Dette skal du rapportere

Virksomheten skal rapportere alle nye ansettelser i 2021 og andelen av disse nyansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I tillegg skal virksomhetene beskrive hvilke tiltak de har satt i gang, og om tiltakene har vært vellykkede og hva som eventuelt har vært utfordringer.

Viktige definisjoner

Søker med nedsatt funksjonsevne

Søker som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. 

Søker med hull i CV-en

Søker med hull i CV-en defineres som en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene. I fraværsperioden må søkeren enten ha vært aktivt arbeidssøkende uten å ha kommet i arbeid, eller ha hatt fravær grunnet sykdom, herunder psykisk sykdom, rus eller soning av straffedom. En person som på søknadstidspunktet har en fast stilling eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år, regnes ikke med.

NB! Vær oppmerksom på at ditt eierdepartement kan ha gitt noen tilleggskrav til rapportering på inkluderingsdugnaden i tildelingsbrevet for 2021 enn de felleskravene som er gitt av KMD i rundskrivet H-6/19.

Andelen nyansatte innenfor målgruppen

Virksomheten skal rapportere antall nyansatte totalt i 2021 og andelen av disse nyansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Disse ansettelsene skal telles med i andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en:

 • alle nyansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i faste stillinger
 • alle nyansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i ordinære midlertidige stillinger
 • deltakere i Traineeprogrammet i staten for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en som startet i virksomheten i 2021
 • alle nyansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i midlertidige administrative stillinger
 • ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, som går fra midlertidig til fast stilling gjennom en administrativ tilsetting (treårs-regelen)
 • ansatte fra målgruppen som kommer fra andre deler av staten skal regnes med (personer med hull i CV-en skal telles med kun hvis de har jobbet i andre deler av staten under ett år)
 • lærlinger som er i målgruppen

Disse ansettelsene skal ikke regnes med, men kan separat omtales i beskrivelsen av hvordan virksomhetene har jobbet med dugnaden:

 • arbeidstakere i praksisplass, som ikke er ansatt i virksomheten
 • beordringer

Særskilt om administrative ansettelser

Administrative ansettelser gjennomføres uten at stillingene lyses ut eller åpnes for konkurranse. Etter statsansatteloven kan ansettelser som varer inntil seks måneder skje administrativt, mens ansettelser som varer inntil 12 måneder kan skje administrativt dersom det er nedtegnet i virksomhetens personalreglement.

Administrative ansettelser kan bidra til at personer som ellers kan ha det vanskelig for å vinne fram i konkurransen om utlyste stillinger kan ansettes, og få arbeidserfaring. En offensiv eller betydelig økning i bruk av administrative ansettelser, vil likevel ikke være i tråd med intensjonen bak reglene om administrative ansettelser i statsansatteloven eller formålet med inkluderingsdugnaden.

Tiltak - hva har vært vellykkede og hva har vært utfordringer?

I tillegg til at du skal telle antall nyansettelser fra målgruppen, må du også beskrive hvilke tiltak dere har satt i gang for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målet om fem prosent.

Hvilke tiltak er satt i gang?

Det finnes ulike tiltak som kan støtte dere i dette arbeidet. De fleste tiltakene er knyttet til 

 • rekrutteringsprosessen (for eksempel å foreta en grundig jobbanalyse, å forbedre utlysningsteksten)
 • kompetanseheving blant ledere, tillitsvalgte og HR (for eksempel å lære opp ansatte som deltar i intervjuer, mangfoldsledelse)
 • kultur og holdninger (for eksempel å sette inkluderingsdugnaden på agenda på ledermøter)
 • deltakelse i Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning

Noen av tiltakene dere har satt i gang er kanskje ikke direkte knyttet til målgruppen for inkluderingsdugnaden, men vil gi dere som virksomhet erfaring med å inkludere personer som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet. Ett eksempel på dette kan være praksisplasser fra NAV. Praksisplasser skal ikke telles i årsrapporten, men kan gi erfaringer som dere kan dra nytte av når dere skal inkludere målgruppen til inkluderingsdugnaden.

Hvordan beskrive tiltakene?

I årsrapporten skal du omtale hvordan arbeidsformer og rutiner har vært tilpasset for å nå 5 %-målet, og beskrive hvor vellykkede tiltakene har vært. Dette gjør du ved å svare på disse spørsmålene:

 • Hvilke tiltak har dere gjort eller planlagt for å nå 5 %-målet?
 • Hva har vært vellykkede tiltak?
 • Hva har vært utfordringer?
 • Hvorfor har virksomhetene eventuelt ikke lyktes med å nå målet?

Dersom din virksomhet ikke har noen tiltak å rapportere, bør du redegjøre for dette i årsrapporten.

I noen tilfeller må det gå litt tid, før man kan si noe om et tiltak var vellykket. Dette gjelder for eksempel tiltak for å tiltrekke flere søkere fra målgruppene, eller å heve kompetansen blant ansatte som vurderer og intervjuer søkerne. Tenk derfor gjennom hvordan du kan vurdere erfaringene med tiltakene på veien mot 5 %-målet.

For eksempel ser dere at andelen søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en øker? Eller kaller dere inn flere kandidater fra målgruppen til intervju enn tidligere? Denne informasjonen vil være verdifull for å vurdere tiltakene, og den kan ha overføringsverdi for andre virksomheter på veien mot 5 %-målet. 

Oppdatert: 30. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord