Hva er inkluderingsdugnaden?

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere av de som er i arbeidsfør alder i jobb. Dugnaden gjelder både privat og offentlig sektor, men staten har fått tydelige føringer på seg i sitt arbeid med å inkludere flere.

Det er dessverre slik at det er flere som har hull i CV-en og/eller nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet i dag, til tross for at de både kan og vil inn i arbeidslivet. Det kan være mange grunner til at det er slik, men både for den enkelte og for samfunnet vårt er det hensiktsmessig med et samfunn med muligheter for alle.

Derfor ønsker regjeringen at statlige virksomheter skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. Regjeringen har satt et mål om at 5 % av de nyansatte i statlige virksomheter skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

Staten skal gå foran

Inkluderingsdugnaden er en del av den politiske plattformen for regjeringen Solberg, og de har lagt tydelige føringer for staten. Regjeringen mener det påligger staten et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad, og vil at fem prosent av alle ordinære nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV-en og/eller nedsatt funksjonsevne.

Hvem gjelder prosentkravet for?

I Granavolden-plattformen står det at regjeringens inkluderingsdugnad gjelder for hele arbeidslivet.

Føringen om «minst 5 prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en» – gjelder i utgangspunktet kun statlig tariffområde og helseforetakene (sistnevnte sorterer formelt under Spekter-området).

DFØs målgruppe

DFØs oppdrag om å støtte statlige virksomheter i deres arbeid i å nå målene med inkluderingsdugnaden gjelder virksomheter innenfor det statlige tariffområdet.

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2020

Det er regjeringen som utsteder fellesføringer, og fellesføringen legges inn i tildelingsbrevene til samtlige statlige virksomheter.

I årets fellesføring heter det «Regjeringa vil at statlege verksemder skal få ei fellesføring om å gjennomføre regjeringa sin inkluderingsdugnad og målet om at 5 % av dei nytilsette i dei statlege verksemdene skal ha nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.»

Hensiktsmessig lovverk

For å få til arbeidet med inkluderingsdugnaden, må vi ha et hensiktsmessig lovverk. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet  hatt endringsforslag i forskrift til statsansatteloven på høring høsten 2019. Den nye forskriften trådte i kraft 1.1.2020.

Endringene har til formål å legge bedre til rette for at statlige virksomheter kan føre en inkluderende rekrutteringspraksis, og for at målet med regjeringens inkluderingsdugnad kan nås.

I forskrifta til statsansatteloven går det nå fram at dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en, skal arbeidsgiver kalle inn til intervju minst en søker i hver av disse gruppene. Innkalling til intervju gjør det mer sannsynlig at arbeidsgiver blir mer oppmerksom på kompetansen, og det kan hjelpe til å bryte ned noen ekstra barrierer som søkere med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en møter i rekrutteringsprosesser.

Du kan lese mer om endringene i denne nyhetssaken.

Hva kan DFØ tilby statlige arbeidsgivere?

Det at personer som har hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne opplever å søke jobb etter jobb, uten å lykkes, kan handle om lite erfaring med målgruppen, eller at vi i rekrutteringsprosessen tenderer til å rekruttere den som er mest lik oss selv.

DFØ tilbyr statlige virksomheter en rekke verktøy, seminarer, rådgivning og andre opplæringstilbud som vi har kalt for inkluderingspakken. Les mer om innholdet i inkluderingspakken.

 

 

Oppdatert: 11. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord