Nasjonale tiltak: Arbeidsgiver må selv vurdere hvordan begrense smitte fremover

Lørdag 12. februar opphevet regjeringen alle forskrifter rundt Covid-19, men arbeidsgiver må fremdeles vurdere behov for å begrense smitte på arbeidsplassen.

Endringene gjelder fra lørdag 12. februar klokka 10.

Fra lørdag 12. februar oppheves påbud om munnbind og krav til smitevernfaglig drift etter Covid-19- forskriften. Det betyr at driften av virksomheten heretter skal planlegges og drives slik at smittsomme sykdommer forebygges etter forskriften om miljørettet helsevern.

For statlige arbeidsgivere er det verdt å merke seg følgende:

Påbud om isolasjon blir til anbefaling

Det er ikke lenger påbud om fire dagers isolasjon om du blir smittet av koronaviruset.

Regjeringen anbefaler fremdeles at voksne personer med symptomer tester seg, og at de ved påvist Covid-19 holder seg hjemme så lenge de føler seg friske og i 24 timer etter at de er feberfrie.

Personer i risikogrupper må selv vurdere risiko for smitte og alvorlig sykdom, gjerne i råd med lege.

For statlige arbeidsgivere er det verdt å merke seg følgende:

Hjemmekontor og krav til smittevern på arbeidsplass

 • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.
 • Meteren oppheves på arbeidsplassen og i samfunnet ellers
 • Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves. Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer. Personer i risikogrupper må også vurdere munnbind i perioder med mye smitte.

Se eller Folkehelseinstituttets råd til arbeidsgivere:

Universiteter og høyskoler

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter. Det betyr at driften av virksomheten heretter skal planlegges og drives slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager kan gå bort fra trafikklysmodellen, som herfra vil fungere som en beredskapsplan.

Arrangementer

 • Ingen antallsbegrensninger, verken for private sammenkomster eller offentlige arrangementer.
 • Ikke lenger krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges

Karanteneregler

 • Isolasjonsperioden på fire dager er nå en anbefaling.
 • Barn trenger ikke teste seg om de ikke har symptomer.
 • Smittekarantene er helt avviklet

Innreiseregler

 • Krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
 • Testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard videreføres.
Tidligere nasjonale tiltak av 4. februar

Hjemmekontor og krav til smittevern på arbeidsplass

 • Påbudet om hjemmekontor fjernes. Arbeidsgiver må selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass, men må tenke over hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.
 •  Anbefaling om 1 meters avstand, der det ikke er mulig å holde avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde en meter avstand, også på arbeidsplassen.
 • Anbefaling med munnbind i kollektivtrafikken og butikker og for ansatte der det ikke er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Universiteter og høyskoler

 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler bør tilstrebe fysisk undervisning. Anbefalingen om 1 meters avstand kan fravikes ved undervisning.
 • Ved lokalt behov kan kommunene med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler og ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Disse skal være tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager går på grønt nivå.

Arrangementer

 • Ingen antallsbegrensninger, verken for private sammenkomster eller offentlige arrangementer.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, som for eksempel konferanser, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.
 • Arrangøren ved arrangementer uten faste tilviste plasser må sørge for at alle holder en meters avstand på arrangementet.
 • På arrangementer med faste tilviste plasser, trenger ikke arrangøren å sørge for en meters avstand når personen sitter. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Nye karanteneregler

Smittekarantene avvikles helt og erstattes av testing.

 • Isolasjonsperioden forkortes fra seks til fire dager. Personer som tester seg ut etter fire dager må ha vært feberfrie i 24 timer før de går ut av isolasjon.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
 • Barn trenger ikke teste seg om de ikke har symptomer.

Mer om testing, karantene og isolasjon (regjeringen.no)

Innreiseregler

 • Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.
 • Uvaksinerte må vise frem negativ koronatest før de kan reise inn i landet.
Nasjonale tiltak fra 13. januar

13. januar 2022 la regjeringen frem lettelser i de nasjonale tiltakene som ble innført 15. desember 2021. Regjeringen velger først og fremst å prioritere barn og unge, og deler av næringslivet som i prinsippet har vært stengt. Samtidig blir det mer opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået i skoler og barnehager.

Nasjonale tiltak av 13. januar 2022 (regjeringen.no)

Endringene gjelder fra midnatt 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. 

For statlige arbeidsgivere gjelder fortsatt følgende:

Hjemmekontor og krav til smittevern på arbeidsplass

 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Andre elementer for arbeidsgivere er:

 • Unngå trengsel i kollektivtrafikken
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Kommunene skal bruke trafikklysmodellen i barnehager og skoler, og tiltak kan derfor påvirke arbeidstakere ulikt.

Universiteter og høyskoler

 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

Se flere tiltak for høyere utdanning (regjeringen.no)

Nye karanteneregler

Helsemyndighetene mener at vi ikke kan hindre smitte av omikron. Statsminister Jonas Gahr Støre ber alle virksomheter om å ha planer for forsvarlig drift ved et potensielt høyt sykefravær. Samtidig legges karantenereglene om.

Les mer om de nye karantene- og testreglene (regjeringen.no)

Oppdatert: 12. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord