Partene forenkler søknadsbehandling om fravik i arbeidstid

Partene i staten vil sørge for raske prosesser når virksomheter har behov for tariffavtale om fravik fra arbeidstidsreglene. For Bufdir og Bufetat er en slik forenklet og raskere prosess helt avgjørende i koronakrisen.

Hovedtariffavtalens § 7 nr. 8 åpner for at partene lokalt i en virksomhet kan bli enige om å iverksette forsøksordninger som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Går ordningene ut over hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene før ordningene trer i kraft. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.

Fotograf: Fredrik Myhre/Trigger/Bufdir
Bufdir har hatt behov for raskt å gjøre om på arbeidstidsordningene i forbindelse med koronakrisen.

Skal sikre rask og effektiv søknadsbehandling

I den pågående koronakrisen har partene sentralt blitt enige om en forenklet søknadsbehandling for søknader fra virksomheter som lokalt er blitt enige om å fravike arbeidstidsbestemmelsene (se fremgangsmåte for å søke lenger ned).

For Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er en slik ordning helt avgjørende nå i koronakrisen.

- Vi har tidligere forhandlet frem turnuser som våre institusjoner må ha, i tillegg til de ordinære arbeidstidsordningene som følger arbeidsmiljøloven og HTA. Da krisen slo inn, var de nevnte turnusene ikke tilstrekkelig egnet, siden de både var begrenset til bestemte institusjoner og det var prosessregler som krevde lang tids varsel for at ansatte skulle begynne på turnusene og gå over fra en turnus til en annen. I tillegg hadde vi for eksempel ingen arbeidstidsordning som åpnet for turnus som tok høyde for at barn/unge kunne bli syke i våre institusjoner og måtte i karantene, forteller avdelingsdirektør Arbeidsrett, Christian Kolstad i Bufdir.

Bufdir: - Krisen utfordret arbeidstidsordningene

At partene har lagt opp til en rask og forenklet søknadsbehandling for fravik av arbeidstidsbestemmelsene, har vært svært viktig for Bufdir og Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i denne krisen.

- Det er helt avgjørende at vi har fått avtalt en overordnet intensjonsavtale der vi på virksomhetsnivå er blitt enige om å være fleksible i bruk av gjeldende regel- og avtaleverk, ikke minst på lokalnivået der de ulike arbeidstidsordningene praktiseres gjennom ulike turnuser. Vi vil ha store problemer med å drifte institusjonene på en effektiv og forsvarlig måte hvis vi ikke får laget ordningene som tar hensyn til de spesielle behovene krisen setter til arbeidstidsordninger. Uten ordningene vil institusjonene også måtte forholde seg til tungvinte prosesser som tar unødig krefter og tid. Det ville medføre at Bufdir og virksomhetsnivået ville blitt tatt med i mange diskusjoner om «praksis i gråsoner», sier Kolstad.

Godt samarbeid med tillitsvalgte

Bufdir startet med raskt å få klarlagt hvilke behov som er ute i Bufetats fem regioner og på de ulike institusjonene. Det har blitt skriftliggjort hvilke spesielle behov krisen har medført på lokalt nivå. Bufdir og de tillitsvalgte har også utformet forslag til særavtalene de har behov for på virksomhetsnivået. Så fort de har hatt et utkast til særavtale har dette blitt formidlet til KMD av Bufdir og til HS-ene av de tillitsvalgte. Det har gitt en rask og effektiv prosess.

Kolstad roser samarbeidet med de tillitsvalgte.

- De tillitsvalgte har tatt sitt ansvar alvorlig og fulgt opp på konstruktive måter, noe som selvsagt kan ha sammenheng med at vi over flere år har bygget et godt samarbeid på virksomhetsnivå. Effekten av dette samarbeidet ser vi nå gjennom god dialog der vi kan utfordre hverandre på løsninger som innebærer løsninger i krisetid, sier han.

Søknader til KMD og hovedsammenslutningene

Partene i staten er enige om en forenklet søknadsbehandling for fravikssaker som skal behandles av KMD og hovedsammenslutningene (arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd og HTA § 7 nr.8.)

Slik går dere frem om dere trenger å søke om fravik

  • Lokal enighet om arbeidstidsordningen må dokumenteres, helst i form av et signert avtaledokument fra lokal behandling. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det som et minimum opplyses hvilke lokale parter (arbeidsgiver og tillitsvalgte) som har vært med i prosessene lokalt.
  • Behovet for fravik fra arbeidstidsreglene må kort konkretiseres og begrunnes
  • Ved søknad om fravik fra reglene om overtid i et slikt omfang at arbeidsmiljøloven krever samtykke fra den ansatte, må det dokumenteres at det har vært prosesser for dette. Eventuelt kan arbeidsgiver i søknaden sette som en forutsetning for overtidsbruken av dette omfang, at den ansatte samtykker.
  • Hvordan det skal sikres kompenserende hvile eller annet passende vern, må være konkret vurdert, og synliggjøres i den lokale avtalen.
  • Søknadene kan sendes direkte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med fagdepartementet som kopimottaker.

 

Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord