom påmeldte virksomheter krever samtidig påmelding. Gjennomføringstidspunkt blir virksomhetene enige om når de møtes. Det eneste kravet fra programmet side er at utvekslingen er gjennomført innen cirka 15. november i 2020. Dette så vi rekker å evaluere piloten og komme med anbefaling for videreføring innen utgangen av 2020. Dersom dere for eksempel ønsker å gjennomføre utveksling i form av et seks måneders hospiteringsopphold, må dette igangsettes rundt 15. mars 2020.

Utveksling skal være gjensidig - hva innebærer det i praksis?

Prinsippet om gjensidighet gjelder på virksomhetsnivå. Det innebærer at virksomheten som melder seg på Mobilitetsprogrammet både skal sende ut og ta i mot kompetanse og ressurser. Det kan være ulike enheter/avdelinger i en virksomhet som sender ut og tar i mot. 

 

Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord