Relevant regelverk for traineeprogrammet

Når du ansetter gjennom traineeprogrammet, gjelder de vanlige reglene for ansettelse, med noen unntak. Her får du en oversikt.

Hjemler for ansettelse, tilrettelegging og personvern
Lovtema Hjemler i lovverket
Midlertidig ansettelse og unntak fra offentlig utlysning

Forskrift til statsansatteloven

§ 3a. Unntak fra offentlig utlysning

(2) Ansettes en person som har gjennomført traineeprogram etter § 5 andre ledd i samme virksomhet og som er kvalifisert for stillingen, kan det gjøres unntak fra kravet om offentlig utlysning i statsansatteloven § 4.

 

§ 5. Praksisarbeid

(2) Deltaker i et traineeprogram for personer med funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring kan ansettes midlertidig i inntil to år, med adgang til ett års forlengelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gi nærmere regler om programmets omfang og innhold.

 

Positiv særbehandling

 

Diskriminerings- og likestillingsloven § 11

Positiv særbehandling på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd er tillatt hvis 

a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,

b) det er et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå og hvor inngripende særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og

c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd

Offentlig søkerliste

Det kan utgis en liste over søkernes utdanning, kjønn og lignende, men listen over søkere skal ikke inneholde navn. Årsaken til dette er at det er en sensitiv personopplysning at man har nedsatt funksjonevne.

Krav til tilrettelegging

Arbeidsmiljøloven § 4-2

2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger.

 

Diskriminerings- og likestillingsloven § 22

§ 22.Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på

 

a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse

b) kostnadene ved tilretteleggingen

c) virksomhetens ressurser

Personvern og rapportering

Personopplysningsloven § 8 og 9

Når du skal rapportere på fem-prosentmålet i årsrapporten, skal stillingen programmet telles med.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger knyttet til rapportering på fem-prosentmålet er personopplysningsloven § 8§ 9

Personvernombudet i virksomheten skal rådføres før behandlingen av opplysninger om deltakere i traineeprogrammet tar til.
Rådføringsplikten følger av personopplysningsloven § 9 andre ledd.

Søkere som har hull i cv-en eller nedsatt funksjonsevne må gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Oppdatert: 26. november 2021

Kontakt

Traineeprogrammet i staten

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord