Ofte stilte spørsmål etter hovedtariffoppgjøret 2022

Nedenfor har vi satt opp spørsmål som har kommet til Statens arbeidsgiverstøtte etter hovedtariffoppgjøret og innføring av nye tariffavtaler og nytt lønnssystem.
Denne siden fylles på fortløpende med nye spørsmål fra virksomhetene.

Beregning av lokal avsetning

Hvordan beregner vi lokal avsetning i år?

Alle faste og variable tillegg, med unntak av godtgjørelse for overtid, skal regnes med inn i lønnsmassen, formel for utregning er gitt i KDDs brev om lokale lønnsforhandlinger i punkt 7.2.

  • Det er et poeng at det skal være lønnsmasse pr 1. mai før reguleringene fra det sentrale oppgjøret er gjort.
  • KDD har anbefalt at lønn for april benyttes da det vil være det som ligger nærmest opp til avlønning før sentrale lønnsreguleringer skal iverksettes.
  • Videre har KDD avklart at det skal være lønnsmasse for alle ansatte med unntak av lønnsmasse for arbeidstakere som er overenskomstlønte, som er på statens lederlønnssystem, innleide og lærlinger som mottar lønn pr 1. mai.
  • Det må beregnes årslønnsmasse for hvert avtaleområde.
  • Arbeidstakere som ikke er organisert i LO Stat, YS Stat, Akademikerne eller Unio skal følge det avtaleområdet som har flest årsverk i deres virksomhet.

Start med å finne ut hvem som kommer inn under gruppen hvis lønnsmasse som skal inngå i beregningen for lokal avsetning. Dere må også identifisere hvilket avtaleområde de tilhører. Når det er gjort må dere finne disse arbeidstakernes lønn i april og trekke fra godtgjørelse for overtid for hvert avtaleområde. Denne lønnsmassen skal ganges med 12 for å få årslønnsmasse. Total årslønnsmassen for LO Stat og YS Stat avtale skal multipliseres med 0,85 prosent og total årslønnsmassen for Akademikernes og Unios avtale skal multipliseres med 2,46. 

Stillingsansiennitet

I forbindelse med innføring av nytt lønnssystem i hovedtariffoppgjøret i år er det endringer i hovedtariffavtalen. I HTA § 4 lønnsstiger 3. ledd står det:

«Stillingsansiennitet for stillinger i stige regnes fra den 1. i måneden den ansatte tiltrer stillingen. Ved ansettelse i ny stilling, og ved endring av stillingskode, innplasseres arbeidstakeren på ansiennitet 0 i stigen.»

Hvordan skal vi forstå dette avsnittet? Nedenfor har vi satt opp et eksempel som forklarer ulike scenarier på innplassering av ansiennitet 0 på stigen.

Fra vikariat til fast stilling

Spørsmål: En ansatt har hatt et ettårig vikariat som 1065 konsulent og får nå tilbud om fast stilling som 1065 konsulent i samme enhet. Videreføres stillingsansienniteten fra første tiltredelse som konsulent, eller begynner ansienniteten på 0 ved overgang til fast stilling?

Svar: En midlertidig ansatt, som har stillingskode 1065 konsulent og som søker og får stillingen som 1065 konsulent som fast stilling, skal begynne med stillingsansiennitet 0.

Fra stilling i en enhet til stilling i en annen enhet i samme virksomhet

Spørsmål: En ansatt i stillingskode 1065 konsulent søker og får tilbud om ny stilling i en annen enhet  i virksomheten med samme stillingskode. Videreføres stillingsansienniteten fra første tiltredelse som 1065 konsulent, eller begynner arbeidstakeren på 0 ved overgang til ny stilling som 1065 konsulent?

Svar: Når en ansatt med fast stilling som 1065 konsulent søker og får en ny stilling som 1065 konsulent i en annen enhet i virksomheten, begynner vedkomne med stillingsansiennitet 0 i den nye stillingen som 1065 konsulent.

Endret stillingskode etter 2.5.3-forhandlinger

Spørsmål: Når en 1065 konsulent får endret stillingskode til 1408 førstekonsulent gjennom HTA 2.5.3. regnes det som «ansettelse i ny stilling». Skal stillingsansienniteten settes til 0 fra når den ansatte får tildelt ny stillingskode?

Svar: Ja, stilingsansiennitet settes til 0. Ved endring, i forhandlinger etter HTA 2.5.3 eller 2.5.1, til en stillingskode det er knyttet en lønnsstige til skal stillingsansienniteten settes til 0.

Endret stillingskode ved personlig opprykk

Spørsmål: En 1008 høgskolelektor får personlig opprykk til 1198 førstelektor etter forskrift om ansettelse og opprykk. Ifølge forskriften får et personlig opprykk ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver. Regnes et personlig opprykk som ny stilling, og skal stillingsansienniteten settes til 0 fra opprykksdato?

Svar: Ja, stillingsansiennitet skal settes til 0. Ved endring av stillingskode til en stilling som er knyttet til lønnsstige, så skal stillingsansienniteten settes til 0 fra den 1. i den måneden opprykket gjøres.

Direkteplassering

Spørsmål: Ved implementering av nytt lønnssystem etter årets hovedtariffoppgjør kan arbeidstakeren ved gitte vilkår direkteplasseres, jf. tekst til riksmeklers skisse for implementering punkt 4. Hvem kan bestemme dette, er det opp til arbeidsgiver alene, eller må det drøftes eller forhandles med partene?

Svar: Nei, det er ikke opp til arbeidsgiver alene å bestemme om en arbeidstaker på lønnsstige skal direkteplasseres eller ikke.

I avtalen for implementering som er gitt i Riksmeklers møtebok, for både LO Stat og YS Stat og for Akademikerne og Unio, er det åpnet for direkteplassering i punkt 3 og i punkt 4.

Etter punkt 3 i avtalen, kan ansatte som i de tidligere lønnsrammene var plassert i alternativ 11-, direkteplasseres dersom partene er enig om det lokalt. Arbeidsgiver kan ikke bestemme dette alene.

Etter punkt 4 i avtalen, kan en ansatt direkteplasseres hvis årslønnen per 1. mai 2022 overstiger gjennomsnitt av årslønn i den aktuelle stillingskoden til de ansatte i virksomheten som har stillingsansiennitet 10 eller 16 år. Dette kriteriet må være oppfylt for at arbeidsgiver alene skal kunne direkteplassere.

Spørsmål: Skal en ansatt i stillingskode 1065 konsulent med stillingsansiennitet fra 1. august 2020 innplasseres i lønnsstige eller kan vedkommende direkteplasseres? Den ansatte har lønnstrinn 50.

Svar: Den ansatte har en stillingskode knyttet til lønnsstige. Per 1. mai hadde arbeidstakeren en stillingsansiennitet på 1 år og 9 måneder. I utgangspunktet skal vedkommende innplasseres i lønnsstige.

Dere kan avtale med de tillitsvalgte at vedkommende blir direkteplassert i forbindelse med overføring til nytt lønnssystem.  Arbeidsgiver kan beslutte at den ansatte direkteplasseres hvis gjennomsnittlig årslønn for andre ansatte i virksomheten i stillingskode 1065 konsulent med 16 års stillingsansiennitet er lavere enn lønnstrinn 50.

Spørsmål: Ved direkteplassering i lønnsstige må lønnen til den ansatte overstige snittlønn for de ansatte i virksomheten som har 10/16 år stillingsansiennitet, jfr HTA §4. Hva hvis det ikke er noen ansatte med 10/16 år stillingsansiennitet, betyr det at vi ikke kan direkteplassere?

Svar: Nei, arbeidsgiver kan ikke bruke direkteplassering dersom kriteriene i § 4 i HTA ikke er oppfylt.

Lønnsstige eller direkteplassering

Spørsmål: Hvordan skal vi håndtere de som skal flyttes fra lønnsramme over til lønnsstige i LO/YS-avtalen?

Vi har en ansatt som per 30. april var i stillingskode 1065 Konsulent på alternativ 11 og lønnstrinn 47. Tjenesteansiennitet for vedkomne er fra 2009 (13 år) mens stillingsansiennitet er fra 1.7.2019.

Svar: Med bakgrunn i at den ansatte har 2 år og 10 måneders stillingsansiennitet pr 1. mai 2022, skal vedkommende overføres til lang stige med 2 år og 10 måneders lønnsansiennitet fra 1. mai 2022. Det innebærer at vedkommende får et ansiennitetsopprykk på 1,1 % den 1. juli og vil fortsette å få det i 7 år framover. Etter 10 år i stillingen skal vedkommende ha et årlig lønnsopprykk i ytterligere 6 år på 0,55% i og med 1065 konsulent er knyttet til en lang stige.

Minstelønn

I ny HTA for LO og YS, § 5 står det: "Ved ansettelse i stillingskode tilknyttet lønnsstige godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønnen utover minstelønn etter de regler som er fastsatt i paragrafen her». Spørsmål: Menes det med "minstelønn" kun minstelønn etter HTA for hver stillingskode eller kan "minstelønn" i denne bestemmelsen også gjelde annen minstelønn som lokale parter er blitt enige om i lokal lønnspolitikk?

Svar: I HTA § 5 for LO Stat og YS Stat vises det til minstelønn oppgitt i lønnstrinn for hver stillingskode i kolonne 4 i lønnsplanheftet. Dersom dere også har avtalt en minstelønn lokalt, bør dere avklare hvordan den skal brukes i forhold til den minstelønn som er gitt i HTA.

Overgangsordningen for LO- og YS forbund

Spørsmål: Er det riktig at alle 1408 førstekonsulenter som er medlemmer i LO- og YS forbund per 1. mai 2022 skal ha ett lønnstrinn?

I overgangsordningen for LO og YS er det et punkt om at 1408 førstekonsulenter skal gis ett lønnstrinn.
I møteboken fra Riksmekler og i PM 2022-6 er dette satt opp som et under-kulepunkt til avsnittet om "Arbeidstakere i en lønnsramme som har minst 10/16 års stillingsansiennitet ", og at det følgelig kun gjelder disse førstekonsulentene.

Svar: Ja, det er riktige at alle 1408 førstekonsulenter som er medlemmer i LO- og YS-forbund per 1. mai 2022, skal få ett lønnstrinn.  

Stedfortredertjeneste

Det er gjort endring HTA § 12 om stedfortredergodtgjørelse. I HTA § 12 nr. 2 stod det tidligere:

«Under pålagt tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling tilkommer arbeidstakeren den høyere stillingens lønn, når vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde

Nå står det: «Under pålagt tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling tilkommer arbeidstakeren lønnen til den man tjenestegjør for når vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde

Endringen kan oppsummeres med at «den høyere stillingens lønn» er byttet ut med «lønnen til den man tjenestegjør for».

Spørsmål: Skal en ansatt som fungerer i en høyere lønnet stilling også få utbetalt personlige tillegg?

Svar: Ja, dersom stedfortrederen overtar hele arbeids- og ansvarsområdet skal han/hun ha lønnen inklusiv personlig tillegg til den han/hun fungerer for.

Seminar om lokale lønnsforhandlinger fra Statens arbeidsgiverstøtte

22. august holder Statens arbeidsgiverstøtte hybridseminar for HR som skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Årets hovedtariffoppgjør medfører en del endringer som vil ha betydning for lønnsforhandlingene høsten 2022.

MELD DEG PÅ SEMINARET!

Brev om lokale forhandlinge 2022 (regjeringen.no)

Oppdatert: 8. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord