Bli mer kjent med tilpasningsavtalen 

Mange virksomheter inngår nå nye tilpasningsavtaler. Dette skjer etter endringene i ny hovedavtale i 2022. Men hva er en tilpasningsavtale, og hvorfor er den viktig? Og kan arbeidet som virksomhetene nå gjør med tilpasningsavtalen styrke partssamarbeidet ytterligere og bidra med målene i tillitsreformen?

Torsdag 9. mars arrangerte Statens arbeidsgiverstøtte «pop-up café» om tilpasningsavtalen. Kafeen kom i stand etter ønske fra virksomhetene om en arena for å diskutere hvordan de kunne jobbe med å inngå nye tilpasningsavtaler. På vår digitale «pop-up café»  deltok 25 statlige virksomheter, og de var opptatt av både innhold og format på tilpasningsavtalen.   

Hva er en tilpasningsavtale?  

Alle virksomheter skal ha en tilpasningsavtale. Tilpasningsavtalen inngås mellom arbeidsgiver og virksomhetens tillitsvalgte. Tilpasningsavtalen følger hovedavtalens avtaleperiode.  

Tilpasningsavtalen er en lokal særavtale. Den er en tilpasning av hovedavtalens regler om medbestemmelse til den enkelte virksomhets behov etter nærmere regler i hovedavtalen kap. 2.   

Hva kan tilpasningsavtalen brukes til?

Tilpasningsavtalen er et nyttig verktøy for å forme medbestemmelsen i virksomheten. Som virksomhetsleder er du øverste ansvarlig for partssamarbeidet og for å involvere og tilrettelegge for medbestemmelse. Trenger du å reflektere over hvordan partssamarbeidet drives hos deg, kan du lese mer i lenken:

Et viktig bidrag til tillitsreformen kan være å se på samarbeidsformen i egen virksomhet, og dette vil være en naturlig del av arbeidet med å inngå ny tilpasningsavtale.

Partene i virksomheten kan velge å ha andre samarbeidsformer enn det som følger av hovedavtalen, og dette skal da beskrives i tilpasningsavtalen.

Andre samarbeidsformer kan for eksempel være alternativer til tradisjonelle møter, digitale plattformer og liknende. Medbestemmelse må imidlertid ivaretas i forhold til hva som er tillatt i henhold til hovedavtalens bestemmelser om informasjon, drøfting og forhandling.
Noen forhold er det obligatorisk å nedfelle i tilpasningsavtalen. Hvilke disse er følger av hovedavtalen § 9 pkt. 2 a-h.

Utenom de obligatoriske forholdene, kan partene i virksomheten for eksempel også avtale hvor mange samarbeidsmøter de skal ha i året og hvor mange evalueringsmøter de skal mv. Det er ganske vide muligheter for hva som kan avtales, men tilpasningene må holde seg innenfor de rammer som følger av hovedavtalen.

Hvordan skal selve tilpasningsavtalen se ut?

Det er ikke noe krav til formatet på tilpasningsavtalen og virksomhetene står ganske fritt til å bestemme dette selv. Noen foretrekker å lage et helt nytt dokument, mens andre tar utgangspunkt i selve hovedavtalen og tilføyer en kommentar til den bestemmelse som de ønsker å tilpasse.

Om det oppstår uenighet om tilpasningsavtalen

Det kan oppstå uenighet om tilpasningsavtalen både i forbindelse med inngåelsen og hva den skal inneholde, og hvordan bestemmelsene skal forstås. Dette kalles henholdsvis interessetvist og rettstvist. Hvordan slike uenigheter skal løses følger av hovedavtalen § 10 og § 11.

Nytt om tilpasningsavtalen

Hovedavtalens regler om tilpasningsavtalen har i denne avtaleperioden gjennomgått noen endringer. I personalmeldingen kan dere lese mer om endringene.

Ønsker du som arbeidsgiver å bli bedre i partssamarbeid?

Vi har to e-læringskurs som omhandler partssamarbeid og medbestemmelse:

Publisert: 15. mars 2023 Oppdatert: 17. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord