Hvordan finne tallene?

Når du skal regne ut andelen nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må du vite hvor mange nyansatte som faller i denne kategorien og hvor mange nye ansettelser dere gjorde totalt i 2021.

Jobbportalen kan gi deg ufullstendige tall

Mange jobbportaler gir søkere anledning til å krysse av for  nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i søknaden.  Det er god praksis å gjøre søkerne oppmerksomme på at avkrysningene i jobbportalen danner grunnlag for statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Bruk gjerne jobbportalen som kilde i arbeidet med registrering og rapportering. Bare vær bevisst på at portalen mest sannsynlig ikke gir et fullstendig bilde av søkermassen. Mange søkere oppgir ikke nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i jobbsøknaden. Dette kan komme frem først når du er i dialog med kandidaten.

Vurder behovet for å samle opplysninger manuelt i tillegg til tall fra jobbportalen

Ikke lov å spørre om søkernes helse eller funksjonsnedsettelse

Det er klare begrensninger i arbeidsgivers adgang til å innhente opplysninger om søkernes helse eller funksjonsnedsettelse etter arbeidsmiljøloven og 
likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidsgiver kan imidlertid ha samtaler med arbeidstaker om tilretteleggingsbehov og tilretteleggingsmuligheter.

Selv om du kan hente tall fra jobbportalen, vil det kanskje være nødvendig å gjøre manuelle tellinger. Du finner disse tallene enklest ved å etablere rutiner for å samle de nødvendige tallene løpende gjennom året.

Det finnes flere måter å samle opplysninger under rekrutteringsprosessen. Vi har laget et verktøy for manuell telling og rapportering. Dette kan hjelpe deg til å telle manuelt for hver enkelt rekrutteringsprosess. Verktøyet oppsummerer tallene ved årets slutt, og gir informasjon som kan brukes som underlag for årsrapporten. Velg din måte å gjøre dette på.

Hvorfor registrere flere opplysninger enn det som er nødvendig for årsrapporteringen?

Verktøyet vi har laget fordrer at rekrutterende leder og HR-avdelingen fører oversikt over hvor mange fra målgruppen som søker, blir kalt inn til intervju og blir ansatt i hver enkelt rekrutteringsprosess. Oversikten tar også hensyn til at de to målgruppene skal vurderes hver for seg i forbindelse med innkalling til intervju. 

Oversikten legger opp til å registrere mer informasjon enn hva som er nødvendig å rapportere i årsrapporten. Årsaken er at disse tallene kan gi dere informasjon om hvor i prosessen inkluderingsarbeidet stopper opp, og hvilken av målgruppene dere ikke klarer å nå. Dette er kunnskap som dere kan bruke til å videreutvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for inkluderingsdugnaden.

Før du går i gang med å behandle opplysningene, skal du rådføre deg med personvernombudet i virksomheten. 

 

Oppdatert: 30. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord