Kva er traineeprogrammet?

Traineeprogrammet i staten er eit rekrutteringsprogram som er oppretta for å utvikle det inkluderande perspektivet i personalarbeidet i staten. Programmet skal gi personar med nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en relevant arbeidserfaring.

Skal du presentere traineeprogrammet for leiargruppa? Last ned PPTen over

Staten som arbeidsgjevar ynskjer å nytte den kompetansen og arbeidskrafta som personar med nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en har. Som arbeidsgjevar er det ein del av samfunnsoppdraget å jobbe for at arbeidsplassen skal vere ein inkluderande plass. Traineeprogrammet er eit av fleire verkemiddel i dette arbeidet.

Verksemdene som deltek i programmet lyser ut ordinære, midlertidige stillingar eksklusivt til personar med nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en, samt høgare utdanning. Ved å delta i programmet får statlege verksemder hjelp og støtte til rekrutteringsprosessen. Medarbeidaren tek del i DFØ sitt medarbeidarutviklingsprogram.

Stillingane i programmet

Stillingane i traineeprogrammet kan vare i to år, med høve til forlenging i inntil eit år. Etter gjennomført program kan stillinga gjerast om til fast stilling, utan at ho må lysast ut på nytt.

Det er berre personar med nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en som kan søkje på stillingane.

Finne dei rette søkjarane

Mange statlege arbeidsgjevarar fortel at dei ikkje får søkjarar som kryssar av for at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en i søknaden.

For å bli vurdert som kandidat til stillingar gjennom traineeprogrammet, må personar krysse av eller verifisere på anna vis at dei er personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. 

Forsking viser at arbeidsgjevarar som har eit velfungerande mangfald på arbeidsplassen ofte skapar eit betre klima for å samarbeide om effektive og innovative løysingar. I ei tid med stadig meir komplekse problemstillingar i arbeidslivet, er mangfald ein fordel. Programmet kan dermed gje verksemdene starthjelp for å koma i gang med å utvikle eit større mangfald på arbeidsplassen.

Traineeprogrammet som ein del av inkluderingsdugnaden

Traineeprogrammet vart fyrst sett i gang tidleg på 2000-talet og vart då sett i samanheng med eit av delmåla i den dåverande avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Programmet blir no sett som eit verkemiddel i arbeidet med å nå målsetjinga i inkluderingsdugnaden.

Inkluderingsdugnaden er regjeringa si satsing for å få fleire i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskrafta til dei som er utanfor arbeidslivet. Målsetjinga er at minst fem prosent av nytilsette i staten skal vera personar med nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en. Arbeidsgjevar skal rapportere om korleis dei jobbar for å nå målet.

Midlertidige ordinære stillingar blir også rekna med i fem prosent-målet. Programmet er difor eit verkemiddel for statlege verksemder for å oppnå resultat i inkluderingsdugnaden.

 

Oppdatert: 14. januar 2022

Kontakt

Traineeprogrammet i staten

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord