Personvern og regelverk

Lovverket begrenser muligheten for å innhente opplysninger om søkernes helse eller nedsatte funksjonsevne. Personopplysnings- loven åpner imidlertid for å behandle enkelte opplysninger for statistiske formål.

Vær oppmerksom ved få nyansatte

Virksomheter som har gjort færre enn fem nyansettelser i perioden, skal ikke rapportere prosentandelen med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i årsrapporten. Årsaken er hensynet til personvernet, fordi færre enn fem ansettelser kan utgjøre en risiko for at den eller de det gjelder kan identifiseres. I virksomheter med få nyansettelser kan det være aktuelt å bruke en lengre måleperiode. Dette må virksomheten avklare med overordnet departement.

Personvernombudet skal spørres om råd

Å behandle personopplysninger som grunnlag for å rapportere på 5%-målet må skje på grunnlag av personopplysningsloven §§ 8 og 9. Personopplysningsloven § 9 gir rettsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger for statistiske formål.

Det er viktig å rådføre seg med personvernombudet i virksomheten før behandlingen av opplysninger tar til, selv om den skjer for statistiske formål. Rådføringsplikten følger av personopplysningsloven § 9 andre ledd.

Den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene skal innhente personvernombudets vurdering av den konkrete behandlingen. Ombudets vurdering er ikke bindende. Det er fremdeles virksomhetens ansvar å sørge for at behandlingen er lovlig.

Det gjelder ingen særskilte formkrav eller dokumentasjonskrav for personvernombudets vurdering, men virksomheten har et generelt ansvar for å kunne påvise at lovens regler er fulgt, jf. forordningen artikkel 5 nr. 2. Virksomheten må derfor på vanlig måte kunne påvise at vilkåret om rådgivning er oppfylt.

Dataminimering

Det er et grunnleggende personvernprinsipp å registrere så få personopplysninger som mulig, og kun de personopplysningene som er relevante og nødvendige ut ifra formålet med registreringen. I personvernforordningen er dette kalt dataminimering.

Derfor er det viktig at dere finner løsninger som gjør at dere kan rapportere på antallet ansatte i målgruppen for inkluderingsdugnaden uten at man klarer å identifisere disse.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger som grunnlag for rapporteringen vil kunne skje på grunnlag av personopplysningsloven §§8 og 9. Personopplysningsloven §9 gir rettsgrunnlag for behandling av særlige kategorier personopplysninger for statistiske formål dersom samfunnets interesse til å behandle opplysningene klart overgår ulempene for den enkelte.

Regelverket i inkluderingsdugnaden

Kravet om å rapportere om inkluderingsdugnaden er beskrevet i rundskriv til fellesføringer i tildelingsbrevene og detaljert i en personalmelding i 2019.  Fellesføring i tildelingsbrevene for 2021 er den samme som for 2020. 

Rundskriv til fellesføringer i tildelingsbrevene for 2020

Tidligere rundskriv

Rundskriv til fellesføringer i tildelingsbrevene for 2019

Rundskriv til fellesføringer i supplerende tildelingsbrev for 2018 

Personalmeldinger 

PM-2019-2: Inkluderingsdugnaden: Dette må du huske på når du rapporterer

PM-2019-5 Inkluderingsdugnaden – førebels tilsette skal teljast med omsyn til 5%-målet

Hensynet til personvernet

Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven begrenser muligheten for å innhente opplysninger om søkernes helse eller nedsatte funksjonsevne. Personopplysningsloven åpner imidlertid for å behandle enkelte opplysninger for statistiske formål dersom samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte. 

Arbeidsgiver kan også ha en samtale med søkere om tilretteleggingsbehov og -muligheter.

Arbeidsmiljøloven

Likestillings- og diskrimineringsloven

Personopplysningsloven §§ 8 og 9

Oppdatert: 30. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord